Nariadenie vlády č. 615/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych kontrol

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-615

(v znení č. r1/c8/2008 Z. z.)

Čiastka 254/2007
Platnosť od 21.12.2007 do31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2008
Zrušený 603/2008 Z. z.
Znenie 01.01.2008

615

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 12. decembra 2007,

ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych kontrol

Vláda Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením vlády sa vydáva sadzobník poplatkov1) vyberaných orgánmi veterinárnej správy podľa § 4 ods. 1 písm. b) a d) zákona za vykonávanie veterinárnych kontrol (ďalej len „poplatok“)

a) prevádzkarní Európskeho spoločenstva podľa § 41 ods. 1 zákona a činností prevádzkovateľa potravinárskeho podniku,2)

b) prevádzkarní podľa § 41 ods. 15 písm. b) zákona,

c) pri dovoze.3)

§ 2

Poplatok pri zabíjaní zvierat na bitúnkoch

Poplatok pri zabíjaní zvierat na bitúnkoch, za prehliadky a inšpekcie sa ustanovuje takto:

a)  hovädzie mäso
  1. dospelý hovädzí dobytok 168,635 Sk/ks,
  2. mladý hovädzí dobytok 67,454 Sk/ks,
b) nepárnokopytníky – koňovité 101,181 Sk/ks,
c) bravčové mäso – zvieratá s hmotnosťou tela
  1. nižšou ako 25 kg 16,863 Sk/ks,
  2. 25 kg a vyššou 33,727 Sk/ks,
d) mäso oviec a kôz – zvieratá s hmotnosťou tela
  1. nižšou ako 12 kg 5,059 Sk/ks,
  2. 12 kg a vyššou 8,432 Sk/ks,
e) hydinové mäso
  1. hydina rodu Gallus a perlička 0,169 Sk/ks,
  2. kačice a husi 0,337 Sk/ks,
  3. morky 0,843 Sk/ks,
f) králičie mäso z farmového chovu 0,169 Sk/ks.

§ 3

Poplatok pri rozrábaní mäsa

Poplatok pri rozrábaní mäsa v rozrábkarniach sa za každú začatú tonu mäsa ustanovuje takto:

a)  hovädzie mäso, teľacie mäso, bravčové mäso, mäso nepárnokopytníkov – koňovitých, mäso oviec a kôz 67,454 Sk,
b) hydinové mäso a králičie mäso z farmového chovu 50,590 Sk,
c) zverina z voľne žijúcej zveri a zo zveri z farmových chovov  
  1. malá voľne žijúca pernatá a srstnatá zver 50,590 Sk,
  2. mäso vtákov z radu Bežce (pštros, emu, nandu) 101,181 Sk,
  3. diviaky a prežúvavce 67,454 Sk.

§ 4

Poplatok v prevádzkarni na manipuláciu so zverou

Poplatok v prevádzkarni na manipuláciu so zverou sa ustanovuje takto:

a) malá pernatá zver0,169 Sk/ks,
b)malá srstnatá zver0,337 Sk/ks,
c)vtáky z radu bežce16,863 Sk/ks,
d)suchozemské cicavce
1.diviaky50,590 Sk/ks,
2.prežúvavce16,836 Sk/ks.

§ 5

Poplatok pri výrobe mlieka

Poplatok pri výrobe mlieka sa ustanovuje takto:

a) 33,727 Sk do 30 t mlieka a

b) 16,863 Sk za každú ďalšiu aj začatú tonu mlieka nad 30 t.

§ 6

Poplatok pri výrobe a uvádzaní produktov rybolovu a produktov akvakultúry na trh

(1) Poplatok pri výrobe a uvádzaní produktov rybolovu a produktov akvakultúry na trh sa ustanovuje takto:

a) pri prvom uvedení produktov rybolovu a produktov akvakultúry na trh

1. 33,727 Sk/t za prvých 50 t v mesiaci a

2. 16,863 Sk za každú ďalšiu aj začatú tonu nad 50 t,

b) pri prvom predaji na trhu rýb

1. 16,863 Sk/t za prvých 50 t v mesiaci a

2. 8,432 Sk za každú ďalšiu aj začatú tonu nad 50 t,

c) pri prvom predaji, ak triedenie podľa čerstvosti a veľkosti alebo podľa čerstvosti, alebo podľa veľkosti4) chýba alebo je nedostatočné

1. 33,727 Sk/t za prvých 50 t v mesiaci a

2. 16,863 Sk za každú ďalšiu aj začatú tonu nad 50 t.

(2) Poplatok za druhy zvierat5) nesmie byť vyšší ako 1 686,35 Sk.

(3) Poplatok za spracované produkty rybolovu6) a produkty akvakultúry je 16,863 Sk/t.

