Oznámenie č. 602/2006 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podmienkach a postupoch prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-602
Čiastka 228/2006
Platnosť od 11.11.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Pôvodný predpis 11.11.2006

602

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 23 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. vydal

opatrenie z 26. októbra 2006 č. 0-11/2006 o podmienkach a postupoch prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií.

Opatrenie ustanovuje podmienky a postupy prevodu práv vyplývajúce z pridelenia frekvencií.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 7/2006 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.