Oznámenie č. 698/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre špeciálne podielové fondy nehnuteľností a ktorým sa dopĺňajú niektoré opatrenia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-698
Čiastka 267/2006
Platnosť od 30.12.2006 do31.12.2007
Účinnosť od 31.12.2006 do31.12.2007
Zrušený 646/2007 Z. z.
Znenie 31.12.2006

698

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 19. decembra 2006 č. MF/25957/2006-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre špeciálne podielové fondy nehnuteľností a ktorým sa dopĺňajú niektoré opatrenia.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre špeciálne podielové fondy nehnuteľností, ktoré sa môžu od tohto roku vytvárať na základe zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2006 Z. z.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2006.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

72

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2006 č. MF/25957/2006-74,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre špeciálne podielové fondy nehnuteľností a ktorým sa dopĺňajú niektoré opatrenia

Referent: Ing. Kučera, tel.: 02/5958 3484

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Čl. I

§ 1

Základné ustanovenie

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a o postupoch účtovania pre špeciálne podielové fondy nehnuteľností.

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) peňažnými prostriedkami peňažné prostriedky v banke lebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“) splatné na požiadanie,

b) ekvivalentom peňažných prostriedkov taký finančný majetok, ktorý správcovská spoločnosť spravuje vo fonde za účelom riadenia peňažného toku a ktorý je v priebehu jedného pracovného dňa, so zanedbateľnými transakčnými nákladmi, ľahko zameniteľný za dopredu známe množstvo peňažných prostriedkov a nesie len nevýznamné riziko zmeny svojej hodnoty, a to najmä práva spojené s vkladom v bankách so splatnosťou do 24 hodín a úvery poskytnuté bankám na jeden deň, štátne pokladničné poukážky a pokladničné poukážky Národnej banky Slovenska s dohodnutou dobou splatnosti do troch mesiacov,

c) finančným majetkom

1. peňažné prostriedky,

2. ekvivalent peňažných prostriedkov,

3. právo na získanie peňažných prostriedkov, peňažného ekvivalentu alebo iného finančného majetku od iného subjektu,

4. právo na zámenu finančného majetku,

5. kapitálový nástroj iného subjektu,

d) finančným záväzkom

1. záväzok previesť finančné prostriedky na iný subjekt,

2. záväzok zameniť finančné nástroje vzniknuté na základe zmluvy za podmienok podľa tejto zmluvy,

e) kapitálovým nástrojom zostatkový podiel na majetku účtovnej jednotky po odpočítaní všetkých jej záväzkov,

f) obežným majetkom majetok, ktorý sa pri správe majetku fondu spotrebuje,

g) investičným majetkom taký finančný majetok, ktorý sám osebe prináša výnos a ktorý nie je obežným majetkom a je vo fonde spravovaný na tento účel,

h) zaisťovacím nástrojom finančný nástroj, ktorým sa zaisťuje majetok alebo záväzok fondu proti pre fond nepriaznivej zmene reálnej hodnoty zaisťovaného majetku alebo záväzku alebo proti nepriaznivej zmene peňažného toku zo zaisťovaného majetku alebo záväzku spôsobenej realizáciou určeného druhu rizika alebo určených druhov rizík tým spôsobom, že zmena reálnej hodnoty zaisťovacieho nástroja alebo zmena peňažného toku z neho bude vyrovnávať zmenu reálnej hodnoty zaisťovaného nástroja alebo zmenu peňažného toku z neho, ktorým je spravidla derivát,

i) derivátom finančný nástroj,

1. ktorého účelom je získať v deň jeho vyrovnania z rozdielu medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a reálnou hodnotou podkladového nástroja,

2. ktorý ku dňu uzavretia dohody nemá žiadnu hodnotu, alebo ju má podstatne nižšiu ako je to, čo je možné z neho získať,

3. ktorého vyrovnanie je dohodnuté k budúcemu dátumu, pričom doba od dohodnutia obchodu do jeho vyrovnania je dlhšia ako pri spotovej operácii,

j) podkladovým nástrojom derivátu to, čo sa má alebo môže derivátom obstarať alebo dodať alebo niečo iné, od čoho sa odvodzuje hodnota derivátu,

k) hrubým spôsobom vykázania zhodnotenia majetku vykázanie výnosu z príslušného majetku aj nákladu vynaloženého na vykázaný výnos príslušného majetku v osobitných riadkoch výkazu ziskov a strát,

l) čistým spôsobom vykázania zhodnotenia majetku vykázanie rozdielu výnosu z príslušného majetku a nákladu vynaloženého na výnos z príslušného majetku vo výkaze ziskov a strát; tento rozdiel sa označuje ako čistý zisk alebo čistá strata,

m) podmieneným majetkom a podmieneným záväzkom majetok alebo záväzok, ktorého vznik je viazaný na odkladaciu podmienku, alebo ktorého znovunadobudnutie je viazané na rozväzovaciu podmienku.

§ 3

Účtovná závierka

(1) Údaje z riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

(2) Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek jednotlivých súčastí individuálnej účtovnej závierky je uvedené v prílohách č. 2, 3 a 4. Grafické usporiadanie súvahy, výkazu ziskov a strát a prehľadov v poznámkach, môže byť iné, ako je uvedené v prílohách.

(3) Usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek individuálnej účtovnej závierky sa môže členiť aj podrobnejšie. Položka účtovnej závierky, ktorá vznikne jej ďalším členením, sa označí tak, aby bolo zrejmé, či ide o ďalšiu položku v rade položiek rovnakej úrovne alebo ide o členenie príslušnej položky na úrovni o stupeň nižšej.

(4) Položky účtovnej závierky sa v jej jednotlivých častiach označujú nepretržitým, konečným a vzostupným radom zvoleného druhu číselných alebo alfabetických znakov, počínajúc prvým členom radu, s výnimkou poznámok k položkám súvahy a poznámok k položkám výkazu ziskov a strát, ktoré sa označujú označením položky súvahy aleho výkazu ziskov a strát, ktorú príslušná poznámka popisuje.

(5) Účtovná závierka sa predkladá podľa osobitných predpisov1).

§ 4

Súvaha

(1) Súvaha sa člení na časť označenú „Aktíva“ a na časť označenú „Pasíva“.

(2) V tabuľke súvahy v časti Aktíva stĺpci 1 sa vykazuje majetok za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazuje majetok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) V tabuľke súvahy v časti Pasíva stĺpci 1 sa vykazujú jednotlivé druhy položiek pasív za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú jednotlivé druhy položiek pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(4) Položky majetku sa v súvahe zoskupujú podľa toho, či ide o obežný majetok alebo investičný majetok, ako prvý sa uvádza obežný majetok. Majetok sa ďalej člení podľa jeho likvidity a rizikovosti, uvádza sa v súvahe zostupne podľa likvidity a vzostupne podľa rizikovosti. V pasívach sa uvádzajú najprv záväzky usporiadané zostupne podľa likvidity a potom sa uvádzajú položky vlastného imania. Položky súvahy sú členené najmenej do takej úrovne podrobnosti, aby bolo možné určiť pri každej položke výkazu ziskov a strát, úbytkom alebo prírastkom ktorej položky súvahy bola spôsobená.

(5) Položka súvahy uvedená v prílohe č. 2 sa rozčlení, ak zahŕňa položky rozdielnej podstaty alebo účelu pre prevádzkovanie fondu, ktoré sú tak významné, že ich osobitné neuvedenie by ovplyvnilo úsudok používateľa súvahy o finančnej pozícii fondu, o správe majetku vo fonde alebo by znamenalo zakrytie zdroja položky alebo podpoložky výnosov alebo nákladov vykazovanej vo výkaze ziskov a strát. Položka súvahy sa zlúči s inou položkou súvahy, ak predmetná položka nie je natoľko významná, že jej neuvedenie neovplyvní úsudok používateľa súvahy o správe majetku vo fonde alebo o finančnej pozícii fondu, ak neznamená zakrytie zdroja položky alebo podpoložky výnosov alebo nákladov vykazovanej vo výkaze ziskov a strát a ak bola nevýznamná aj v predchádzajúcom účtovnom období. Zlučovaná položka súvahy sa rozčlení do podpoložiek, na ktoré sa člení položka súvahy, s ktorou sa zlučuje. Zlúčenie položiek, hodnota a členenie zlúčenej položky súvahy, ak by nebola zlúčená, sa uvedie v poznámkach k položke súvahy, s ktorou sa zlúčila.

(6) Podpoložky položky Fondy z ocenenia sa nemusia vykázať, ak žiadna z podpoložiek položky nie je významná, alebo ak jedna podpoložka je významná a súhrn ostatných podpoložiek nedosahuje jednu štvrtinu hodnoty významnej podpoložky. V druhom prípade sa riadok označí názvom podpoložky, ktorá je vo vzťahu k ostatným významná. V oboch prípadoch sa fond z ocenenia rozpíše tabuľkovou formou v poznámkach.

§ 5

Výkaz ziskov a strát

(1) Vo výkaze ziskov a strát sa v stĺpci 1 vykazujú náklady a výnosy za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 sa vykazujú náklady a výnosy za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(2) Vo výkaze ziskov a strát sa uvádzajú výsledky realizovaného zhodnotenia majetku a realizovaných nákladov.

