Zákon č. 648/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-648
Čiastka 263/2007
Platnosť od 29.12.2007
Účinnosť od 29.12.2007
Aktuálne znenie 29.12.2007

648

ZÁKON

z 11. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z. a zákona č. 102/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slová „porovnávacej reklamy“ vkladajú slová „a reklamy, ktorá je nekalou obchodnou praktikou,1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 7 až 9 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) objednávateľom reklamy je ten, kto si objedná u šíriteľa reklamy šírenie reklamy.“.

3. V § 3 ods. 1 sa citácia v poznámke pod čiarou k odkazu 8 nahrádza citáciou, ktorá znie:

„§ 4 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z.“.

4. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Reklama nesmie mať znaky nekalej obchodnej praktiky.1a)“.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

5. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Porovnávacia reklama je prípustná, ak

a) porovnáva tovary, služby alebo nehnuteľnosti, ktoré uspokojujú rovnaké potreby alebo sú určené na rovnaký účel,

b) objektívne porovnáva jednu alebo viac konkrétnych, typických, podstatných a overiteľných vlastností tovarov, služieb alebo nehnuteľností, vrátane ich ceny; pri tovaroch s označením pôvodu4) porovnáva iba tovary s rovnakým označením,

c) nediskredituje ani nehaní ochranné známky, obchodné mená, ďalšie rozlišovacie znaky, tovary, služby, činnosti alebo okolnosti súťažiteľa,

d) nevyužíva nečestne výhodu dobrého mena ochrannej známky, obchodného mena alebo iných rozlišujúcich znakov súťažiteľa alebo označenie pôvodu konkurenčných produktov,

e) nepredstavuje tovar alebo služby ako napodobeniny alebo kópie tovaru alebo služieb označených chránenou ochrannou známkou alebo obchodným menom,

f) nevyvoláva zámenu medzi obchodníkmi, medzi objednávateľom reklamy a súťažiteľom alebo medzi ochrannými známkami, obchodnými menami, inými rozlišujúcimi znakmi, tovarmi alebo službami objednávateľa reklamy a súťažiteľa,

g) nie je klamlivá,

h) jej súčasťou nie je nekalá obchodná praktika.1a)“.

6. V § 11 ods. 1 sa za slová „§ 3 ods. 2“ vkladajú slová „a 4“.

7. V § 11 ods. 2 sa za číslovku „4“ vkladá text „ods. 1 až 3“.

8. V § 11 ods. 3 písm. b) sa číslovka „5“ nahrádza číslovkou „6“.

9. V § 11 ods. 3 písm. c) sa slová „podľa § 3 ods. 1 a 3, ods. 4 okrem písmen d) a e), ods. 6 až 8“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 1 a 3, ods. 5 okrem písmen d) a e), ods. 7 až 9“.

10. V § 11 ods. 3 písm. d) sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „5“.

11. V § 11 ods. 3 písm. e) sa za slová „podľa § 4“ vkladajú slová „ods. 1 až 3“.

12. Príloha k zákonu sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (smernica o nekalých obchodných praktikách) (Ú. v. EÚ L 149/22, 11. 6. 2005).“.

Čl. II

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z. a zákona č. 646/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Občiansky zákonník, zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z., zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z., zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

h) vybavuje sťažnosti spotrebiteľov,

i) objasňuje priestupky.10a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov.“.

4. V § 5 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov.“.

5. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) nariadi záväzným pokynom kontrolovanej osobe vykonať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.“.

6. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) kontrolovanej osobe zakáže nekalú obchodnú praktiku, ktorá ešte nebola vykonaná, ale jej vykonanie bezprostredne hrozí, a to aj bez dôkazu o škode a bez ohľadu na zavinenie.18b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:

18b) § 7 až 9 zákona č. 250/2007 Z. z.“.

7. V § 9 ods. 1 písm. a) sa suma „100 000 Sk“ nahrádza sumou „500 000 Sk“ a suma „200 000 Sk“ sumou „1 000 000 Sk“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.