Oznámenie č. 29/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-29
Čiastka 19/2007
Platnosť od 18.01.2007
Účinnosť od 14.02.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 10. júla 2000 v súlade s článkom 18 ods. 1 v zmysle oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 67/2003 Z. z.

Aktuálne znenie 14.02.2007

29

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júla 1999 bola v Trstenej podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov.

Dohoda nadobudla platnosť 10. júla 2000 v súlade s článkom 18 ods. 1 v zmysle oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 67/2003 Z. z.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou sa skončila platnosť článku 3, 3a) a prílohy č. 1 Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice (vyhláška č. 50/1972 Zb.).

K oznámeniu č. 29/2007 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky

(ďalej len „zmluvné strany“),

– vedené snahou o ďalšie rozvíjanie vzájomných priateľských vzťahov,

– usilujúc sa o ďalšie prehĺbenie spolupráce v oblasti medzinárodného obchodu, dopravy a cestovného ruchu,

– snažiac sa o uľahčenie prekračovania štátnej hranice v turistickom styku,

– majúc na zreteli zabezpečenie vhodných podmienok na prekračovanie štátnych hraníc osobami, dopravnými prostriedkami a tovaru,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Prekračovanie štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou sa uskutočňuje cez existujúce hraničné priechody, ak ustanovenia tejto dohody alebo iných medzinárodných zmlúv, ktorými sú Poľská republika alebo Slovenská republika viazané, neustanovujú inak.

(2) Zoznam existujúcich hraničných priechodov je uvedený v prílohe č. 1 k tejto dohode.

(3) Otvorenie nových hraničných priechodov, zmena ich charakteru alebo uzatvorenie hraničných priechodov sa bude vykonávať na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán výmenou diplomatických nót.

Článok 2

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú po vzájomnej dohode otvárať nové hraničné priechody.

(2) Otvorenie nových hraničných priechodov sa uskutoční po vybudovaní infraštruktúry zabezpečujúcej ich vhodnú priepustnosť a primerané podmienky na vykonávanie funkčnej a účinnej kontroly.

(3) Zoznam hraničných priechodov, ktorých otvorenie sa predpokladá, je uvedený v prílohe č. 2 k tejto dohode.

Článok 3

Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán predkladajú na odsúhlasenie projektové štúdie nových, ako aj na rekonštrukciu pripravených hraničných priechodov.

Článok 4

(1) Každá zmluvná strana môže pozastaviť alebo obmedziť prevádzku na hraničnom priechode z vážnych hygienicko-protiepidemických, ekologických, veterinárnych, rastlinolekárskych dôvodov, z dôvodu ohrozenia bezpečnosti a verejného poriadku, ako aj z dôvodu živelných pohrôm.

(2) Každá zmluvná strana, ktorá má v úmysle pozastaviť alebo obmedziť prevádzku na hraničnom priechode, písomne vyrozumie o tom druhú zmluvnú stranu najneskôr päť dní pred plánovaným pozastavením alebo obmedzením prevádzky.

(3) O pozastavení alebo obmedzení prevádzky na hraničnom priechode v prípadoch, ktoré neznesú odklad, zmluvné strany sa vyrozumejú bezodkladne najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín od pozastavenia alebo obmedzenia prevádzky na hraničnom priechode. Túto skutočnosť treba potvrdiť písomne.

(4) O pozastavení alebo obmedzení prevádzky na hraničnom priechode, ktoré súvisí s rekonštrukciou objektov na hraničnom priechode alebo dopravných komunikácií, zmluvné strany sa informujú výmenou diplomatických nót najneskôr tri mesiace pred začatím rekonštrukčných prác s uvedením predpokladaného termínu ich skončenia.

Článok 5

Hlavný hraničný splnomocnenec Slovenskej republiky a Hlavný hraničný splnomocnenec Poľskej republiky po vzájomnom prerokovaní a súhlase colných orgánov môžu v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z hospodárskych alebo spoločenských potrieb, pri dodržiavaní stanovených podmienok kontroly, povoliť dočasne obmedzené prekračovanie štátnej hranice na hraničnom priechode, ktorý nie je určený na taký druh prevádzky na hraničnom priechode.

Článok 6

(1) Prekračovať štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu je povolené len na určených miestach, v určenom čase a len na účel turistiky.

(2) Zoznam miest určených na prekračovanie štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu je uvedený v prílohe č. 3 k tejto dohode.

Článok 7

(1) Na prekračovanie štátnej hranice podľa článku 6 ods. 1 tejto dohody sú oprávnení občania štátov oboch zmluvných strán, ako aj občania tretích štátov uvedených v prílohe č. 4 k tejto dohode na základe cestovných dokladov platných na území štátov oboch zmluvných strán.