(3) V prvej časti výkazu ziskov a strát sa uvádzajú výsledky zhodnocovania majetku vo fonde, na ktoré je primárne určený a aj jeho sekundárneho zhodnotenia, ak je bežné. Špeciálny podielový fond nehnuteľností spravuje takmer výlučne investičný majetok, na účel získania dohodnutého výnosu z neho, čo je jeho primárnym zhodnotením. Z dôvodu riadenia výkonnosti portfólia príslušného druhu majetku je často potrebné určitý majetok predať a to je jeho sekundárnym zhodnotením. Ak sekundárne zhodnotenie príslušného druhu majetku je významné, výsledok takéhoto zhodnotenia sa vykazuje hrubým spôsobom, ako výnos z predaja majetku a náklad na predaný majetok, aby bolo možné pomerať zisk vo vzťahu k základni, z ktorej bol vytvorený. Takýto výnos a náklad sa vykazujú v dvoch susediacich riadkoch, najprv sa vykáže výnos, v nasledujúcom riadku sa vykáže náklad. Ak sekundárne zhodnotenie príslušného druhu majetku nie je významné, a najmä ak je takýchto nevýznamných položiek sekundárneho zhodnotenia viac, na účel zamedzenia neprehľadnosti výkazu ziskov a strát sa môžu výsledky sekundárneho zhodnotenia vykázať ako čistý zisk alebo čistá strata. V takom prípade sa uvedú výnosy z predaja príslušného druhu majetku a náklady na predaný majetok v poznámkach k predmetnému riadku výkazu ziskov a strát. Vo výkaze ziskov a strát sa najprv uvádzajú čisté zisky, za nimi čisté straty.

(4) Položky nákladov, ktoré nie sú ovplyvňované spôsobmi a postupmi výkonu správy ani nie sú viazané na jednotlivé úkony správy sa vykazujú až na konci výkazu ziskov a strát, nevykazujú sa v rámci čistého realizovaného zisku alebo straty zo správy majetku vo fonde.

(5) V záhlaví výkazu ziskov a strát sa uvádzajú údaje, za obdobie koľkých mesiacov účtovného obdobia, počínajúc vždy prvým dňom účtovného obdobia, sa výkaz ziskov a strát zostavuje.

(6) Položky výnosov, položky nákladov a rozdielové alebo súčtové riadky sú označené radmi odlišných druhov znakov.

(7) Riadok Čistý realizovaný zisk / strata zo správy majetku vo fonde sa graficky zvýrazní.

§ 6

Poznámky

(1) Poznámky k účtovnej závierke fondu sa členia na tieto časti:

a) A. Všeobecné informácie o fonde,

b) B. Použité účtovné zásady a metódy,

c) C. Prehľad o výkonnosti fondu,

d) D. Prehľad o peňažných tokoch,

e) E. Prehľad investícií fondu,

f) F. Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát,

g) G. Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (podsúvaha),

h) H. Ostatné poznámky.

(2) V prehľade o peňažných tokoch a v prehľade o iných aktívach a o iných pasívach sa v stĺpci 1 vykazujú údaje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a v stĺpci 2 údaje ku dňu, ku ktorému je zostavená účtovná závierka za porovnateľné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

§ 7

Prehľad o výkonnosti fondu

(1) Prehľad o výkonnosti fondu zobrazuje všetky zmeny v raste alebo poklese hodnoty majetku fondu, aj tie ktoré sa nezobrazujú vo výkaze ziskov a strát.

(2) Prehľad o výkonnosti fondu sa vykáže podľa prílohy č. 4 alebo sa rozšíri o údaje z výkazu ziskov a strát, ktoré predchádzajú riadku „Čistý realizovaný zisk/strata zo správy majetku vo fonde“ výkazu ziskov a strát.

§ 8

Prehľad o peňažných tokoch

(1) Prehľad o peňažných tokoch sa zostavuje s použitím priamej metódy vykazovania peňažných tokov alebo nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov.

(2) Prehľad o peňažných tokoch sa člení na peňažný tok z prevádzkovej činnosti, peňažný tok z investičnej činnosti a peňažný tok z činnosti financovania fondu, pričom jednotlivé peňažné toky sa vykazujú v uvedenom poradí. Pripoja sa riadky „Kurzový rozdiel z prepočtu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene“ a „Peňažný tok spolu“, ktorý je súčtom peňažného toku z prevádzkovej činnosti, z investičnej činnosti, z činnosti financovania fondu a kurzového rozdielu z prepočtu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene, a riadky „Počiatočný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov“ a „Konečný stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov“ .

(3) Na účely prehľadu o peňažných tokoch sa rozumie

a) priamou metódou vykazovania peňažných tokov metóda, pri ktorej sa údaje o príjmoch a výdavkoch peňažných prostriedkov prevažne získavajú

1. priamo z účtovných zápisov fondu, ak to spôsob zápisu účtovných prípadov vo fonde umožňuje, alebo

2. úpravou úrokov, odplát a iných výnosov, úrokových nákladov, platených odplát, provízií a podobných nákladov, čistého zisku alebo straty z predaja majetku a ostatných položiek výkazu ziskov a strát o zmenu stavu cenných papierov, pohľadávok a záväzkov,

b) nepriamou metódou vykazovania peňažných tokov metóda, pri ktorej sa peňažný tok určí úpravou čistého zisku alebo straty o zmenu stavu

1. cenných papierov, pohľadávok a záväzkov,

2. nepeňažných položiek, napríklad o zníženie hodnoty majetku, rezervy,

c) prevádzkovou činnosťou fondu činnosť, ktorá nie je investičnou činnosťou ani činnosťou financovania fondu,

d) investičnou činnosťou nadobúdanie a predaj vkladov do základného imania realitných spoločností, dlhodobých dlhových finančných nástrojov, nehnuteľností,

e) činnosťou financovania fondu získavanie dlhodobých zdrojov na financovanie činností fondu.

§ 9

Prehľad investícií fondu

(1) Položky investícií fondu sú zoskupené do skupín podľa druhu majetku alebo záväzku. Najprv sa vykazujú položky majetku, potom položky záväzkov. Ak je ich viac, členia sa ďalej z geografického hľadiska a podľa sektorov hospodárstva.

(2) Položka prehľadu investícií fondu obsahuje názov položky, jej percentuálny podiel na majetku celkom alebo na pasívach celkom, počet kusov a jej hodnotu.

§ 10

Prehľad o iných aktívach a o iných pasívach

V prehľade o iných pasívach a o iných aktívach sa najprv uvádzajú iné aktíva a ich súčet, potom sa uvádzajú iné pasíva a ich súčet.

§ 11

Ostatné poznámky

V ostatných poznámkach sa uvedú najmä

a) údaje o udalostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom zostavenia účtovnej závierky,

b) opravy chýb minulých účtovných období, ktoré majú taký podstatný vplyv na účtovnú závierku jedného alebo viacerých predchádzajúcich účtovných období, že by tieto účtovné závierky nepodávali verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva špeciálneho podielového fondu nehnuteľností; v tomto prípade sa uvádza vplyv týchto zmien na vlastné imanie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

c) údaje o rizikách.

§ 12

Priebežná účtovná závierka

(1) Údaje z priebežnej účtovnej závierky sa zverejňujú takto:

a) súvaha a výkaz ziskov a strát a časť D. poznámok najmenej v rozsahu ustanovenom týmto opatrením,

b) časti C. a F. poznámok najmenej v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 4,

c) časti A., B., E., a H. poznámok najmenej v rozsahu, ktorý popisuje zmeny v porovnaní so stavom v poslednej riadnej účtovnej závierke alebo mimoriadnej účtovnej závierke.

(2) Poznámky podľa odseku 1 písm. c) na zverejnenie v rámci priebežnej účtovnej závierky sa vyberajú na základe týchto zásad:

a) žiadna z poznámok z poslednej účtovnej závierky sa nemá opakovať v poznámkach k priebežnej účtovnej závierke, ak to nespôsobí neprehľadnosť alebo nezrozumiteľnosť týchto poznámok ako celku, pretože sa predpokladá, že každý užívateľ priebežnej účtovnej závierky má tiež prístup k jej poslednej riadnej účtovnej závierke alebo mimoriadnej účtovnej závierke,

b) poznámky k priebežnej účtovnej závierke majú obsahovať najmä vysvetlenie udalostí, ktoré sú významné pre pochopenie zmien vo finančnej pozícii a vo výkonnosti fondu, ktoré sa udiali od poslednej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky.

(3) V súvahe priebežnej účtovnej závierky v druhom stĺpci sa vykazujú údaje poslednej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky.

(4) V priebežnej účtovnej závierke sa účtovné knihy neuzatvárajú. Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa v poslednom riadku pasív súvahy za slová „Zisk alebo strata“ doplnia slová „bežného účtovného obdobia“. Hodnota zisku alebo straty je rozdiel súčtu zostatkov všetkých účtov výnosov a súčtu zostatkov všetkých účtov nákladov.

