Oznámenie č. 577/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-577
Čiastka 220/2006
Platnosť od 26.10.2006 do31.12.2007
Zrušený 505/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Pôvodný predpis 26.10.2006

577

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 10. októbra 2006 č. 7/2006 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2005 č. 10/2005 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely (oznámenie č. 597/2005 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 35/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.