Vyhláška č. 640/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 228/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-640
Čiastka 248/2006
Platnosť od 16.12.2006 do31.03.2008
Účinnosť od 30.12.2006 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.
Znenie 30.12.2006

640

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 5. decembra 2006,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 228/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná banka Slovenska podľa § 48g ods. 9 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 228/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:

1. V § 1 sa vypúšťa písmeno d).

2. § 8 sa vypúšťa.

3. § 9 znie:

㤠9

Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“.

4. Príloha č. 1 sa vypúšťa.

5. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. decembra 2006.


Ivan Šramko v. r.


Príloha k vyhláške č. 640/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 4.).