§ 13

(1) Hodnoty položiek účtovnej závierky sa uvádzajú v tisícoch slovenských korún.

(2) Záporné hodnoty v súvahe, výkaze ziskov a strát a v poznámkach a hodnoty nákladov alebo strát vo výkaze ziskov a strát sa označujú tak, že príslušná hodnota sa uvedie v okrúhlych zátvorkách.

(3) Majetok sa vykazuje v čistej účtovnej hodnote. Na účely tohto opatrenia sa rozumie čistou účtovnou hodnotou hodnota majetku podľa § 25 ods. 1 zákona znížená o zníženie jeho hodnoty podľa § 26 ods. 3 zákona, alebo hodnota majetku podľa § 27 zákona.

(4) Majetok a záväzky sa vykazujú podľa zostatkovej doby splatnosti.

(5) V záhlaví stĺpcov súvahy, výkazu ziskov a strát a v záhlaví stĺpcov prehľadov v poznámkach, sa uvádza v stĺpci 1 deň, ku ktorému je účtovná závierka zostavená a v stĺpci 2 deň, ku ktorému je zostavená účtovná závierka za porovnateľné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

§ 14

Rámcová účtová osnova

(1) V špeciálnych podielových fondoch nehnuteľností sa zoskupujú záznamy o účtovných prípadoch podľa druhu a účtuje sa o nich v účtovných knihách na základe rámcovej účtovej osnovy, ktorá je prílohou č. 1 k tomuto opatreniu. Rámcová účtová osnova sa člení na triedy syntetických účtov, triedy sa členia na skupiny syntetických účtov a skupiny syntetických účtov sa členia na syntetické účty.

(2) V rámcovej účtovej osnove je majetok usporiadaný zostupne podľa likvidity a podľa toho, či ide o obežný majetok alebo o neobežný majetok, najprv sa vykazuje obežný majetok, potom neobežný majetok. Pasíva sú usporiadané podľa toho, či ide o cudzie zdroje financovania alebo vlastné zdroje financovania. Najprv sa vykazujú cudzie zdroje financovania, potom vlastné zdroje financovania. Záväzky sú usporiadané zostupne podľa likvidity.

(3) V rámcovej účtovej osnove sú v nasledujúcom poradí usporiadané: súvahové účty, účty výnosov a účty nákladov a účty podsúvahovej evidencie.

(4) Na účely sústavného zhromažďovania údajov o účtovných prípadoch a ich členenia do tried podľa potrieb zostavenia účtovnej závierky, sa na základe rámcovej účtovej osnovy zostaví účtový rozvrh fondu. V účtovom rozvrhu k účtom podľa rámcovej účtovej osnovy možno podľa potrieb zostavenia účtovnej závierky fondu pridávať do účtovných skupín syntetické účty, ktoré majú podobnú povahu ako syntetické účty zoskupené v príslušnej účtovej skupine rámcovej účtovej osnovy a označia sa názvom, ktorý vystihuje obsah účtovných prípadov, o ktorých sa má na tomto účte účtovať.

Osobitné ustanovenia k rámcovej účtovej osnove

§ 15

(1) Na účte Vklady a úvery v bankách a na účte Štátne pokladničné poukážky a pokladničné poukážky Národnej banky Slovenska účtovej skupiny Peňažné ekvivalenty a deriváty sa účtuje len o vkladoch a úveroch v bankách a štátnych pokladničných poukážkach a pokladničných poukážkach Národnej banky Slovenska, ktoré sú podľa § 2 peňažným ekvivalentom.

(2) Na účte Hodnoty na ceste účtovnej skupiny Zúčtovacie účty sa účtuje o hodnotách, ktoré ubudli z jedného účtu, ale z dôvodu časového posunu medzi vystavením prípadne odoslaním účtovného dokladu a jeho zaúčtovaním neboli dosiaľ zaúčtované na inom účte a naopak, napríklad presun peňažných prostriedkov medzi dvomi bankovými účtami.

§ 16

(1) Na účtoch účtovej skupiny Vlastné imanie sa účtuje o

a) vydaných podielových listoch,

b) ážiovom fonde z podielových listov; ako emisné ážio sa vykazuje rozdiel medzi menovitou hodnotou emitovaných podielových listov a ich emisným kurzom.

(2) Na účtoch účtovej skupiny Fond z prevodu výnosov sa účtuje o fonde z prevodu ziskov alebo strát z účtu Ziskov a strát.

(3) Na účtoch účtovej skupiny Fondy z ocenenia sa súvzťažne účtuje o všetkých druhoch oceňovacích rozdielov, ktorými sú oceňovacie rozdiely z ocenenia cenných papierov, zmeny reálnych hodnôt derivátov, zmeny reálnych hodnôt nehnuteľností, kurzové rozdiely z majetku a záväzkov, ktoré sú ocenené v cudzej mene, kurzové rozdiely z čistých investícií spojených s podielmi na základnom imaní v cudzej mene v realitných spoločnostiach.

(4) Na účtoch účtovej skupiny Závierkové účty sa účtuje podľa § 29.

§ 17

(1) O záporných rozdieloch zistených pri inventarizácii, o škodách a o iných nákladoch, o ktorých sa neúčtuje na iných účtoch nákladov, sa účtuje na účte Iné prevádzkové náklady účtovej skupiny Ostatné prevádzkové náklady.

(2) O ziskoch z prevodu podielov na vlastnom imaní realitných spoločností, náhradách mánk a škôd, o kladných inventarizačných rozdieloch, o výnosoch z pokút a penále a o ostatných výnosoch, o ktorých sa neúčtuje na iných účtoch výnosov, sa účtuje na účte Iné prevádzkové výnosy účtovej skupiny Ostatné prevádzkové výnosy a výnosy zo zrušenia zníženia ocenenia majetku.

Účtová trieda

Podsúvahová evidencia

§ 18

(1) V účtovnej triede Podsúvahová evidencia sa vedie evidencia o ostatných aktívach a o ostatných pasívach. Ide o pohľadávky a záväzky zo zmlúv, z ktorých ani jedna zmluvná strana doteraz neplnila. Ďalej sa tu vedie podmienený majetok a podmienené záväzky, práva fondu k cudzím majetkovým hodnotám alebo o práva iných k majetkovým hodnotám fondu, napríklad právo užívať vec na základe nájomnej zmluvy, veci alebo práva, ktoré patria fondu, ale ovláda ich niekto iný, napríklad na základe zmluvy o uložení veci.

(2) O položke sa účtuje ako o pasíve alebo ako o aktíve podľa toho, či má fond podľa zmluvy plniť prvý, vtedy sa príslušná položka eviduje ako pasívum, alebo má ako prvá plniť druhá strana, vtedy sa príslušná položka eviduje ako aktívum. Ak majú obe zmluvné strany plniť podľa zmluvy súčasne, eviduje sa aktívum aj pasívum.

(3) Podsúvahová evidencia je zaznamenávanie skutočností, ktoré sa nezaznamenávajú v účtovných knihách. Tieto skutočnosti dopĺňajú informáciu jednotlivej položky súvahy alebo výkazu ziskov a strát, alebo umožňujú lepšie pochopiť finančnú pozíciu fondu. Evidencia na podsúvahových účtoch sa nevykonáva podvojným zápisom, pretože prírastok jednej položky aktív alebo pasív nemá za následok prírastok alebo úbytok inej položky aktív alebo pasív. Nástroje tejto evidencie sa nazývajú účty, pretože na jednej strane zobrazujú prírastok položiek rovnakej podstaty a na druhej strane ich úbytok.

§ 19

(1) Na účtoch účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky z úverových zmlúv sa účtujú práva na vypožičanie peňažných prostriedkov a záväzky na požičanie peňažných prostriedkov na základe zmlúv o úvere a zmlúv o pôžičke.

(2) Na účtoch účtovej skupiny Pohľadávky na odobratie a záväzky na dodanie podkladového nástroja z pevných termínových operácií sa účtujú podkladové nástroje v ich dohodnutej hodnote.

(3) Na účtoch účtovej skupiny Pohľadávky na odobratie a záväzky na dodanie podkladového nástroja z opcií sa účtujú podkladové nástroje v ich dohodnutej hodnote.

(4) Na účtoch účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky podmienené odkladacou podmienkou sa účtujú pohľadávky a záväzky, podmienené odkladacou podmienkou, napríklad pohľadávky z prijatých záruk, z prijatých záložných práv a z iných zabezpečení. Zabezpečenia sa účtujú v ich reálnej hodnote, pri záložných právach a zálohoch sa účtuje o predmete zabezpečenia ocenenom reálnou hodnotou.

(5) Na účtoch účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky podmienené rozväzovacou podmienkou sa účtuje majetok a záväzky, ktorých znovunadobudnutie je podmienené rozväzovacou podmienkou, napríklad znovunadobudnutie cenného papiera prevedeného zabezpečovacím prevodom práva splnením záväzku. Ak sa naďalej vykazujú v súvahe, v podsúvahovej evidencii a oceňujú rovnako ako na súvahových účtoch. Ak sa nevykazujú v súvahe, v podsúvahovej evidencii sa oceňujú tou hodnotou, ktorú má v takom prípade fond druhej strane vrátiť alebo ktorá bude fondu druhou stranou vrátená.

