Zákon č. 333/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-333

(v znení č. 278/1993 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 147/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.12.2014
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 4, 5 § 7 písm. n), bodov 14, 15, 17, 18, 28, 29 § 35b ods. 1 až 7 a čl. II, III a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008

Aktuálne znenie 01.12.2014

333

Zákon

z 22. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z., zákona č. 545/2003 Z. z. a zákona č. 570/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. § 6 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) rozhoduje o územiach, ktoré sú potrebné na zabezpečenie úloh obrany štátu.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia

„Čl. 102 ods. 1 písm. m) a čl. 119 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky.
Čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
§ 10 zákona č. 321/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou
„Čl. 102 ods. 1 písm. m) a čl. 119 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
Čl. 1 ods. 8, čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z.
§ 10 zákona č. 321/2002 Z. z. v znení zákona č. 570/2005 Z. z.“.

4. V § 7 písm. f) sa za slová „orgánmi miestnej štátnej správy,“ vkladajú slová „a koordinuje a kontroluje v rozsahu svojej pôsobnosti plnenie úloh obrany štátu“ a vypúšťajú sa slová „Vyššou vojenskou správou podľa § 13,“.

5. § 7 sa dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

l) navrhuje vláde Slovenskej republiky územia potrebné na zabezpečenie úloh obrany štátu,

m) vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku obrany vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady,

n) vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku obrany vo veciach, v ktorých v prvom stupni konajú územné vojenské správy.“.

6. § 9 sa vypúšťa.

7. V § 10 ods. 1 písm. e) sa za slovo „vedie“ vkladajú slová „v spolupráci s územnou vojenskou správou“.

8. V § 10 ods. 1 písmeno i) znie:

i) ukladá na návrh územnej vojenskej správy v čase vojny alebo vojnového stavu7) právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné prostriedky na plnenie úloh obrany štátu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zásobovania základnými potravinami, vodou, energiami, zdravotníckym zabezpečením a k ohrozeniu základnej veterinárnej ochrany územia,11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.“.

9. V § 10 ods. 1 písm. k) sa nad slovom „stavu“ odkaz 3 nahrádza odkazom 7.

10. V § 10 odsek 2 znie:

(2) Obvodný úrad doručuje rozhodnutie o uložení povinnosti podľa odseku 1 písm. f), h) a i) prostredníctvom pošty, obce alebo fyzických osôb vopred určených obvodným úradom.“.

11. § 10 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Proti rozhodnutiu obvodného úradu o uložení povinnosti podľa odseku 1 písm. f), h) a i) nie je prípustné odvolanie a nemožno ho preskúmať súdom.

(4) Obvodný úrad v sídle kraja okrem pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2

a) koordinuje v súčinnosti s vyšším územným celkom prípravu a zabezpečenie plnenia úloh potrebných na obranu štátu ostatnými obvodnými úradmi v územnom obvode kraja a obcami,

b) prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu ostatným obvodným úradom v územnom obvode kraja a v spolupráci s územnou vojenskou správou koordinuje plnenie týchto úloh.“.

12. V § 11 ods. 1 písmeno c) znie:

c) doručuje povolávacie rozkazy na odvod, povolávacie rozkazy na výkon mimoriadnej služby, povolávacie rozkazy na výkon alternatívnej služby a rozhodnutia obvodného úradu podľa § 10 ods. 1 písm. f), h) a i),“.

13. V § 12 ods. 1 písm. a) sa slová „krajským úradom“ nahrádzajú slovami „obvodným úradom v sídle kraja“.

14. V § 12 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „vyššou vojenskou správou a“.

15. § 13 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

16. V § 14 písm. c) sa vypúšťajú slová „v súčinnosti s krajskými úradmi“.

17. § 14 sa vypúšťa.

