Oznámenie č. 600/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov o poskytovaní podporných služieb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-600
Čiastka 228/2006
Platnosť od 11.11.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 25. novembra 2006 v súlade s článkom 10.

Pôvodný predpis 11.11.2006

600

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. októbra 2006 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov o poskytovaní podporných služieb.

Dohoda nadobudne platnosť 25. novembra 2006 v súlade s článkom 10.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody končí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom OSN (UNDP) o poskytovaní podporných služieb z 11. októbra 2000 (oznámenie č. 137/2001 Z. z.).

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.