Oznámenie č. 305/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-305
Čiastka 137/2007
Platnosť od 05.07.2007
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončila 14. apríla 2005.

Pôvodný predpis 05.07.2007

305

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 992 z 22. októbra 2003 schválila skončenie platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny (oznámenie č. 158/2000 Z. z.).

Platnosť dohody sa skončila 14. apríla 2005.