Vyhláška č. 177/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-177
Čiastka 80/2007
Platnosť od 31.03.2007 do14.04.2012
Účinnosť od 01.04.2007 do14.04.2012
Zrušený 130/2012 Z. z.
Znenie 01.04.2007

177

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 20. marca 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 21 a § 20 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. e) sa slová „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona“.

2. V § 2 ods. 2 písm. d) sa slová „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona“.

3. V § 2 ods. 4 sa v úvodnej vete slová „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až n) a s) zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až n), p), q) a s) zákona“.

4. V § 2 ods. 4 písm. c) sa slová „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až n) a s) zákona“ nahrádzajú slovami „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až n), p), q) a s) zákona“.

5. V § 2 ods. 5 písmeno a) znie:

a) v roku 2006 sa nepovažoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona alebo sa považoval za takúto osobu a nesplnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 zákona,“.

6. V § 2 ods. 8 písmeno b) znie:

b) v roku 2006 sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona a splnil podmienky uvedené v § 11 ods. 9 zákona.“.

7. V § 3 odsek 2 znie:

(2) Obsah dokladu o výške príjmu a o preddavkoch na poistné podľa § 19 ods. 5 zákona je uvedený v prílohe č. 16 časti A. Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa podľa § 19 ods. 10 zákona je uvedené v prílohe č. 16 časti B.“.

8. V § 3 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „časti A“.

9. § 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Odpis z ročného zúčtovania poistného je uvedený v prílohe č. 18 časti B.“.

10. V § 6 sa vypúšťa odsek 5.

11. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

㤠13a

Do vymeriavacieho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2006 zahŕňa

a) príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu5) vyplatený a zúčtovaný platiteľom príjmu za kalendárne mesiace roku 2006, v ktorých ani jeden deň nebol zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou a ani osobou podľa § 11 ods. 8 písm. o) zákona,

b) príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,3) okrem vyňatých príjmov podľa § 11 ods. 8 písm. t) zákona dosiahnutých v roku 2006.“.

12. Prílohy č. 1 až 19 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 01 - Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie zamestnanca za rok 2006

Príloha č. 2 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 02 - Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby za rok 2006

Príloha č. 3 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 03 - Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona za rok 2006

Príloha č. 4 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 04 - Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2006

Príloha č. 5 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 05 - List SA - zamestnanec a zamestnávateľ

Príloha č. 6 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 06 - List SB - samostatne zárobkovo činná osoba

Príloha č. 7 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 07 - List SC - platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona

Príloha č. 8 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 08 - List SD - zamestnanec s príjmami podľa § 13 ods. 5 zákona

Príloha č. 9 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 09 - Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby za rok 2006

Príloha č. 10 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 10 - List XA - zamestnanec a zamestnávateľ

Príloha č. 11 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 11 - List XB - samostatne zárobkovo činná osoba

Príloha č. 12 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 12 - List XC - platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona

Príloha č. 13 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 13 - List XD - zamestnanec s príjmami podľa § 13 ods. 5 zákona

Príloha č. 14 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 14 - Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2006

Príloha č. 15 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 15 - Žiadosť 2006

Príloha č. 16 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 16 - Časť A - Doklad o výške príjmu a o preddavkoch na poistné za rok 2006 + Časť B - Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa za rok 2006

Príloha č. 17 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 17 - Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok 2006

Príloha č. 18 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 18 - Časť A - Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2006 + Časť B - Odpis z ročného zúčtovania poistného

Príloha č. 19 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

Vzor 19 - Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom podľa § 19 zákona za rok 2006


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.


Ivan Valentovič v. r.