Zákon č. 455/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-455
Čiastka 194/2007
Platnosť od 10.10.2007
Účinnosť od 01.11.2007
Aktuálne znenie 01.11.2007

455

ZÁKON

z 13. septembra 2007,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z. a zákona č. 633/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa za riadok, ktorý znie:

„(+)-Lysergid, LSD, LSD-25, chemicky (+)-N,N-dietyllysergamid“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„meta- Chlórfenylpiperazín, mCPP, chemicky 1- (3-chlórfenyl) piperazín“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.