Oznámenie č. 91/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-91
Čiastka 36/2006
Platnosť od 17.02.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2006 na základe článku 8 ods. 2.

Pôvodný predpis 17.02.2006

91

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. októbra 2005 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2006 na základe článku 8 ods. 2.

K oznámeniu č. 91/2006 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a Rada ministrov Srbska a Čiernej Hory (ďalej len „strany dohody“)

v duchu priateľských vzťahov medzi obidvoma štátmi,

vedené želaním podporovať vzájomnú hospodársku spoluprácu,

uvedomujúc si dôležitosť a význam pokračovania a posilňovania existujúcich tradičných hospodárskych vzťahov,

s úmyslom rozvíjania a zintenzívňovania hospodárskej, priemyselnej, technickej a technologickej spolupráce na základe vzájomnej výhodnosti,

s presvedčením, že prehlbovanie tejto spolupráce vytvára priaznivé podmienky a vhodný základ na ich ďalší rozvoj,

uznávajúc platné právne predpisy Slovenskej republiky a Srbska a Čiernej Hory v plnom súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami,

na účely naplnenia týchto cieľov

dohodli sa takto:

Článok 1

Predmet a pôsobnosť dohody

Táto dohoda vymedzuje všeobecné podmienky a spôsoby rozširovania hospodárskej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Srbskom a Čiernou Horou. Strany dohody budú podporovať v rámci príslušnej platnej legislatívy rozvoj a diverzifikáciu vzájomne výhodnej hospodárskej spolupráce vo všetkých oblastiach dôležitých pre hospodársky a sociálny rozvoj.

Článok 2

Príslušné orgány

Príslušnými orgánmi – koordinátormi strán dohody na jej realizáciu sú

V Slovenskej republike:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

V Srbsku a Čiernej Hore:

Ministerstvo pre hospodárske vzťahy so zahraničím Srbska a Čiernej Hory.

Článok 3

Oblasti spolupráce

Na základe vykonanej analýzy stavu a perspektívy ďalšieho rozvoja hospodárskych vzťahov sa strany dohody dohodli na rozvoji spolupráce v týchto oblastiach:

(1) poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo,

(2) doprava a telekomunikácie,

(3) zdravotníctvo,

(4) životné prostredie,

(5) školstvo a veda,

(6) cestovný ruch,

(7) strojársky priemysel,

(8) chemický priemysel,

(9) farmaceutický priemysel,

(10) elektrotechnický priemysel,

(11) banský priemysel,

(12) výstavba a rekonštrukcia elektrární, energetických, plynovodných a ropovodných sietí,

(13) informačné technológie a výpočtová technika,

(14) výmena poznatkov, skúsenosti a rozširovanie spolupráce medzi malými a strednými podnikmi.

Článok 4

Formy rozvoja spolupráce

Rozširovanie a rozvoj foriem vzájomnej spolupráce strany dohody realizujú

(1) podporou väzieb a posilňovaním spolupráce na úrovni orgánov štátnej správy, profesných komôr, podnikateľských federácií, regionálnych a miestnych subjektov, podporou výmeny ekonomických informácií obojstranného významu,

(2) výmenou informácií o rozvojových prioritách a podporou účasti prevádzkovateľov rozvojových projektov,

(3) výmenou hospodárskych informácií, podporou účasti na veľtrhoch a výstavách, organizovaním odborných podujatí, seminárov, sympózií a konferencií,

(4) podporou zapájania malých a stredných podnikov v súkromnom sektore do bilaterálnych hospodárskych vzťahov,

(5) podporou spolupráce pri poskytovaní poradenských, marketingových a odborných služieb v oblastiach obojstranného záujmu,

(6) podporou finančných ústavov a bankového sektora pri nadväzovaní užších kontaktov, posilňovaním ich spolupráce,

(7) podporou investičných aktivít, zakladaním spoločných podnikov a zriaďovaním zastúpení a pobočiek podnikov,

(8) podporou rozvoja medziregionálnej spolupráce a spolupráce na medzinárodnej úrovni v otázkach obojstranného záujmu.

Článok 5

Spoločná komisia

Na koordináciu činnosti, rozvoj vzájomnej hospodárskej spolupráce a naplnenie stanovených cieľov tejto dohody strany dohody zriaďujú spoločnú komisiu (ďalej len „komisia“). Zasadnutia komisie sa na žiadosť strán dohody konajú striedavo v Slovenskej republike a v Srbsku a Čiernej Hore. Počet členov komisie určujú za strany dohody po vzájomnej dohode príslušné orgány – koordinátori.

Komisia prerokúva najmä problematiku spojenú

(1) s hodnotením dosiahnutej úrovne rozvoja vzájomných hospodárskych vzťahov za uplynulé obdobie,

(2) s hľadaním nových možností ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce,

(3) s vypracúvaním návrhov na zlepšenie podmienok vzájomnej hospodárskej spolupráce,

(4) s predkladaním návrhov na uplatňovanie tejto dohody,

(5) s hľadaním spoločnej zhody v prípadoch existencie rozdielneho názoru jednej zo strán dohody na uplatňovanie alebo výklad textu tejto dohody.

Článok 6

Právna záväznosť

Táto dohoda nezasahuje do práv a záväzkov strán dohody vyplývajúcich z iných medzinárodných dohôd, ktorých stranami sú Slovenská republika a Srbsko a Čierna Hora, ako aj z ich členstva v medzinárodných organizáciách. Táto dohoda nie je v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Ustanovenia dohody sa tiež nemôžu vykladať tak, že porušujú alebo iným spôsobom ovplyvňujú záväzky zahrnuté v Zmluve o založení spoločenstva alebo v dohodách medzi Srbskom a Čiernou Horou a Európskym spoločenstvom.

Článok 7

Riešenie sporov

Prípadné spory, ktoré vyplynú z interpretácie alebo z vykonávania ustanovení tejto dohody, sa budú riešiť vzájomnými rokovaniami medzi stranami dohody.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

(1) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

(2) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi strán dohody a nadobudne platnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení druhej nóty o tomto schválení.

(3) Táto dohoda môže byť menená alebo dopĺňaná na základe vzájomnej dohody strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou.

(4) Záväzky už plnené, ale ku dňu ukončenia platnosti dohody ešte neukončené, sa budú riadiť jej ustanoveniami až do ich úplného splnenia.

(5) Každá zo strán dohody môže túto dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej strane dohody.

Dané v Belehrade 5. októbra 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, srbskom a anglickom jazyku, z ktorých každá strana dohody dostane po jednom vyhotovení. Všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielov vo výklade je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za Radu ministrov

Srbska a Čiernej Hory:

Predrag Ivanovič v. r.