18. V § 15 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „Slovenskej republiky“.

19. V § 16 písm. c) sa slová „evidovaných občanov“ nahrádzajú slovom „ich“.

20. V § 16 písmeno g) znie:

g) vedie evidenciu občanov, ktorí vykonali štátnu službu profesionálnych vojakov v ozbrojených silách, po zániku ich brannej povinnosti a poskytuje im informácie a výpisy z tejto evidencie,“.

21. V § 16 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktoré majú k vecným prostriedkom a nehnuteľnostiam vlastnícke právo, právo správy, sú ich oprávnenými držiteľmi alebo k nim majú iné obdobné užívacie práva,“.

22. V § 16 písm. j) sa za slová „právnických osôb,“ vkladajú slová „fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb,“ a slovo „období“ sa nahrádza slovom „čase“.

23. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

㤠16a

Evidencia právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb podľa § 16 písm. h) a j) obsahuje tieto údaje:

a) obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,

b) meno a priezvisko, miesto pobytu a rodné číslo fyzickej osoby.“.

24. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 4 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti.“ nahrádza citáciou „§ 6 zákona č. 570/2005 Z. z.“.

25. V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 31 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti.“ nahrádza citáciou „§ 17 zákona č. 570/2005 Z. z.“.

26. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 33 písm. d) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

27. V § 25 ods. 4 sa slová „s výhľadom na 4 až 6 rokov“ nahrádzajú slovami „s výhľadom na 3 až 6 rokov“.

28. Za § 34a sa vkladá § 34b, ktorý znie:

㤠34b

Zrušuje sa Vyššia vojenská správa.“.

29. Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠35b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

(1) Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2007 vykonávali štátnu službu vo Vyššej vojenskej správe, prechádzajú od 1. januára 2008 na ministerstvo.

(2) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí k 31. decembru 2007 vykonávali verejnú službu vo Vyššej vojenskej správe, prechádzajú od 1. januára 2008 na ministerstvo.

(3) Nehnuteľný majetok štátu, ktorý mala v správe Vyššia vojenská správa k 31. decembru 2007, prechádza od 1. januára 2008 do správy ministerstva.

(4) Hnuteľný majetok štátu vrátane nehmotného majetku štátu, ktorý mala v správe Vyššia vojenská správa do 31. decembra 2007, prechádza od 1. januára 2008 do správy ministerstva.

(5) Pohľadávky a záväzky Vyššej vojenskej správy prechádzajú od 1. januára 2008 na ministerstvo.

(6) Práva a povinnosti Vyššej vojenskej správy z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknuté do 31. decembra 2007 prechádzajú od 1. januára 2008 na ministerstvo.

(7) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb, začaté Vyššou vojenskou správou do 31. decembra 2007, dokončí ministerstvo.

(8) O prechode správy majetku štátu, prechode práv a povinností z majetkovoprávnych a iných vzťahov, o prechode záväzkov a pohľadávok je Vyššia vojenská správa povinná spísať s ministerstvom písomné protokoly.“.

Čl. II

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/ 2002 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z. a zákona č. 11/2006 Z. z. sa mení takto:

V § 4 ods. 11 sa vypúšťajú slová „Vyššia vojenská správa a“.

Čl. IV

Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu sa mení takto:

1. V § 12 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „Vyššia vojenská správa“.

2. V § 15 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Vyššej vojenskej správy a“.

Čl. V

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1. V § 11 ods. 5 sa slová „Krajský úrad“ nahrádzajú slovami „Obvodný úrad v sídle kraja“.

2. V § 17 ods. 1 písm. k) sa vypúšťajú slová „prednostu krajského úradu a“.

3. V § 17 ods. 7 písm. a) sa vypúšťajú slová „krajským úradom a“.

4. V § 17 ods. 7 písm. c) sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“.

5. V § 17 ods. 7 písm. d) sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad v sídle kraja“.


Čl. VI

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2007 okrem čl. I bodov 4, 5 § 7 písm. n), bodov 14, 15, 17, 18, 28, 29 § 35b ods. 1 až 7 a čl. II, III a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.