Zákon č. 345/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-345
Čiastka 149/2007
Platnosť od 26.07.2007 do31.07.2011
Účinnosť od 01.10.2007 do31.07.2011
Zrušený 179/2011 Z. z.
Znenie 01.10.2007

345

ZÁKON

z 20. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z. a zákona č. 622/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 písmeno b) znie:

b) obvodný úrad; v Košiciach je obvodný úrad v sídle kraja obvodný úrad Košice,“.

2. V § 7 ods. 3 sa slová „vo svojom územnom obvode“ nahrádzajú slovami „v územnom obvode kraja“.

3. § 10 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) rozhoduje o odvolaní

1. obce proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja o zriadení výdajne odberných oprávnení,

2. proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja podľa § 21 ods. 2,

3. proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja podľa § 28 ods. 4,

4. proti rozhodnutiu obvodného úradu v sídle kraja podľa § 29 ods. 2.“.

4. V § 14 ods. 1 písm. a), b) a j) sa za slová „obvodných úradov“ vkladajú slová „v územnom obvode kraja“.

5. V § 14 ods. 1 písm. c) sa za slová „obvodným úradom“ vkladajú slová „v územnom obvode kraja“.

6. V § 14 ods. 1 písm. e) sa slová „vo svojom územnom obvode“ nahrádzajú slovami „v územnom obvode kraja“.

7. V § 14 ods. 1 písm. f) sa slová „na území kraja“ nahrádzajú slovami „v územnom obvode kraja“.

8. V § 14 ods. 1 písm. k) sa za slová „o povinnosti obce“ vkladajú slová „v územnom obvode kraja“.

9. Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Pôsobnosť podľa odseku 1 vykonáva obec ako prenesený výkon štátnej správy.“.

10. V § 22 písm. b) štvrtý bod znie:

4. na poskytovanie vybraných hotovostných bankových služieb pre potreby zabezpečenia činnosti ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov počas krízových situácií na základe písomnej zmluvy uzavretej s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Štátnou pokladnicou,“.

11. V § 30 ods. 1 sa slová „písm. a)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“.

12. Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.