Vyhláška č. 571/2006 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-571
Čiastka 219/2006
Platnosť od 25.10.2006 do31.12.2008
Účinnosť od 01.11.2006 do31.12.2008
Zrušený 559/2008 Z. z.
Znenie 01.11.2006

571

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 2. októbra 2006,

ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

Štatistická klasifikácia odborov vzdelania (ďalej len „klasifikácia“) je uvedená v prílohe.

§ 2

Predmetom klasifikácie sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách.


§ 3

Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia odborov vzdelania.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2006.


Peter Mach v. r.


Príloha k vyhláške č. 571/2006 Z. z.

ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA ODBOROV VZDELANIA

Tabulka 01