(6) Na účtoch účtovej skupiny Práva k cudzím veciam a právam a práva iných k veciam a právam fondu sa účtuje napríklad o prenajatých nehnuteľnostiach v takom ocenení, v akom sa o nich účtuje na súvahových účtoch.

(7) Na účtoch účtovej skupiny Pohľadávky zo zverených hodnôt sa účtuje o zverených hodnotách v takom ocenení, v akom sa o nich účtuje na súvahových účtoch.

§ 20

Zásady pre vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom

Analytické účty sa vytvárajú najmä pre potreby zostavenia účtovnej závierky, najmä poznámok k účtovnej závierke, zostavenia výkazov požadovaných osobitnými predpismi2) a pre potreby riadenia fondu.

§ 21

Zásady pre členenie účtov finančného majetku a finančných záväzkov

(1) Z časového hľadiska sa účty finančného majetku a finančných záväzkov členia na

a) krátkodobé, ak ich dohodnutá doba splatnosti je do jedného roka vrátane,

b) dlhodobé, ak ich dohodnutá doba splatnosti je viac ako jeden rok.

(2) Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok alebo záväzkov je doba dohodnutá v zmluve, ktorá uplynie odo dňa vzniku pohľadávky alebo záväzku do dňa jeho splatnosti.

(3) Zostatková doba splatnosti je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dobou, ktorá uplynula odo dňa vzniku pohľadávky alebo záväzku do dňa, ku ktorému sa zostatková doba splatnosti pohľadávky alebo záväzku zisťuje. Podľa zostatkovej doby splatnosti sa finančný majetok a finančné záväzky vykazujú v súvahe.

(4) Vklady, úvery a cenné papiere sa členia na účely poznámok ročnej účtovnej závierky podľa ich doby splatnosti takto:

a) do jedného mesiaca,

b) viac než jeden mesiac, ale nie viac ako tri mesiace,

c) viac než tri mesiace, ale nie viac ako jeden rok,

d) viac ako jeden rok, ale nie viac ako päť rokov,

e) viac ako päť rokov.

5) Dlhové cenné papiere sa členia podľa charakteru výnosu na cenné papiere s

a) pevnou úrokovou mierou,

b) premenlivou úrokovou mierou, ak jej premenlivosť je vopred určená vo vzťahu k úrokovým mieram používaným na verejnom trhu k určeným dátumom alebo obdobiam.

§ 22

Zásady pre členenie derivátov na účely vykazovania a účtovania

(1) Deriváty sa členia podľa účelu ich použitia, podľa druhu derivátu, podľa druhu podkladového nástroja a prípadne podľa ďalších hľadísk určených správcovskou spoločnosťou spravujúcou príslušný fond.

(2) Podľa účelu použitia sa deriváty členia na

a) deriváty na špekulovanie,

b) zaisťovacie deriváty.

(3) Podľa druhu derivátu sa deriváty členia na

a) pevné termínové operácie, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

b) opcie.

(4) Podľa druhu podkladového nástroja sa deriváty členia na

a) úrokové deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je úrokový nástroj,

b) menové deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je menový nástroj,

c) akciové deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je akciový nástroj,

d) komoditné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je komoditný nástroj,

e) úverové deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je úverový nástroj.

(5) Úrokové deriváty sú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, ktoré sú len v jednej mene, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky. Za úrokové deriváty sa považujú i forwardové termínové vklady.

(6) Menové deriváty sú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových menových nástrojov, ktoré sú aspoň v dvoch menách, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(7) Akciové deriváty sú finančné nástroje, ktoré sa skladajú aspoň z jedného podkladového akciového nástroja, prípadne z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, nie však z podkladového komoditného nástroja, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(8) Komoditné deriváty sú finančné nástroje, ktoré sa skladajú aspoň z jedného podkladového komoditného nástroja, prípadne z jedného alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov alebo podkladových akciových nástrojov, a ktorých reálna hodnota nie je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

(9) Úverové deriváty sú finančné nástroje, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých podkladových úrokových nástrojov, prípadne tiež z jedného alebo viacerých podkladových akciových nástrojov alebo podkladových komoditných nástrojov, a ktorých reálna hodnota je ovplyvnená úrokovou mierou rizikového finančného nástroja inej účtovnej jednotky.

§ 23

Účtovné zásady a účtovné metódy úpravy ocenenia majetku o predpokladané zníženie jeho hodnoty

(1) Ocenenie majetku, ktorý sa neoceňuje reálnou hodnotou, sa v účtovnej závierke upravuje o predpokladané zníženie jeho hodnoty.

(2) Pri inventarizácii sa v rámci zisťovania skutočného stavu majetku zisťuje, či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku a ak je predpoklad zníženia hodnoty majetku odôvodnený, odhaduje sa hodnota tohto zníženia. O odhadnutú hodnotu zníženia hodnoty majetku sa upraví jeho ocenenie.

(3) Predpoklad zníženia hodnoty majetku je odôvodnený, ak po obstaraní tohto majetku správcovskou spoločnosťou na účet fondu nastala skutočnosť alebo viac skutočností, alebo sa udiala udalosť alebo viac udalostí, ktoré zapríčiňujú zníženie odhadu budúcich peňažných tokov z tohto majetku v porovnaní s ich odhadom pri obstaraní tohto majetku.

(4) Pri odhade zníženia hodnoty majetku sa postupuje tak, že sa porovná dohodnutá hodnota a splatnosť peňažného toku z majetku s pravdepodobným peňažným tokom z neho. Ak je hodnota pravdepodobného peňažného toku nižšia ako dohodnutá hodnota peňažného toku, alebo ak je z časti alebo úplne splácanie peňažného toku pravdepodobné neskôr ako bolo dohodnuté, hodnota majetku sa znížila. Zníženie hodnoty majetku sa rovná rozdielu medzi súčasnou hodnotou

a) dohodnutého peňažného toku z majetku a pravdepodobnou hodnotou peňažného toku z majetku a

b) tej časti peňažného toku z majetku, ktorá bude pravdepodobne splatená neskôr ako bolo dohodnuté a jej súčasnou hodnotou ku dňu inventarizácie.

(5) Pri odhadovaní zníženia hodnoty majetku sa berie do úvahy aj odhadovaný peňažný tok zo zabezpečenia znížený o náklady na obstaranie tohto zabezpečenia a na jeho uplatnenie.

(6) Pri odhadovaní zníženia hodnoty obstarania nehnuteľnosti sa porovnáva jej obstarávacia cena s reálnou hodnotou obstarávanej nehnuteľnosti zníženou o odhadované výdavky na jej realizáciu. Jedným zo spôsobov ako určiť reálnu hodnotu obstarania nehnuteľnosti je porovnanie percenta obstarania nehnuteľnosti s rovnakým percentom z reálnej hodnoty obdobnej nehnuteľnosti.

(7) Stav majetku podľa odseku 2 sa zisťuje spravidla jednotlivo pri každej jednotlivej položke. Stav skupiny pohľadávok alebo dlhových cenných papierov, ktorá je rovnorodá z hľadiska rizika, ktoré poukazuje na dlžníkovu schopnosť splatiť všetky dlhy tak ako je dohodnuté, sa môže zisťovať a hodnotiť ako celok, ak jednotlivé pohľadávky a dlhové cenné papiere nie sú významné.

(8) Majetok podľa odseku 2, ktorého stav sa zisťuje jednotlivo a pri ktorom sa zníženie hodnoty nezistilo, sa ak je to možné zoskupí do skupiny, ktorá je z hľadiska rizika rovnorodá a zisťuje sa, či je odôvodnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty skupiny majetku ako celku a odhaduje sa hodnota tohto zníženia.

(9) Pri odhadovaní zníženia hodnoty skupiny majetku, sa toto zníženie odhaduje vynásobením všetkých možných stavov zníženia hodnoty skupiny majetku pravdepodobnosťami týchto stavov a sčítaním týchto hodnôt.

§ 24

Účtovné metódy oceňovania pohľadávok a dlhových cenných papierov a zásady ich použitia

(1) Dlhový cenný papier, úver alebo pôžička sa prvotne zaúčtuje v hodnote poskytnutých peňažných prostriedkov zníženej o hodnotu akéhokoľvek peňažného príjmu, ktorý dlžník fondu zaplatil v súvislosti s týmto dlhovým cenným papierom, úverom alebo pôžičkou. Finančný záväzok fondu sa prvotne zaúčtuje v hodnote prijatých peňažných prostriedkov zníženej o hodnotu akéhokoľvek peňažného výdavku, ktorý fond zaplatil v súvislosti s úverom, napríklad hodnotu provízie.

(2) Po prvotnom zaúčtovaní sa dlhový cenný papier, úver a pôžička a finančný záväzok účtujú v umorovanej hodnote.

