Vyhláška č. 504/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-504

(v znení č. 501/2011 Z. z.)

Čiastka 192/2006
Platnosť od 09.09.2006 do31.07.2014
Účinnosť od 01.01.2012 do31.07.2014
Zrušený 124/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 204/2014 Z. z. vložil do § 41 zákona č. 124/2006 Z. z. nový bod 4, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 504/2006 Z. z.

Znenie 01.01.2012

504

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 18. augusta 2006

o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Spôsob hlásenia choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

(1) Chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania písomne oznamuje na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe, ambulancia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie alebo klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, Martine alebo Košiciach (ďalej len „špecializované pracovisko“), ktorá chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania priznala.

(2) Špecializované pracovisko, ktoré chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania priznalo po potvrdení správnosti priznania klinikou pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, si ponecháva prvý diel tlačiva a do 10. kalendárneho dňa po potvrdení správnosti priznania choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania ďalšie diely odosiela:

a) všeobecnému lekárovi, s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

b) Národnému centru zdravotníckych informácií,

c) zamestnancovi,

d) regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,

e) zamestnávateľovi,

f) klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, Martine alebo Košiciach,

g) Sociálnej poisťovni1) a útvaru sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky2) a Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia,2)

h) Národnému inšpektorátu práce.2a)

§ 2

Spôsob registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

(1) Choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania sa registrujú v zozname hlásení priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania, ktorý vedie Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave v súlade s osobitným predpisom.3)

(2) Choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania sa evidujú v zozname hlásení priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania, ktorý vedú kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, Martine a Košiciach v súlade s osobitným predpisom.3)


§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.


Ivan Valentovič v. r.


Príloha k vyhláške č. 504/2006 Z. z.

Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania - Vzor

IX. Hlásenie určené Národnému inšpektorátu práce

Obrázok

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2a) Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.