Oznámenie č. 584/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-584
Čiastka 244/2007
Platnosť od 18.12.2007
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2008. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2008.

Pôvodný predpis 18.12.2007

584

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 3. októbra 2007 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z. a oznámenie č. 75/2007 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2008. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2008.

K oznámeniu č. 584/2007 Z. z.

ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU

k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode,

ktoré nadobudnú platnosť 1. januára 2008

1. KAPITOLA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Pravidlo 1

Skrátené výrazy

Na účely tohto vykonávacieho predpisu výraz

[...]

(xvii) „zmluvná strana vyznačená podľa dohody“ znamená vyznačenú zmluvnú stranu, pre ktorú je rozšírenie ochrany („územné rozšírenie“) požadované podľa článku 3 ter(1) alebo (2) dohody,

(xviibis) zrušené

(xviii) „zmluvná strana vyznačená podľa protokolu“ znamená zmluvnú stranu, pre ktorú je rozšírenie ochrany („územné rozšírenie“) požadované podľa článku 3 ter(1) alebo (2) protokolu;

[...]

Pravidlo 1bis

Vyznačenia podliehajúce dohode
a vyznačenia podliehajúce protokolu

(1) Všeobecné princípy a výnimky

Vyznačenie zmluvnej strany podlieha dohode alebo protokolu v závislosti na tom, či zmluvná strana je vyznačená podľa dohody alebo protokolu. Avšak,

(i) ak pre daný medzinárodný zápis sa prestala uplatňovať dohoda medzi zmluvnou stranou majiteľa a zmluvnou stranou, ktorej vyznačenie podlieha dohode, vyznačenie tejto zmluvnej strany bude podliehať protokolu, a to k dátumu skončenia platnosti dohody, čiže k dátumu, keď zmluvná strana majiteľa a vyznačená zmluvná strana sú zmluvnými stranami protokolu, a

(ii) ak pre daný medzinárodný zápis sa prestal uplatňovať protokol medzi zmluvnou stranou majiteľa a zmluvnou stranou, ktorej vyznačenie podlieha protokolu, vyznačenie tejto zmluvnej strany bude podliehať dohode, a to k dátumu skončenia platnosti protokolu, čiže k dátumu, keď zmluvná strana majiteľa a vyznačená zmluvná strana sú zmluvnými stranami dohody.

(2) Zápis

Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra, ktorej zmluve podliehajú jednotlivé vyznačenia.

[...]

5. KAPITOLA

NÁSLEDNÉ VYZNAČENIA; ZMENY

Pravidlo 25

Žiadosť o zápis zmeny; žiadosť o zápis výmazu

(1) Podanie žiadosti

(a) [...]

(b) [...]

(c) Žiadosť o zápis vzdania sa alebo výmazu nemôže podať priamo majiteľ, ak sa vzdanie alebo výmaz týka zmluvnej strany, ktorá je k dátumu doručenia žiadosti medzinárodnému úradom vyznačená podľa dohody.

6. KAPITOLA

OBNOVY

Pravidlo 30

Podrobnosti týkajúce sa obnovy

(1) Poplatky [...]

(2) Ďalšie údaje [ ... ]

(3) Neúplná platba [...]

(4) Obdobie, za ktoré sa platia poplatky za obnovu zápisu

Poplatky za každú obnovu sa platia na obdobie desiatich rokov bez ohľadu na to, či medzinárodný zápis obsahuje v zozname vyznačených zmluvných strán iba zmluvné strany, ktorých vyznačenie podlieha dohode, alebo iba zmluvné strany, ktorých vyznačenie podlieha protokolu, alebo zmluvné strany, ktorých vyznačenie podlieha dohode a protokolu zároveň. Ak ide o platby podľa dohody, platba na obdobie desiatich rokov sa bude považovať za desaťročnú splátku.

Anglické znenie textu