Ústavný zákon č. 82/2006 Z. z.Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-82
Čiastka 32/2006
Platnosť od 14.02.2006
Účinnosť od 14.02.2006
Aktuálne znenie 14.02.2006

82

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 9. februára 2006

o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

(1) Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 2002 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

(2) Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú 17. júna 2006.

Čl. 2

Ak predseda Národnej rady Slovenskej republiky nie je zvolený, vyhlasuje voľby do Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 1 poverený podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Zverejnením rozhodnutia povereného podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa ruší rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. februára 2006.


Čl. 3

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.