Výnos č. 234/2007 Z. z.Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach o stravovaní predvedenej osoby alebo zaistenej osoby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-234
Čiastka 104/2007
Platnosť od 19.05.2007 do31.12.2012
Účinnosť od 01.06.2007 do30.06.2019
Zrušený 354/2011 Z. z.
Znenie 01.06.2007

234

VÝNOS

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. mája 2007

o podrobnostiach o stravovaní predvedenej osoby alebo zaistenej osoby

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 59a ods. 3 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2007 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby sa zabezpečuje zo stravovacieho zariadenia colnej správy, zmluvnou formou z prevádzky verejného stravovania alebo nákupom v hotovosti.

(2) Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby sa zabezpečuje podaním najmenej jedného teplého jedla počas 24 hodín.

§ 2

(1) Percentuálny podiel z limitu výdavkov na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby, ktoré znáša štát, na jednotlivé stravné dávky podľa príslušného denného času je

a) 20 % na raňajky,

b) 50 % na obed,

c) 30 % na večeru.

(2) Do limitu výdavkov podľa odseku 1 sa započítavajú aj výdavky na obrúsky, taniere, poháre, tácky, príbor a iný materiál na jednorazové použitie.


§ 3

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2007.

Ján Počiatek v. r.