(2) Príslušné orgány oboch zmluvných strán si vymenia informácie týkajúce sa druhu cestovných dokladov, na ktorých základe osoby uvedené v odseku 1 môžu prekračovať štátnu hranicu na turistických chodníkoch.

Článok 8

(1) Hraničnú kontrolu a colnú kontrolu osôb prekračujúcich štátnu hranicu na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu môžu vykonávať príslušné orgány štátov zmluvných strán pri vstupe na turistický chodník štátu druhej zmluvnej strany a pri odchode z neho.

(2) Osoby prekračujúce štátnu hranicu na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu môžu bez povolenia, cla, daní a iných platieb v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu zmluvnej strany dovážať a vyvážať potraviny, lieky a veci osobnej spotreby nevyhnutné na čas cesty a pobytu, ako aj športové a turistické potreby za podmienky ich spätného vývozu.

Článok 9

Príslušné orgány štátov zmluvných strán vyznačia miesta určené na prekračovanie štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a na týchto miestach zabezpečia trvalé informovanie o podmienkach prekračovania štátnej hranice a zdržiavaní sa na turistických chodníkoch druhého zmluvného štátu.

Článok 10

(1) Príslušné orgány štátov zmluvných strán po vzájomnej dohode a so súhlasom orgánov svojich štátov môžu v prípadoch odôvodnených ekonomickými potrebami alebo spoločenskými potrebami vydať súhlas na prekročenie štátnej hranice mimo hraničných priechodov.

(2) Žiadosť o udelenie súhlasu na prekročenie štátnej hranice podľa odseku 1 sa podá najneskôr 30 dní predo dňom predpokladaného prekročenia štátnej hranice.

(3) Osoby, ktorým bol udelený súhlas podľa odseku 1, sa pri prekročení štátnej hranice preukážu platným cestovným dokladom a vydaným súhlasom.

Článok 11

Osoby uvedené v článku 10 ods. 3 tejto dohody podliehajú hraničnej kontrole a colnej kontrole orgánov štátov obidvoch zmluvných strán.

Článok 12

Súhlas podľa článku 10 tejto dohody sa neudeľuje v prípade, ak sa má prekročenie štátnej hranice uskutočniť v lokalite národného parku, v lokalite prírodnej rezervácie, ako aj na inom území bez súhlasu orgánu ochrany prírody a rovnako v oblasti, kde môže dôjsť k ohrozeniu zdravia a života osôb.

Článok 13

Zásady súčinnosti pri vykonávaní ustanovení článkov 6 a 8 tejto dohody určia na základe dohody príslušné orgány štátov zmluvných strán.

Článok 14

Prílohy č. 1, 2, 3 a 4 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 15

Ustanovenia tejto dohody možno zmeniť výmenou diplomatických nót.

Článok 16

Zmluvné strany sa budú diplomatickou cestou informovať o tom, ktoré orgány štátov zmluvných strán sa považujú za príslušné orgány v zmysle tejto dohody.

Článok 17

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou sa skončí platnosť článku 3, 3a) a prílohy č. 1 Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestnom styku cez štátne hranice podpísaného v Prahe 8. júla 1971.

Článok 18

(1) Táto dohoda podlieha prijatiu v súlade s právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť 30. dňom odo dňa výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich toto prijatie.

(2) Zmluvné strany sa dohodli na predbežnom vykonávaní článkov 6, 7, 8, 9 a 13 tejto dohody odo dňa podpisu.

(3) Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. V tomto prípade platnosť dohody sa skončí po šiestich mesiacoch odo dňa doručenia nóty o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Trstenej 1. júla 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a poľskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Ivan Budiak v. r.

Za vládu Poľskej republiky:

Krzysztof Budnik v. r.