(3) Umorovanou hodnotou pôžičky, inej pohľadávky alebo dlhového cenného papiera sa rozumie hodnota v akej bola pôžička, iná pohľadávka alebo dlhový cenný papier prvotne zaúčtovaný, znížená o splátky istiny, zvýšená sa o hodnotu prirasteného úroku a znížená o hodnotu zaplateného úroku a v prípade pohľadávky znížená o zníženie jej hodnoty. Umorovanou hodnotou finančného záväzku sa rozumie hodnota v akej bol finančný záväzok prvotne zaúčtovaný, znížená o splátky istiny, zvýšená o prirastený úrok a znížená o zaplatený úrok. Na výpočet prirasteného úroku sa použije metóda efektívnej úrokovej miery.

(4) Efektívnou úrokovou mierou sa rozumie úroková miera, ktorou sa diskontuje tok budúcich peňažných

a) príjmov z majetku, ktoré budú prijaté počas vykazovania príslušného majetku tak, aby sa rovnali hodnote, v akej bol majetok prvotne zaúčtovaný, alebo

b) výdavkov zo záväzku, ktoré budú vydané počas vykazovania príslušného záväzku tak, aby sa rovnali hodnote, v akej bol záväzok prvotne zaúčtovaný.

(5) Do budúcich peňažných príjmov a do budúcich peňažných výdavkov podľa odseku 3 sa zahrnú akékoľvek peňažné toky v súvislosti s predmetným majetkom alebo záväzkom, vrátane provízie, poplatkov a iných platieb.

(6) Prirastené výnosy z úrokov alebo prirastené náklady z úrokov sa vo fonde účtujú denne na účtoch úrokových výnosov alebo úrokových nákladov súvzťažne na účty majetku, ku ktorému tieto úrokové výnosy alebo úrokové náklady prirástli.

§ 25

Účtovné zásady a účtovné metódy oceňovania majetku oceňovaného reálnou hodnotou

(1) Ocenenie majetku oceňovaného reálnou hodnotou sa neupravuje o zníženie jeho hodnoty, pretože ocenenie reálnou hodnotou v sebe zahŕňa spolu s inými činiteľmi aj činiteľ zníženia hodnoty.

(2) Ak pre majetok, ktorý sa podľa § 27 ods. 1 zákona oceňuje reálnou hodnotou neexistuje verejný trh alebo ak trhová cena nevyjadruje správne reálnu hodnotu, pretože verejný trh s týmto majetkom nie je aktívny, považuje sa za najlepší odhad trhovej ceny najpočetnejšia cena ponuky na inom aktívnom trhu v deň ocenenia; ak v tento deň na trhu nebola cena ponuky, použije sa cena prvého predchádzajúceho dňa, v ktorom bola cena ponuky, najskôr z desiateho dňa pred dňom podľa § 24 ods. 1 písm. b) zákona.

(3) Aktívnym trhom sa rozumie trh, na ktorom sú

a) obchodované položky rovnorodé,

b) obvykle v každom čase osoby ochotné kúpiť alebo predať majetok,

c) informácie o cenách dostupné verejnosti.

(4) Ak pre príslušný majetok neexistuje aktívny trh, reálna hodnota tohto majetku sa určí kvalifikovaným odhadom, ako rozdiel súčasnej hodnoty odhadovaných budúcich peňažných príjmov a súčasnej hodnoty odhadovaných budúcich peňažných výdavkov z majetku (ďalej len „súčasná hodnota čistých peňažných príjmov“), s výnimkou peňažných tokov z likvidácie majetku. Pri odhade budúcich peňažných prímov a peňažných výdavkov z majetku sa vychádza z jeho bežného použitia za bežných podmienok a okolností v danom čase a na danom mieste za predpokladu bežnej výnosnosti kapitálu bežného kupujúceho; pri nehnuteľnostiach sa odhadujú budúce peňažné príjmy a peňažné výdavky z použitia nehnuteľnosti kupujúcim, ktoré sú pre danú nehnuteľnosť v danom čase, danej lokalite a za daných okolností najpravdepodobnejšie. Pri diskontovaní peňažných tokov sa použije vhodná úroková miera v závislosti od druhu majetku, účelu jeho použitia, neistoty odhadovaných peňažných tokov v hodnote platieb alebo čase ich úhrady, splatnosti peňažných tokov a meny, v ktorej sú peňažné toky ocenené.

(5) Pri výpočte súčasnej hodnoty čistých peňažných príjmov sa čisté peňažné príjmy diskontujú úrokovou mierou, ktorá vyjadruje bežné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňažných prostriedkov a rizík vlastných určitému druhu majetku. Táto úroková miera nezohľadňuje riziká, o ktoré bola upravená hodnota odhadovaných budúcich čistých peňažných príjmov. Úroková miera, ktorá vyjadruje bežné trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí a rizík vlastných určitému druhu majetku, je miera návratnosti investície, ktorú by investor požadoval, ak by jeho investícia vytvárala peňažný tok s hodnotou, splatnosťami a rizikami obdobné tomu, o ktorom účtovná jednotka očakáva, že ho získa z určitého majetku. Táto úroková miera sa odhaduje z miery obsiahnutej v bežných trhových obchodoch s podobnými druhmi majetku alebo skupinami majetku podobného zloženia. Ak túto úrokovú mieru trh netvorí, použije sa jej vhodná náhrada, ktorej účelom je odhadnúť trhové ohodnotenie časovej hodnoty peňazí pre obdobia do skončenia životnosti určitého majetku a rizík, že budúci čistý peňažný tok sa bude odlišovať v hodnotách a splatnostiach od odhadovaného peňažného toku. Na tento účel sa môže vziať do úvahy napríklad vážená priemerná cena kapitálu účtovnej jednotky určená napríklad pomocou modelu „capital asset pricing“.

§ 26

Účtovné metódy oceňovania cenných papierov a zásady ich použitia

Pri cenných papieroch odobratých v rámci termínovej operácie je súčasťou ocenenia cenných papierov reálna hodnota pevnej termínovej operácie alebo opcie.

§ 27

Účtovné metódy oceňovania derivátov a zásady ich použitia

(1) Reálna hodnota derivátu obchodovaného na verejnom trhu sa určí ako trhová cena derivátu vyhlásená najneskoršie v deň ocenenia. Reálna hodnota derivátu neobchodovaného na verejnom trhu je v prípade opcie rozdiel medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a jeho reálnou hodnotou v deň ocenenia, upravený o opčnú prémiu a v prípade pevnej termínovej operácie rozdiel medzi súčasnou dohodnutou forwardovou cenou podkladového nástroja a jeho súčasnou forwardovou cenou v deň ocenenia. Forwardová cena podkladového nástroja sa dohoduje ako reálna hodnota podkladového nástroja v deň uzavretia dohody, upravená o náklady na udržiavanie pozície a výnosy z udržiavania pozície. Nákladmi na udržiavanie pozície sú napríklad náklady na financovanie pozície a náklady na skladovanie podkladového nástroja, vrátane prirodzených úbytkov v prípade komodity. Výnosmi z udržiavania pozície sú napríklad výnosy z kupónov splatných v dobe trvania pozície.

(2) Pevné termínové operácie sa účtujú podľa toho, či ide o pevné termínové operácie s dodávkou podkladového nástroja, alebo bez nej, to znamená, že zmluvné strany si iba finančne vyrovnajú rozdiel medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a jeho reálnou hodnotou v dohodnutý deň vyrovnania obchodu (ďalel len „deň expirácie“). V prípade pevných termínových operácií s dodávkou podkladového nástroja je potrebné v deň expirácie zaúčtovať súvzťažne pohľadávku na odobranie podkladového nástroja alebo na odplatu za dodanie podkladového nástroja a záväzok na odplatu za odobratie podkladového nástroja alebo na dodanie podkladového nástroja. Súčasne sa oceňovací rozdiel z derivátu preúčtuje na príslušný účet výnosov alebo nákladov a odúčtuje sa derivát, čím sa vyrovnajú strany má dať a dal účtovania prípadu kúpy podkladového nástroja. V prípade pevných termínových operácií bez dodávky podkladového nástroja postačuje zúčtovať finančné vyrovnanie obchodu s dertivátom.

(3) Opčná prémia sa zaúčtuje ako majetok na účte Opčné prémie v účtovej skupine Opcie. V deň expirácie opcie, opčná prémia nerealizovanej opcie sa preúčtuje na účet Straty z derivátov účtovej skupiny Náklady na predaný majetok. V prípade realizovanej opcie, sa zaúčtuje súvzťažne pohľadávka na odobranie podkladového nástroja alebo na odplatu za dodanie podkladového nástroja a záväzok na dodanie podkladového nástroja alebo na odplatu za odobratie podkladového nástroja. Súčasne sa oceňovací rozdiel z opcie preúčtuje na príslušný účet výnosov alebo nákladov a opcia sa odúčtuje, čím sa vyrovnajú strany má dať a dal účtovania operácie kúpy podkladového nástroja. Opčná prémia sa odúčtuje z účtu Opčné prémie na debetnú stranu účtovania operácie kúpy podkladového nástroja.

(4) Derivát na index má len finančné vyrovnanie.

§ 28

Účtovné metódy oceňovania nehnuteľností a zásady ich použitia

Ocenenie nehnuteľností sa zvýši o výdavky vynaložené na technické zhodnotenie3). Tieto výdavky sa aktivujú na účte obstarania majetku a po dokončení technického zhodnotenia a jeho zaradenia do užívania sa o ne zvýši ocenenie nehnuteľnosti.

