Oznámenie č. 302/2007 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-302
Čiastka 136/2007
Platnosť od 30.06.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2007. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 406/2007 Z. z. a nadobudli účinnosť 31. augusta 2007.

Pôvodný predpis 30.06.2007

302

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos z 27. júna 2007 č. 1/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania.

Výnos ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike, plynárenstve, tepla, pitnej vody a odpadovej vody a pri poskytovaní vodohospodárskych služieb a spôsob jej vykonania.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Výnos je uverejnený v čiastke 35/2007 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.