Príloha č. 1

ZOZNAM

existujúcich hraničných priechodov

Por.
č.
Názov
hraničného priechodu
Druh
hraničného
priechodu
Druh dopravyMiesto
hraničného vybavovania
Poznámky
123456
1Skalité -
Zwardoň-Mýto
cestnýosobná
a nákladná
Zwardoň
(PR)
nákladná doprava
do 3,5 tony
celkovej hmotnosti
2Skalité - Zwardoňželezničnýosobná
a nákladná
osobná - Zwardoň
(PR)nákladná - Skalité
(SR)
3Oravská Polhora -
Korbielów
cestnýosobná
a nákladná
Oravská Polhora
(SR)
nákladná doprava
do 3,5 tony
celkovej hmotnosti
4Trstená - Chyžnécestnýosobná
a nákladná
Trstená
(SR)
5Suchá Hora -
Chocholów
cestnýosobná
a nákladná
Suchá Hora
(SR)
nákladná doprava
do 3,5 tony
celkovej hmotnosti
6Tatranská Javorina
- Łysa Polana
cestnýosobná
a nákladná
Łysa Polana
(PR)
nákladná doprava
do 7,5 tony celkovej
hmotnosti
7Lysá nad Dunajcom -
Niedzica
cestnýosobnáLysá nad Dunajcom
(SR)
8Mníšek nad Popradom
- Piwniczna
cestnýosobnáMníšek nad Popradom
(SR)
9Plavec - Muszynaželezničnýosobná
a nákladná
osobná Plaveč (SR)
nákladná Muszyna (PR)
10Becherov -
Konieczna
cestnýosobnáKonieczna
(PR)
11Vyšný Komárnik -
Barwinek
cestnýosobná
a nákladná
Barwinek
(PR)
12Palota - Lupkówželezničnýosobná
a nákladná
Lupków
(PR)
13Lesnica - Szczawnicaturistickýpeší, cyklisti,
lyžiari,
invalidné vozíky
Lesnica
(SR)
občania SR, PR
a bezvízový styk
prevádzková doba:
leto 8,00 - 22,00
zima 8,00 - 17,00
znak 11/94
14Novoť - Ujsolycestnýosobná
a nákladná
Novoť
(SR)
nákladná doprava do 7,5
tony celkovej hmotnosti
s vylúčením nákladnej do-
pravy nad 3,5 tony celkovej
hmotnosti v nočných hodi-
nách od 00,00 do 5,00
15Bobrov -
Winiarczykówka
cestnýosobná
a nákladná
Winiarczykówka
(PR)
nákladná doprava
do 7,5 tony
celkovej hmotnosti
16Čirč - Leluchówcestnýosobná
a nákladná
Leluchów
(PR)
nákladná doprava
do 7,5 tony
celkovej hmotnosti
17Skalité - Zwardoňcestnýosobná a nákladnáZwardoň
(PR)
nákladná
doprava
do 7,5 tony
celkovej
hmotnosti

Príloha č. 2

ZOZNAM

hraničných priechodov, ktorých otvorenie sa predpokladá

Por.
č.
Názov
hraničného priechodu
Druh
hraničného
priechodu
Druh dopravyMiesto
hraničného vybavovania
Poznámky
123456
1Skalité - Zwardoň
Zrušený od 16. januára 2006.
2Novoť - Ujsolycestnýosobná
a nákladná
Novoť
(SR)
nákladná doprava
do 3,5 tony
celkovej hmotnosti
3Bobrov - Winiarczy-
kówka
cestnýosobná
a nákladná
Winiarczykówka
(PR)
nákladná doprava
do 7,5 tony
celkovej hmotnosti
4Podspády - Jurgówcestnýosobná
a nákladná
Podspády
(SR)
nákladná doprava
do 7,5 tony
celkovej hmotnosti
5Čirč - Leluchówcestnýosobná
a nákladná
Leluchów
(PR)
nákladná doprava
do 7,5 tony
celkovej hmotnosti
6Kurov - Muszynkacestnýosobná
a nákladná
Kurov
(SR)
nákladná doprava
do 3,5 tony
celkovej hmotnosti
7Palota - Radoszycecestnýosobná
a nákladná
Palota
(SR)
nákladná doprava
do 7,5 tony
celkovej hmotnosti
8Červený Kláštor -
Sromowce Nižne
turistickýpeší, bicykle,
lyže, invalidné
vozíky
Červený Kláštor (SR)
Sromowce Nižne (PR)
Hraničný znak
II/105

Príloha č. 3

ZOZNAM

miest určených na prekračovanie štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu

