Vyhláška č. 411/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-411
Čiastka 178/2007
Platnosť od 01.09.2007 do30.11.2010
Účinnosť od 01.09.2007 do30.11.2010
Zrušený 448/2010 Z. z.
Znenie 01.09.2007

411

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 15. augusta 2007,

ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 9 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

a) obsahu národného registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok do životného prostredia (ďalej len „register“),

b) zhromažďovaní údajov a vedení evidencie,

c) obsahu hlásenia a spôsobe jeho podávania vrátane jeho vzorovej štruktúry.

§ 2

(1) Register obsahuje údaje o

a) prevádzkovateľovi, ktorý nahlasuje údaje do registra, a údaje o prevádzkarni,

b) uvoľňovaní znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a do pôdy z prevádzkarne,

c) prenose znečisťujúcich látok mimo hraníc prevádzkarne,

d) prenose odpadov mimo hraníc prevádzkarne v členení na nebezpečné odpady a ostatné odpady,

e) prenose znečisťujúcich látok v odpadových vodách určených na čistenie mimo hraníc prevádzkarne.

(2) Povereným správcom registra je Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave (ďalej len „správca registra“).

(3) Údaje podľa odseku 1 písm. a) sú:

a) názov alebo obchodné meno prevádzkovateľa,

b) IČO prevádzkovateľa,

c) hlavná ekonomická činnosť prevádzkovateľa,

d) adresa sídla prevádzkovateľa,

e) názov prevádzkarne,

f) adresa prevádzkarne a hranice prevádzkarne,

g) objem výroby prevádzkarne a identifikácia jej činností podľa prílohy č. 2 k zákonu.

§ 3

(1) V registri sa zhromažďujú údaje poskytnuté prevádzkovateľom a údaje získané z iných databáz.1)

(2) Údaje o znečisťujúcich látkach uvedených v prílohe č. 1 k zákonu, pre ktoré nie je ustanovený spôsob zhromažďovania v osobitnom predpise,2) zhromažďuje prevádzkovateľ na základe ich zistenia a vyhodnotenia spôsobom, ktorým sa podľa vlastností použitej technológie a znečisťujúcej látky zistí najpravdepodobnejšie množstvo znečisťujúcej látky, najmä technickým výpočtom alebo odborným odhadom; ak nemožno urobiť technický výpočet alebo ak nie sú dostupné podklady na odborný odhad, množstvo znečisťujúcej látky sa určí jednorazovým analytickým zistením.

(3) Prevádzkovateľ podľa odseku 2 vedie evidenciu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

§ 4

Hlásenie podáva prevádzkovateľ na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe, raz ročne do 31. marca nasledujúceho roka, a to písomne alebo elektronicky správcovi registra.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


v z. Dušan Muňko v. r.


Príloha k vyhláške č. 411/2007 Z. z.

VZOR - EVIDENCIA A HLÁSENIE PRE NÁRODNÝ REGISTER ZNEČISTENIA

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad § 8 až 15 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, § 18 a 19 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 203/2007 Z. z., § 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 15. mája 2003 č. 1/2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia (oznámenie č. 204/2003 Z. z.), vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd, zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 210/2005 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.