Vyhláška č. 120/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-120
Čiastka 66/2007
Platnosť od 22.03.2007
Účinnosť od 01.04.2007
Aktuálne znenie 01.04.2007

120

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 15. marca 2007,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z. sa mení takto:

§ 22 znie:

㤠22

Na účely zabezpečenia komunikácie súdov s verejnosťou a médiami sa na krajskom súde pre celý obvod tohto súdu, na Špeciálnom súde a na Vyššom vojenskom súde pre celý obvod tohto súdu zriaďuje funkcia hovorcu. Hovorcom je určený zamestnanec súdu. Ak funkcia hovorcu nie je obsadená, hovorcom súdu je predseda súdu.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.


v z. Anna Vitteková v. r.