Por.
č.
Hraničný priechodHraničný znakSpôsob prechoduOtvorený v roku odOtvorený denne
1Ruské Sedlo -
Roztoki Gŕne
I/33peší, bicykle,
invalidné vozíky
1. 4. - 30. 9.9,00 - 18,00
2O sadné - BalnicaI/53peší, bicykle1. 6. - 30. 9.9,00 - 18,00
3Nižná Polianka -
Ozenna
I/197- I/198peší, bicykle,
invalidné vozíky
1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
8,00 - 20,00
9,00 - 16,00
4Čertižné -
Czeremcha
I/141peší, bicykle,
invalidné vozíky
1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
8,00 - 20,00
9,00 - 16,00
5Regetovka -
Wysowa-Zdrój -Re-
getovka
I/224/IIIpeší, bicykle, lyže1. 6. - 31. 10.
1. 11. - 31. 5.
7,00 - 19,00
9,00 - 16,00
6Čirč - LeluchówI/295apeší, bicykle, lyže,
invalidné vozíky
1. 6. - 31. 10.
1. 11. - 31. 5.
7,00 - 19,00
9,00 - 16,00
7Litmanová -
Jaworki
II/71peší, bicykle, lyže,
invalidné vozíky
1. 6. - 31. 10.
1. 11. - 31. 5.
7,00 - 19,00
9,00 - 16,00
8Stráňany -
Jaworki
II/76peší, lyže1. 6. - 31. 10.
1. 11. - 31. 5.
7,00 - 19,00
9,00 - 16,00
9Veľký Lipník -
Szlachtowa
II/83peší, bicykle, lyže1. 6. - 31. 10.
1. 11. - 31. 5.
7,00 - 19,00
9,00 - 16,00
10Lesnica -
Szczawnica
II/91peší, bicykle, lyže,
invalidné vozíky
1. 6. - 31. 10.
1. 11. - 31. 5.
7,00 - 19,00
9,00 - 16,00
11Sromowce Nizne
- Červený Kláštor
II/105invalidné vozíky,
peší, bicykle, lyže
celoročne6,00 - 22,00
12Veľká Franková -
Kacwin
II/138/I-
II/138/II
peší, bicykle1. 7. - 15. 11.7,00 - 19,00
13Rysy - RysyII/210peší1. 7. - 30. 9.7,00 - 19,00
14Oravská Polhora -
Przywarówka
III/75peší, bicykle, lyže,
invalidné vozíky
1. 6. - 31. 10.
1. 11. - 31. 5.
6,00 - 20,00
8,00 - 18,00
15Babia hora -
Babia Góra
III/81/2peší, lyže1. 6. - 31. 10.
1. 11. - 31. 5.
6,00 - 20,00
8,00 - 18,00
16Oravská Polhora -
Zawoja- Czatoza
III/88/10peší, lyže, bicykle1. 6. - 31. 10.
1. 11. - 31. 5.
6,00 - 20,00
8,00 - 18,00
17Gluchačky -
Prelecz Jalowiecka
III/93peší, bicykle1. 4. - 30. 9.8,00 - 20,00
18Pilsko - PilskoIII/109peší, bicykle, lyže1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
8,00 - 20,00
9,00 - 16,00
19Stará Bystrica -
Przelecz Przyslop
III/151peší, lyže1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
8,00 - 20,00
9,00 - 16,00
20Veľká Rača -
Wielka Racza
III/168peší, bicykle, lyže1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
8,00 - 20,00
9,00 - 16,00
21Skalité Serafínov -
Górka Gomólka
III/184peší, bicykle, lyže1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
8,00 - 20,00
9,00 - 16,00
22Čierne -
Jaworzynka
III/198peší1. 4. - 30. 9.8,00 - 20,00
23Skalité - ZwardoňIII/184/13 -
III/184/14
peší, bicykle, lyže1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
8,00 - 20,00
9,00 - 16,00
24Oščadnica -
Vreščovka-Bor
III/180peší, bicykle, lyže1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
8,00 - 20,00
9,00 - 16,00
25Oravice -
Góra Magura
II/267peší, bicykle, lyže1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
8,00 - 20,00
9,00 - 16,00
26Palota - RadoszyceI/100peší, bicykle, lyže1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
8,00 - 20,00
9,00 - 16,00
27Stebnická Huta -
Blechnarka
I/230peší, bicykle, lyže1. 6. - 31. 10.
1. 11. - 31. 5.
7,00 - 19,00
9,00 - 16,00
28Cigeľka -
Wysowa-Zdrój
I/241/2apeší, bicykle, lyže1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
8,00 - 20,00
9,00 - 16,00
29Eliasovka - EliaszówkaII/62peší, bicykle, lyže1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
8,00 - 20,00
9,00 -16,00
30Osturňa - ŁapszankaII/160/6peší, bicykle, lyže1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
6,00 - 20,00
9,00 - 16,00
31Kikula - KykulaIII/175peší, bicykle, lyže1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
8,00 - 20,00
9,00 - 16,00
32Oravská Polhora -
Moczarki
III/94peší, bicykle, lyžeceloročne6,00 - 20,00
33Legnava - MuszynaII/15/10peší, bicykle, lyžeceloročne6,00 - 20,00

Príloha č. 4

ZOZNAM

štátov, ktorých občania môžu prekračovať štátnu hranicu na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu

1. Andorrské kniežatstvo

2. Rakúska republika

3. Belgické kráľovstvo

4. Česká republika

5. Helénska republika (Grécko)

6. Dánske kráľovstvo

7. Estónska republika

8. Fínska republika

9. Francúzska republika

10. Španielske kráľovstvo

11. Holandské kráľovstvo

12. Izrael

13. Japonsko

14. Írska republika

15. Islandská republika

16. Kanada

17. Lichtenštajnské kniežatstvo

18. Luxemburské veľkovojvodstvo

19. Litovská republika

20. Lotyšská republika

21. Monacké kniežatstvo

22. Spolková republika Nemecko

23. Nórske kráľovstvo

24. Portugalská republika

25. Sanmarinská republika

26. Slovinská republika

27. Spojené štáty americké

28. Švajčiarska konfederácia

29. Švédske kráľovstvo

30. Maďarská republika

31. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

32. Vatikán

33. Talianska republika