Redakčné oznámenie č. r1/c198/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 267/2002 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-c198-r1
Čiastka 198/2006
Platnosť od 20.09.2006
Pôvodný predpis 20.09.2006

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 267/2002 Z. z.

V poradovom čísle 12 majú byť namiesto slov

„Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 30. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva v Slovenskej republike
a
Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.“

správne uvedené slová

„Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.“.