Vyhláška č. 595/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-595
Čiastka 249/2007
Platnosť od 20.12.2007 do31.08.2008
Účinnosť od 01.01.2008 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.
Znenie 01.01.2008

595

Vyhláška

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 12. decembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 230/1994 Z. z. a podľa § 35 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Napríklad § 118 až 130 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 166 a § 167 Zákonníka práce“ nahrádza citáciou „§ 174 a 175 Zákonníka práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z.“.

3. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Ubytovanie a stravovanie

(1) Učilište zabezpečuje žiakom vrátane žiakov denného nadstavbového štúdia a žiakov kombinovaného štúdia počas denného štúdia výchovu a ubytovanie v domove mládeže a celodenné stravovanie.

(2) Výška príspevku a spôsob úhrady za ubytovanie žiakov v domove mládeže sa určuje podľa osobitného predpisu.6)

(3) Príspevok za stravovanie žiakov, ktorý uhrádzajú rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, je vo výške nákladov na nákup potravín.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 196/1994 Z. z. o domovoch mládeže v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 426/2007 Z. z.“.

4. § 6 vrátane nadpisu sa vypúšťa. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 7.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 133 ods. 2 Zákonníka práce.“ nahrádza citáciou „zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Ján Mikolaj v. r.