Vyhláška č. 471/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla, v znení vyhlášky č. 652/2005 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-471
Čiastka 199/2007
Platnosť od 18.10.2007
Účinnosť od 01.11.2007 do16.01.2022
Zrušený 423/2021 Z. z.
Znenie 01.11.2007

471

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 11. októbra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla, v znení vyhlášky č. 652/2005 Z. z.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 7 a § 31 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla, v znení vyhlášky č. 652/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 23 ods. 6 písm. b) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.

2. V § 23 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) najmenej 15 rokov plavebnej praxe na plavidle do 31. decembra 2007.“.

3. V prílohe č. 1 sa na konci pripája tento text:

„Poľská republika

Zóna 1

Časť Pomoranskej zátoky na juh od trasy spájajúcej Nord Perd na Rujane a maják Niechorze.

Časť Gdanskej zátoky na juh od trasy spájajúcej maják Hel a vstupnú bóju prístavu Baltijsk.

Zóna 2

Štetínska zátoka.

Zátoka Kamień.

Zátoka Wisła.

Zátoka Puck.

Fínska republika

Saimaan kanavaSaima kanal,

Saimaan vesistöSaimens vattendrag.

Švédske kráľovstvo

Trollhätte kanal a Göta älv, Jazero Vänern, Jazero Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen.

Rumunsko

Dunaj: od Brăily (175 km) po Čierne more na prítoku Suliny.“.

4. V prílohe č. 6 bod 1 znie:

1. Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní národných kapitánskych osvedčení na prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv – pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994), Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).“.

5. Príloha č. 6 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:

3. Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.


Ľubomír Vážny v. r.