§ 29

Účtovanie pri otvorení a uzavretí účtovných kníh

(1) Syntetické účty hlavnej knihy sa otvoria podvojnými účtovnými zápismi. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív vykázaných na účte Konečný účet súvahový sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív na účte Začiatočný účet súvahový.

(2) Účtovnými zápismi na ťarchu Začiatočného účtu súvahového a v prospech príslušných novootvorených účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných novootvorených účtov aktív sa účtujú ich začiatočné stavy.

(3) Zisk účtovaný v prospech účtu Konečný účet súvahový sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje v prospech účtu Fond z prevodu výnosov alebo strát minulých účtovných období so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu Začiatočný účet súvahový. Strata účtovaná na ťarchu účtu Konečný účet súvahový sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje na ťarchu účtu Fond z prevodu výnosov alebo strát minulých účtovných období so súvzťažným zápisom v prospech účtu Začiatočný účet súvahový.

(4) Pri uzavretí účtovných kníh sa zisťujú

a) obraty strán má dať a dal jednotlivých syntetických účtov,

b) konečné zostatky súvahových účtov aktív a pasív a konečné stavy výsledkových účtov nákladov a výnosov.

(5) Syntetické účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi. Účtovné knihy sa uzavrú prevodom zostatkov súvahových účtov a zostatku účtu Účet ziskov a strát na účet Konečný účet súvahový.

(6) Konečné stavy účtov nákladov sa preúčtujú na ťarchu Účtu ziskov a strát, konečné stavy účtov výnosov sa preúčtujú v prospech Účtu ziskov a strát. Výsledný zostatok Účtu ziskov a strát sa podľa svojej povahy preúčtuje v prospech, prípadne na ťarchu Konečného účtu súvahového.

(7) Konečné zostatky účtov aktív sa preúčtujú na ťarchu účtu Konečný účet súvahový, konečné zostatky účtov pasív sa preúčtujú v prospech účtu Konečný účet súvahový. V prípade straty sa na ťarchu účtu Konečný účet súvahový preúčtuje zostatok účtu Účet ziskov a strát. V prípade zisku sa v prospech účtu Konečný účet súvahový preúčtuje zostatok účtu Účet ziskov a strát.

§ 30

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Deň uskutočnenia účtovného prípadu kúpy alebo predaja cenného papiera je deň dohodnutia kúpy, ak dohodnutá doba medzi uzavretím zmluvy a dohodnutým vyrovnaním obchodu nie je dlhšia ako obvyklá doba na vyrovnanie obchodov podľa bežných obchodných zvyklostí na príslušnom trhu. Ak je táto doba dlhšia, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je prvý deň lehoty, počas ktorej má byť obchod podľa dohody vyrovnaný.

(2) Deň uskutočnenia účtovného prípadu nadobudnutia derivátu je deň uzavretia zmluvy o ňom.

(3) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu nadobudnutia nehnuteľnosti je skorší z dní jej zaradenia do užívania alebo zápisu príslušnej správcovskej spoločnosti na list vlastníctva v katastri nehnuteľností.

§ 31

Účtovanie nákladov a výnosov

(1) Náklady a výnosy sa účtujú vždy do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účet Fond z prevodu ziskov alebo strát minulých účtovných období. Opravy chýb minulých účtovných období sa môžu v príslušnom účtovnom období začať účtovať na analytických účtoch k účtom nákladov alebo výnosov bežného účtovného obdobia. Ak sa ich úhrn stane významný, preúčtujú sa zostatky týchto analytických účtov na účet Fond z prevodu ziskov alebo strát minulých účtovných období. Náhrady nákladov vynaložených v minulých účtovných obdobiach sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia.

(2) Ak sa majetok, ktorý nebol nadobudnutý na účel jeho predaja, výnimočne predáva alebo ak predaj v ekonomickom zmysle je nevyhnutnou podmienkou na vznik iného druhu majetku, ktorý je účelom transakcie, ako je to pri finančnom prenájme, účtuje sa o tom čistým spôsobom. Na účet nákladov alebo na účet výnosov sa zaúčtuje len čistý zisk alebo čistá strata z predaja. Na to slúžia usporiadacie účty. Úbytok predávaného majetku sa súvzťažne zaúčtuje na ťarchu usporiadacieho účtu a tržba sa súvzťažne zaúčtuje v prospech tohto účtu. Rozdiel sa súvzťažne zaúčtuje v prospech zisku z predaja alebo na ťarchu straty z predaja. Usporiadací účet nemá v účtovnej závierke zostatok.

§ 32

Časové rozlišovanie nákladov a výnosov, výdavkov a príjmov

(1) O časovom rozlíšení sa účtuje, ak prírastok alebo úbytok majetku alebo záväzkov má zmeniť vlastné imanie účtovnej jednotky, ale tento úbytok alebo prírastok sa neuskutočňuje súčasne s vykázaním výnosu alebo nákladu.

(2) Príjmy a výdavky, ktoré sa stanú výnosmi alebo nákladmi v budúcnosti, sa časovo rozlišujú ako výnosy budúcich období a náklady budúcich období.

(3) Výnosy a náklady, ktoré budú prijaté alebo vydané v budúcnosti, sa časovo rozlišujú ako príjmy budúcich období a výdavky budúcich období.

(4) Pri účtovných prípadoch časového rozlíšenia je známy ich vecný obsah, výška a obdobie, ktorého sa týkajú.

(5) Časové rozlíšenie sa účtuje na analytických účtoch k účtom majetku a záväzkov, ak príjmy alebo výdavky prirastajú k majetku alebo záväzku. Ak príjmy alebo výdavky neprirastajú k majetku alebo záväzku, ale sú samostatným majetkom alebo záväzkom, účtujú sa na účtoch časového rozlíšenia.

(6) Pri inventarizácii sa na základe dokladov posudzuje výška a odôvodnenosť časového rozlíšenia.

§ 33

Vzájomné započítavanie výnosov a nákladov a vyrovnávanie výnosov a nákladov

(1) Výnosy a náklady sa vzájomne započítavajú tak, že na účtoch nákladov alebo na účtoch výnosov sa účtuje len o čistom výnose alebo o čistom náklade, ktorý je rozdielom započítavaného výnosu so započítavaným nákladom. O čistom výnose alebo o čistom náklade prípadne obdobne o čistom oceňovacom rozdiele sa účtuje len v prípade

a) prírastku majetku uplatnením zabezpečenia a úbytku zabezpečeného majetku jeho odpísaním,

b) podľa § 32 ods. 2 a § 37 ods. 2.

(2) Výnosy a náklady sa vyrovnávajú, keď sa výnos účtovného prípadu účtuje na nákladový účet, na ktorý sa účtuje náklad z účtovného prípadu, s ktorým predchádzajúci účtovný prípad súvisí, alebo naopak. Výnos alebo náklad zo súvisiaceho účtovného prípadu je spravidla nižší alebo rovný nákladu alebo výnosu z účtovného prípadu, s ktorým súvisí. Ide napríklad o refundáciu nákladu, ak náklad alebo výnos aj refundácia sú účtovným prípadom toho istého účtovného obdobia. Ak nie sú účtovným prípadom toho istého účtovného obdobia, účtujú sa ako náklad a výnos.

§ 34

Účtovanie kurzových rozdielov

Kurzové rozdiely vzniknuté spravidla denným preceňovaním majetku a záväzkov ocenených v cudzích menách sa účtujú na účte Fond z ocenenia majetku a záväzkov ocenených v cudzej mene. Pri úbytku majetku alebo záväzkov sa kurzový rozdiel preúčtuje z účtu Fond z ocenenia majetku a záväzkov ocenených v cudzej mene na príslušný účet nákladov alebo na príslušný účet výnosov.

§ 35

Účtovanie repoobchodov

(1) Repoobchod sa účtuje podľa jeho podstaty. Podstatou repoobchodu je prijatie alebo poskytnutie úveru alebo pôžičky, ktoré sú zabezpečené cennými papiermi alebo peňažnými prostriedkami.

(2) Repoobchody majú tieto formy:

a) úver zabezpečený zabezpečovacím prevodom cenných papierov; na účely účtovania o repoobchodoch sa takto prevedené aktíva považujú za záloh,

b) pôžička cenných papierov4) zabezpečená prevodom finančných aktív,

c) predaj cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným nákupom a nákup cenných papierov so súčasne dohodnutým spätným predajom; spätný predaj sa uskutoční za sumu rovnajúcu sa sume, za ktorú bol cenný papier predaný a úroku z tejto sumy; na účely účtovania o repoobchodoch sa takto predané alebo nakúpené cenné papiere považujú za záloh.

(3) Repoobchody sa členia z hľadiska veriteľa a dlžníka na prijatý úver alebo pôžičku (ďalej len „repoobchod“) a na poskytnutý úver (ďalej len „obrátený repobobchod“).

