Nariadenie vlády č. 393/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku na pohreb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-393
Čiastka 172/2007
Platnosť od 29.08.2007
Účinnosť od 01.09.2007
Aktuálne znenie 01.09.2007

393

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. augusta 2007

o zvýšení sumy príspevku na pohreb

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 601/2003 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Výška príspevku na pohreb je 2 400 Sk.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 483/2004 Z. z. o zvýšení sumy príspevku na pohreb.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


Robert Fico v. r.