Zákon č. 463/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-463
Čiastka 196/2007
Platnosť od 13.10.2007 do31.12.2012
Účinnosť od 01.11.2007 do31.12.2012
Zrušený 372/2012 Z. z.
Znenie 01.11.2007

463

ZÁKON

z 19. septembra 2007,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z. a zákona č. 240/2006 Z. z. sa mení takto:

1. V § 7 ods. 4 sa vypúšťa čiarka a slová „krajskými úradmi“.

2. V § 7d ods. 4 sa slová „uplatňuje žiadosť na poskytnutie pohotovostných zásob iba na krajskom úrade;“ nahrádzajú slovami „si uplatňuje požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob na Správe rezerv a bezodkladne o tom informuje obvodný úrad v sídle kraja;“.

3. V § 7d sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 10.

4. V § 7d ods. 5 písm. a) a písm. f) sa vypúšťajú slová „krajského úradu,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.