(4) Zabezpečenie finančným aktívom, poskytnuté v repoobchode, zostáva v súvahe fondu a účtuje sa na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom, na ktorých sa účtovalo pred poskytnutím v repoobchode, pri použití doterajšieho spôsobu oceňovania.

(5) Záloh prijatý v obrátenom repo obchode, sa účtuje na podsúvahovom účte ocenený jeho reálnou hodnotou.

§ 36

Účtovanie o finančnom prenájme

(1) Na účely účtovania o finančnom prenájme sa rozumie

a) finančným prenájmom nájom nehnuteľnosti dohodnutý na dobu určitú, ktorá predstavuje väčšinu ekonomickej doby životnosti nehnuteľnosti, alebo nájom nehnuteľnosti dohodnutý na dobu určitú s dohodnutým právom kúpy prenajatej nehnuteľnosti po uplynutí dohodnutej doby nájmu; ekonomickou dobou životnosti nehnuteľnosti doba, počas ktorej sa očakáva, že nehnuteľnosť bude hospodársky využiteľná,

b) splátkami jednotlivé splátky uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu; hodnota splátky sa skladá z dvoch častí účtovaných oddelene na dvoch analytických účtoch, zo splátky čistej investície prenajímateľa do finančného prenájmu a z finančného výnosu z finančného prenájmu, ktorý sa vypočíta tak, aby počas dohodnutej doby finančného prenájmu bola za každé splátkové obdobie zabezpečená konštantná periodická miera výnosnosti zostatku prenajímateľovej čistej investície do finančného prenájmu

c) čistou investíciou do finančného prenájmu hrubá investícia do finančného prenájmu znížená o neprijatý finančný príjem,

d) hrubou investíciou do finančného prenájmu súčet nesplatených splátok uhrádzaných podľa nájomnej zmluvy nájomcom prenajímateľovi; súčasťou splátok je aj kúpna cena, za ktorú po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

e) neprijatým finančným príjmom rozdiel medzi

1. hrubou investíciou do finančného prenájmu a

2. súčasnou hodnotou hrubej investície do finančného prenájmu, ktorá bola vypočítaná pomocou úrokovej miery obsiahnutej vo finančnom prenájme,

f) úroková miera obsiahnutá vo finančnom prenájme je diskontná miera, pomocou ktorej sa na začiatku dohodnutej doby finančného prenájmu určila taká súčasná hodnota súčtu splátok a kúpnej ceny predmetu finančného prenájmu po uplynutí dohodnutej doby finančného prenájmu, ktorá sa rovná reálnej hodnote prenajatého majetku.

(2) V deň odovzdania nehnuteľnosti nájomcovi sa v účtovníctve fondu, ak obstaral nehnuteľnosť na účel jeho finančného prenájmu, o tejto skutočnosti účtuje ako o predaji čistým spôsobom. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou nehnuteľnosti a súčasnou hodnotou pohľadávky z finančného prenájmu sa účtuje na ťarchu účtu Strata z nehnuteľností prenajatých finančným prenájmom alebo v prospech účtu Zisk z nehnuteľností prenajatých finančným prenájmom. Súčasne sa odúčtuje nehnuteľnosť z účtu Obstaranie nehnuteľností na finančný prenájom a zaúčtuje sa čistá investícia do finančného prenájmu na ťarchu účtu Pohľadávky z finančného prenájmu.

(3) V deň predčasného skončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve fondu zostatok čistej investície do finančného prenájmu v ocenení podľa nájomnej zmluvy účtuje na ťarchu účtu Ostatné pohľadávky a v prospech účtu Pohľadávky z finančného prenájmu. O nehnuteľnosti, ktorá bola predmetom finančného prenájmu, sa v deň jej vrátenia dlžníkom veriteľovi účtuje v účtovníctve veriteľa na ťarchu účtu Obstaranie nehnuteľností na finančný prenájom a v prospech účtu Ostatné pohľadávky.

§ 37

Účtovanie o cenných papieroch

(1) V deň prvotného účtovania cenného papiera, pri jeho ocenení reálnou hodnotou, sa tá časť jeho obstarávacej ceny, ktorá je tvorená výdavkami na jeho obstaranie, preúčtuje na účet transakčných nákladov. Oceňovací rozdiel z precenenia medzi zostatkom obstarávacej ceny a reálnou hodnotou cenného papiera sa zaúčtuje na analytickom účte k účtu cenného papiera a súvzťažne sa zaúčtuje na účet Fond z ocenenia cenných papierov reálnou hodnotou a účtujú sa tak aj všetky ďalšie zmeny reálnej hodnoty cenného papiera.

(2) Pri úbytku cenných papierov sa oceňovací rozdiel z účtu Fond z ocenenia cenných papierov preúčtuje na príslušný účet výnosov účtovej skupiny Výnosy z predaja majetku alebo na príslušný účet nákladov účtovej skupiny Náklady na predaný majetok.

(3) Cenné papiere poskytnuté alebo cenné papiere požičané v repoobchodoch sa účtujú na samostatných analytických účtoch k príslušným syntetickým účtom, na ktorých sa účtovali pred požičaním alebo poskytnutím v repoobchodoch a pokračuje sa v ich oceňovaní.

(4) Cenné papiere prevedené v rámci repoobchodov, vrátane tých, ktoré veriteľ následne prevedie v rámci repoobchodu na tretiu stranu alebo alebo ich požičia, sa súčasne zaúčtujú na podsúvahovom účte podľa § 19 ods. 4 alebo 5.

(5) Vyrovnanie kúpy alebo predaja cenných papierov sa účtuje prostredníctvom súvahového účtu Zúčtovanie s trhom cenných papierov. Na tomto účte sa účtujú aj poskytnuté marže tuzemským burzám a zahraničným burzám, ku ktorým sa nepripisuje zmena reálnej hodnoty finančného nástroja. Ak sú ako poskytnuté marže použité cenné papiere, účtujú sa i naďalej na súvahových účtoch a zároveň sa účtujú na príslušnom podsúvahovom účte Záväzky zo zálohov účtovej skupiny Pohľadávky a záväzky podmienené odkladacou podmienkou .

(6) Ak sa cenné papiere odovzdajú na nakladanie, do úschovy, správy alebo na uloženie inej účtovnej jednotke, účtuje sa o nich aj na podsúvahových účtoch Hodnoty odovzdané do úschovy, Hodnoty odovzdané do správy, Hodnoty odovzdané na uloženie, Hodnoty odovzdané na nakladanie účtovej skupiny Pohľadávky zo zverených hodnôt.

§ 38

Účtovanie o zaisťovaní

(1) O zaistenom majetku alebo záväzku a o zaisťovacom finančnom nástroji sa účtuje na analytických účtoch k účtom príslušného majetku alebo príslušných záväzkov.

(2) Zaisťovacím finančným nástrojom sa zaisťuje hodnota

a) majetku alebo záväzku, alebo ich časti,

b) iného aktíva alebo iného pasíva zo zmluvy zaväzujúcej obidve strany a obsahujúcej najmä množstvo, cenu, termín realizácie,

c) očakávaného budúceho obchodu dosiaľ zmluvne nezabezpečeného, ktorého uskutočnenie je pravdepodobné, pričom účtovný záznam o účtovnom prípade očakávaného obchodu obsahuje odhad množstva, ceny a termínu, kedy by sa obchod mal uskutočniť, alebo aspoň obdobie, v priebehu ktorého sa uskutočnenie obchodu očakáva,

d) viacerých aktív alebo pasív s obdobnými charakteristikami, pričom zaistenie zaisťuje zmenu hodnoty zaistených položiek, spôsobenú určeným rizikom.

(3) Na účely zaistenia je možné použiť celý finančný nástroj alebo jeho časť.

(4) Iný finančný nástroj ako derivát sa použije ako zaisťovací nástroj len na zaistenie kurzového rizika.

(5) Derivát sa účtuje ako o zaisťovacom deriváte, ak je

a) zaisťovací vzťah zdokumentovaný, dokumentácia umožňuje identifikáciu zaisťovaného nástroja a zaisťovacieho nástroja, určenie rizika, ktoré môže spôsobiť zmenu hodnoty zaisťovaného nástroja a zaisťovacieho nástroja,

b) zaistenie efektívne; zaistenie je efektívne, ak počas celej doby trvania zaisťovacieho vzťahu pomer zmien reálnych hodnôt zaisťovaného nástroja a zaisťovacieho nástroja spôsobených príslušným rizikom nie je nižší ako 80 % a nie je vyšší ako 125 %; efektívnosť zaistenia sa zisťuje na začiatku zaistenia a ďalej aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky.

(6) O úverovom deriváte sa účtuje ako o zaistení iného finančného nástroja, keď subjekt preberajúci úverové riziko je zaviazaná plniť, ak dlžník z príslušného finančného nástroja neplní svoje záväzky.

§ 39

Účtovanie o derivátoch

(1) Deriváty sa účtujú na účtoch derivátov účtovej skupiny Pevné termínové operácie a účtovej skupiny Opcie. Kladné a záporné zostatky rôznych derivátov sa nevyrovnávajú, vykazujú sa oddelene, ako majetok a záväzok.