§ 7

Poplatok pri dovoze mäsa

Poplatok pri dovoze mäsa sa ustanovuje takto:

a) 1 854,985 Sk za zásielku mäsa do 6 t a

b) 303,543 Sk za každú aj začatú tonu mäsa nad 6 t do 46 t alebo

c) 14 165,34 Sk za zásielku mäsa nad 46 t.

§ 8

Poplatok pri dovoze produktov rybolovu z tretích krajín

(1) Poplatok pri dovoze produktov rybolovu z tretích krajín sa ustanovuje takto:

a) 1 854,985 Sk za zásielku produktov rybolovu do 6 t a

b) 303,543 Sk za každú aj začatú tonu produktov rybolovu nad 6 t do 46 t alebo

c) 14 165,34 Sk za zásielku produktov rybolovu nad 46 t.

(2) Poplatok pri dovoze produktov rybolovu prepravovaných ako zlomkové zásielky vo veľkom sa ustanovuje takto:

a) 20 236,2 Sk za plavidlo s nákladom produktov rybolovu do 500 t,

b) 40 472,4 Sk za plavidlo s nákladom produktov rybolovu do 1 000 t,

c) 80 945,8 Sk za plavidlo s nákladom produktov rybolovu do 2 000 t,

d) 121 417,2 Sk za plavidlo s nákladom produktov rybolovu viac ako 2 000 t.

(3) Na produkty rybolovu7) sa vzťahujú poplatky podľa § 6 ods. 1 písm. a).

§ 9

Poplatok pri dovoze mäsových výrobkov, mäsa z hydiny, zveriny, králičieho mäsa, zveriny zo zveri z farmových chovov, živočíšnych vedľajších produktov a krmív živočíšneho pôvodu

(1) Poplatok pri dovoze zásielky iných produktov živočíšneho pôvodu, ako sú produkty uvedené v § 7 a 8, alebo zásielky živočíšnych vedľajších produktov, alebo zásielky krmív pri dovoze z tretích krajín sa ustanovuje takto:

a) 1 854,985 Sk za zásielku do 6 t a

b) 303,543 Sk za každú aj začatú tonu nad 6 t do 46 t alebo

c) 14 165,34 Sk za zásielku nad 46 t.

(2) Poplatok pri dovoze produktov uvedených v odseku 1 prepravovaných ako zlomkové zásielky vo veľkom sa ustanovuje takto:

a) 20 236,2 Sk za plavidlo s nákladom produktov do 500 t,

b) 40 472,4 Sk za plavidlo s nákladom produktov do 1 000 t,

c) 80 945,8 Sk za plavidlo s nákladom produktov do 2 000 t,

d) 121 417,2 Sk za plavidlo s nákladom produktov viac ako 2 000 t.

§ 10

Poplatok pri prevoze produktov a živých zvierat cez štáty Európskeho spoločenstva

Poplatok pri prevoze produktov a živých zvierat cez štáty Európskeho spoločenstva je 1 011,81 Sk. Poplatok sa zvyšuje o 674,54 Sk za každú i začatú štvrťhodinu činnosti úradného veterinárneho lekára vykonávajúceho kontrolu.

§ 11

Poplatok pri dovoze živých zvierat

(1) Poplatok pri dovoze zásielky hovädzieho dobytka, koňovitých, ošípaných, oviec, kôz, hydiny, králikov, malej pernatej zveri alebo drobnej zveri, diviakov a prežúvavcov sa ustanovuje takto:

a) 1 854,985 Sk za zásielku živých zvierat do 6 t a

b) 303,543 Sk za každú aj začatú tonu živých zvierat nad 6 t do 46 t alebo

c) 14 165,34 Sk za zásielku živých zvierat nad 46 t.

(2) Poplatok pri dovoze zásielky živých zvierat okrem druhov uvedených v odseku 1 a druhov uvedených v osobitnom predpise8) sa ustanovuje takto:

a) 1 854,985 Sk za zásielku živých zvierat do 46 t,

b) 14 165,34 Sk za zásielku živých zvierat nad 46 t.


§ 12

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 513/2004 Z. z.

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 32/2006 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol.

§ 13

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Príloha IV a V nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 497/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.

4) Nariadenie Rady (ES) č. 2406/1996 z 26. novembra 1996 ustanovujúce spoločné normy pre obchodovanie s určitými produktmi rybolovu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 2).

5) Nariadenie Komisie (EHS) č. 3703/1985 z 23. decembra 1985 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania spoločných obchodných noriem pre niektoré čerstvé alebo mrazené ryby (Mimoriadne vydanie Ú v. EÚ, kap. 4/zv. 1).

6) Príloha I bod 7.4 nariadenia (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.

7) Príloha V oddiel B kapitola II tretí bod nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.

8) Rozhodnutie Komisie č. 97/794/ES z 12. novembra 1997, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie smernice Rady 91/496/EHS týkajúce sa veterinárnych kontrol zvierat, ktoré sa majú dovážať z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 22).