Oznámenie č. 573/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. marca 2006 č. MK-2165/2006-110/6075

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-573
Čiastka 240/2007
Platnosť od 08.12.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2007.

Pôvodný predpis 08.12.2007

573

OZNÁMENIE

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos zo 16. novembra 2007 č. MK-4601/2007-110/17430, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie č. 512/2005 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. marca 2006 č. MK-2165/2006-110/6075 (oznámenie č. 173/2006 Z. z.).

Výnosom sa upresňujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2007.

Výnos sa uverejní vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 9 – 10/2007.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.