(2) Zmeny reálnych hodnôt všetkých derivátov sa v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností súvzťažne účtujú na účte Oceňovacie rozdiely z derivátov na špekulovanie alebo na účte Oceňovacie rozdiely zo zabezpečovacích derivátov účtovej skupiny Fondy z ocenenia reálnou hodnotou. Pri vyrovnaní derivátu sa oceňovací rozdiel s kreditným zostatkom preúčtuje do výnosov na účet Zisky z derivátov účtovej skupiny Výnosy z predaného majetku a oceňovací rozdiel s debetným zostatkom sa preúčtuje do nákladov na účet Straty z derivátov účtovej skupiny Náklady na predaný majetok.

(3) Na podsúvahových účtoch sa účtujú pohľadávky na odobratie podkladových nástrojov derivátov a záväzky na dodanie podkladových nástrojov derivátov odo dňa dohodnutia obchodu v dohodnutej hodnote podkladového finančného nástroja.

(4) Marže v hotovosti poskytnuté pre deriváty, s ktorými sa zúčtovávajú zmeny reálnych hodnôt derivátov sa účtujú na účte Marže účtovej skupiny Pevné termínové operácie a na účte Marže účtovej skupiny Opcie. Marže zložené v cenných papieroch sa účtujú na analytických účtoch k účtom príslušných cenných papierov.

§ 40

Účtovanie o zložených finančných nástrojoch

(1) Zložený finančný nástroj je základný finančný nástroj s derivátom, ktorý ovplyvňuje peňažné toky alebo z iného hľadiska upravuje vlastnosti základného finančného nástroja (ďalej len „vložený derivát“). Vložený derivát sa oddeľuje od základného finančného nástroja a účtuje sa o ňom, ak sú splnené súčasne tieto podmienky:

a) ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja,

b) finančný nástroj s rovnakými podmienkami ako vložený derivát by ako samostatný finančný nástroj spĺňal definíciu derivátu,

c) zložený finančný nástroj nie je oceňovaný reálnou hodnotou.

(2) Ak ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu nie sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja, a za predpokladu, že sú splnené podmienky podľa odseku 1 písm. a) a odseku 1 písm. c), vložený derivát sa účtuje od základného finančného nástroja oddelene, napríklad v prípade

a) predajnej opcie a kúpnej opcie vložených do kapitálového nástroja;

b) menovej opcie vloženej do úrokového nástroja,

c) opcie na predĺženie splatnosti presahujúcej splatnosť úrokového základného finančného nástroja, ak pri splatnosti základného úrokového finančného nástroja neexistuje korekcia na trhovú úrokovú mieru,

d) derivátu, ktorým sa mení základný úrokový finančný nástroj na finančný nástroj s charakteristikami kapitálového nástroja alebo komodity,

e) derivátu, ktorý je vložený do úrokového nástroja, čím umožňuje konvertovať úrokový nástroj na kapitálový nástroj,

f) kúpnej opcie alebo predajnej opcie na úrokový nástroj emitovaný s veľkým diskontom alebo prémiou, okrem opcií s cenou, za ktorú sa realizuje a ktorá sa rovná obstarávacej cene úrokového nástroja zvýšenej alebo zníženej o úrokové výnosy alebo náklady,

g) úverového derivátu vloženého do základného finančného nástroja.

(3) Ak ekonomické vlastnosti a riziká vloženého derivátu sú v úzkom vzťahu s ekonomickými vlastnosťami a rizikami základného finančného nástroja, vložený derivát sa neúčtuje od základného finančného nástroja oddelene, napríklad v prípade

a) úrokovej opcie vloženej do úrokového finančného nástroja, ak je pri obstaraní opcia mimo úrokového swapu vloženého do úrokového finančného nástroja,

b) peňazí; kúpna opcia s úrokovým finančným nástrojom je mimo peňazí, ak je okamžitá cena nižšia ako cena, za ktorú sa opcia realizuje v čase splatnosti a predajná opcia s úrokovým finančným nástrojom je mimo peňazí, ak je spotová cena vyššia ako cena, za ktorú sa opcia realizuje v čase splatnosti,

c) menového swapu alebo forwardu vloženého do úrokového nástroja,

d) opcie na predčasné splatenie základného finančného nástroja za cenu, za ktorú sa realizuje na trhu a ktorá za bežných okolností neznamená značný zisk alebo stratu.

(4) Ak je úverový derivát, ktorý sa účtuje ako zaistenie proti úverovému riziku, súčasťou zloženého finančného nástroja, napríklad dlhopis s vloženým úverovým derivátom, eviduje sa oddelene od základného finančného nástroja na podsúvahových účtoch ako záruka.

§ 41

Účtovanie o znížení hodnoty majetku

O predpokladané zníženie hodnoty majetku sa zníži jeho ocenenie na analytickom účte k účtu majetku súvzťažne na účet Náklady zo zníženia hodnoty majetku. V účtovnej závierke, v ktorej sa nezistí zníženie hodnoty majetku alebo sa zistí menšie zníženie ako v bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierke, sa položka vyjadrujúca zníženie ocenenia preúčtuje na účet Výnosy zo zrušenia zníženia ocenenia majetku účtovej skupiny 75 Výnosy zo zrušenia zníženia ocenenia majetku. Keď sa zníženie ocenenia stane nevratným, položka vyjadrujúca zníženie ocenenia sa zúčtuje s účtom majetku, ktorého zníženie ocenenia vyjadruje.

§ 42

Zásady pre tvorbu a rušenie rezerv

(1) Rezerva sa tvorí, ak

a) je pravdepodobné, že účtovná jednotka má záväzok alebo inú povinnosť, ktorá je výsledkom minulých udalostí, ktorá môže mať neistú výšku alebo splatnosť, pričom konkrétny veriteľ alebo oprávnená osoba nemusia byť známe,

b) pravdepodobnosť úbytku zdrojov zahŕňajúcich ekonomické úžitky, ktorý bude nutný na splnenie povinnosti, je väčšia ako 50 % a

c) je možné vykonať spoľahlivý odhad tohto úbytku.

(2) Ak ide o množstvo podobných záväzkov (ďalej len „trieda záväzkov“), pravdepodobnosť úbytku zdrojov zahŕňajúcich ekonomické úžitky, ktorý bude nutný na vyrovnanie záväzkov, môže byť posudzovaná z triedy záväzkov ako celku. V takom prípade, hoci pravdepodobnosť úbytku pre každú jednotku triedy záväzkov môže byť menšia ako 50 %, pravdepodobnosť úbytku z triedy záväzkov ako celku môže byť spoľahlivo odhadnutá a rezerva sa môže vytvoriť.

(3) Rezerva k triede záväzkov sa odhaduje vynásobením všetkých možných hodnôt triedy záväzkov ich pravdepodobnosťami a súčtom týchto hodnôt. Ak jestvuje rad možných hodnôt a všetky hodnoty tohto radu majú rovnakú pravdepodobnosť, použije sa stredná hodnota.

(4) Rezervy sa členia podľa druhov záväzkov, ktorých sú odhadmi.

(5) Rezerva sa tvorí v prospech účtu Rezervy účtovej skupiny Ostatné pohľadávky a ostatné záväzky a súvzťažne na ťarchu účtu nákladov, na ktorý by sa súvzťažne účtoval záväzok, na ktorý sa rezerva tvorí. Zrušenie rezervy sa účtuje opačným zápisom. Ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka príslušný účet nákladov vykazuje záporný zostatok, tento sa preúčtuje v prospech účtu výnosov zo zrušenia rezerv účtovej skupiny Výnosy zo zrušenia rezerv. Ak vznikne záväzok, na ktorý bola rezerva vytvorená, účtuje sa o ňom súvzťažne na účet rezervy a na účet príslušného nákladu. Zostatky účtov rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 644/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 13 593/2003-92 zo 17. júna 2003 (oznámenie č. 244/2003 Z. z.), opatrenia č. 504/2004-74 z 10. februára 2004 (oznámenie č. 93/2004 Z. z.), opatrenia č. MF/6250/2004-74 z 19. októbra 2004 (oznámenie č. 575/2004 Z. z.), opatrenia č. MF/11938/2004-74 zo 16. decembra 2004 (oznámenie č. 731/2004 Z. z.) a opatrenia č. MF/5292/2005-74 (oznámenie č. 111/2005 Z. z.) sa dopĺňa takto:

V § 1 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová „s výnimkou špeciálnych podielových fondov nehnuteľností“.

Čl. III

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. marca 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre finančné inštitúcie, ktoré nevykonávajú poisťovaciu činnosť a zaisťovaciu činnosť, pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností a podielové fondy (oznámenie č. 111/2005 Z. z.) sa dopĺňa takto:

V § 1 ods. 1písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová „s výnimkou špeciálnych podielových fondov nehnuteľností“ .

Čl. IV

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2006.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25957/2006-74

Rámcová účtová osnova pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy

Príloha 01

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/25957/2006-74

SÚVAHA

Príloha 02

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/25957/2006-74

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Príloha 03

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/25957/2006-74

Poznámky

Príloha 04

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad § 96 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad § 116 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

4) § 38 zákona č. 566/2001 Z. z.