Vyhláška č. 388/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času v znení vyhlášky č. 27/2005 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-388
Čiastka 169/2007
Platnosť od 24.08.2007 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2007 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.
Znenie 01.09.2007

388

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 9. augusta 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času v znení vyhlášky č. 27/2005 Z. z.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona č. 202/2001 Z. z. a podľa § 14 ods. 5 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času v znení vyhlášky č. 27/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:

(2) Názov centra sa skladá z jeho úradného označenia, názvu ulice a úradného názvu jeho sídla v prvom páde. Ak má centrum aj čestný názov, uvádza sa za úradným označením.

(3) Ak je zriaďovateľom centra cirkev alebo náboženská spoločnosť, môže sa v názve uviesť “cirkevné centrum voľného času„ alebo označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa.

(4) Ak je zriaďovateľom centra fyzická osoba alebo právnická osoba, môže sa v názve uviesť “súkromné centrum voľného času„ alebo označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa.“.

2. V § 3 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Priamou výchovnou prácou sa rozumie

a) pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov, kurzov, klubov,

b) príležitostná záujmová činnosť formou jednorazových alebo nepravidelne sa opakujúcich podujatí a súťaží,

c) prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení, činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí,

d) organizovanie voľnočasových aktivít a klubovej činnosti.

(4) Ďalšími oblasťami činnosti centra sú

a) podpora medzinárodných aktivít a mobility mládeže formou organizovania medzinárodných výmen mládeže a mládežníckej dobrovoľníckej činnosti,

b) práca so zdravotne postihnutými deťmi a mládežou,

c) metodická činnosť formou organizovania vzdelávacích aktivít pre mládež a pracovníkov s mládežou,

d) aktivity podporujúce prevenciu sociálno-patologických javov,

e) monitorovacia činnosť formou ankiet, prieskumov a analýz v oblasti mládežníckej činnosti,

f) informačné a poradenské aktivity pre deti a mládež v oblasti využívania voľného času,

g) riadenie a vykonávanie projektov na získanie finančných prostriedkov,

h) spolupráca so školami, školskými zariadeniami a organizáciami pre deti a mládež.“.

3. § 4 znie:

㤠4

(1) Centrum v súlade s osobitným predpisom3) riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.3a)

(2) Riaditeľ vymenúva a odvoláva svojich zástupcov a ostatných vedúcich zamestnancov.

(3) Riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa vydáva štatút centra, organizačný poriadok centra, pracovný poriadok centra a rámcový plán činnosti centra.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 3a znejú:

3) § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3a) § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


Ján Mikolaj v. r.