Oznámenie č. 474/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-474
Čiastka 180/2006
Platnosť od 01.08.2006
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 1. mája 2006 v súlade s článkom 5 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. augusta 2006 v súlade s článkom 5 ods. 2.

Pôvodný predpis 01.08.2006

474

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. apríla 2005 bol v Bruseli prijatý Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev.

V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 14. apríla 2005.

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 2144 z 15. marca 2006 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 18. apríla 2006. Ratifikačná listina bola uložená 10. mája 2006 u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára dohovoru.

Pôvodné znenie Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky z 19. júna 1980 bolo publikované v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom C 169/10 z 8. júla 2005.

Znenie dohovoru bolo doplnené dohovorom o pristúpení Helénskej republiky z 10. apríla 1984,1) dohovorom o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky z 18. mája 19922) a dohovorom o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva z 29. novembra 1996.3)

Prvý protokol podpísaný 19. decembra 1988 o výklade Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev v platnom znení po zapracovaní všetkých úprav a zmien a doplnení, ktoré sa vykonali dohovorom z roku 1992 a dohovorom z roku 1996, bol publikovaný v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom C 169/18 z 8. júla 2005.

Druhý protokol podpísaný 19. decembra 1988, ktorý zveruje určité právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky na Súdny dvor Európskych spoločenstiev, bol publikovaný v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom C 169/20 z 8. júla 2005.

Úplné znenie Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky z 19. júna 1980 bolo publikované v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom C 334/1 z 30. decembra 2005.

Dohovor nadobudol platnosť 1. mája 2006 v súlade s článkom 5 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. augusta 2006 v súlade s článkom 5 ods. 2.

K oznámeniu č. 474/2006 Z. z.

DOHOVOR

o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev

Vysoké zmluvné strany zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

majúc na pamäti Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

pripomínajúc, že členstvom v Európskej únii sa nové členské štáty zaviazali pristúpiť k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom v znení zmenenom dohovorom podpísaným v Luxemburgu 10. apríla 1984 o pristúpení Helénskej republiky, dohovorom podpísaným vo Funchale 18. mája 1992 o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky a dohovorom podpísaným v Bruseli 29. novembra 1996 o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva,

dohodli sa takto:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Česká republika, Estónska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Maďarská republika, Maltská republika, Poľská republika, Slovinská republika a Slovenská republika týmto pristupujú k

a) Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980 (ďalej len „dohovor z roku 1980“) v platnom znení po zapracovaní úprav a zmien a doplnení v ňom urobených

– dohovorom podpísaným v Luxemburgu 10. apríla 1984 (ďalej len „dohovor z roku 1984“) o pristúpení Helénskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky,

– dohovorom podpísaným vo Funchale 18. mája 1992 (ďalej len „dohovor z roku 1992“) o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky,

– dohovorom podpísaným v Bruseli 29. novembra 1996 (ďalej len „dohovor z roku 1996“) o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky,

b) prvým protokolom podpísaným 19. decembra 1988 (ďalej len „prvý protokol z roku 1988“) o výklade Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev v platnom znení po zapracovaní úprav a zmien a doplnení, ktoré sa vykonali dohovorom z roku 1992 a dohovorom z roku 1996,

c) druhým protokolom podpísaným 19. decembra 1988 (ďalej len „druhý protokol z roku 1988“) prenášajúcim určité právomoci vykladať Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky na Súdny dvor Európskych spoločenstiev.

HLAVA II

ÚPRAVY V PRVOM PROTOKOLE Z ROKU 1988

Článok 2

Do článku 2 písm. a) sa vkladajú tieto zarážky:

a) medzi prvú a druhú zarážku:

„ - v Českej republike:

Nejvyšší soud České republiky

Nejvyšší správní soud“,

b) medzi tretiu a štvrtú zarážku:

„ - v Estónsku:

Riigikohus“,

c) medzi ôsmu a deviatu zarážku:

„ - na Cypre:

Ανώτατο Δικαδτήριο

- v Lotyšsku:

Augstakas Tiesas Senats

- v Litve:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas“,

d) medzi deviatu a desiatu zarážku:

„ - v Maďarsku:

Legfelsőbb Bíróság

- na Malte:

Qorti ta´ l-Appell“,

e) medzi jedenástu a dvanástu zarážku:

„ - v Poľsku:

Sąd Najwyższy

Naczelny Sąd Administracyjny“,

f) medzi dvanástu a trinástu zarážku:

„ - v Slovinsku:

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

- na Slovensku:

Najvyšší súd Slovenskej republiky“.

HLAVA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 3

1. Generálny tajomník Rady Európskej únie pošle overenú kópiu dohovoru z roku 1980, dohovoru z roku 1984, prvého protokolu z roku 1988, druhého protokolu z roku 1988, dohovoru z roku 1992 a dohovoru z roku 1996 v anglickom, dánskom, vo fínskom, francúzskom, v gréckom, holandskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, švédskom, talianskom jazyku vládam Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky.

2. Znenie dohovoru z roku 1980, dohovoru z roku 1984, prvého protokolu z roku 1988, druhého protokolu z roku 1988, dohovoru z roku 1992 a dohovoru z roku 1996 v českom, estónskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, poľskom, slovenskom a slovinskom jazyku je autentické za rovnakých podmienok ako ostatné znenia dohovoru z roku 1980, dohovoru z roku 1984, prvého protokolu z roku 1988, druhého protokolu z roku 1988, dohovoru z roku 1992 a dohovoru z roku 1996.

Článok 4

Tento dohovor ratifikujú signatárske štáty. Ratifikačné listiny sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európskej únie.

Článok 5

1. Tento dohovor nadobúda platnosť medzi štátmi, ktoré ho ratifikovali, v prvý deň tretieho mesiaca po uložení druhej ratifikačnej listiny.

2. Tento dohovor následne nadobúda platnosť pre každý signatársky štát, ktorý ho následne ratifikuje, v prvý deň tretieho mesiaca po uložení svojej ratifikačnej listiny.

Článok 6

Generálny tajomník Rady Európskej únie oznámi signatárskym štátom

a) uloženie každej ratifikačnej listiny,

b) dátumy nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre zmluvné štáty.

Článok 7

Tento dohovor vyhotovený v jednom origináli v anglickom, českom, dánskom, estónskom, vo fínskom, francúzskom, v gréckom, holandskom, írskom, lotyšskom, litovskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovinskom, slovenskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetkých 21 znení je rovnako autentických, sa uloží do archívu Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie. Generálny tajomník pošle overenú kópiu vláde každého signatárskeho štátu.

V Luxemburgu dňa štrnásteho apríla dvetisícpäť.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE VYSOKÝCH ZMLUVNÝCH STRÁN O STANOVENÝCH LEHOTÁCH NA RATIFIKÁCIU DOHOVORU O PRISTÚPENÍ

Vysoké zmluvné strany, ktoré sa zišli v rámci Rady na podpis Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Rímskemu dohovoru z roku 1980 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, vyhlasujú, že prijmú potrebné opatrenia na ratifikovanie tohto dohovoru v primeranej lehote, a ak to bude možné, pred decembrom 2005.

VYHLÁSENIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV O ČASE PREDLOŽENIA NÁVRHU NARIADENIA O ROZHODNOM PRÁVE PRE ZMLUVNÉ ZÁVÄZKY

Členské štáty žiadajú Komisiu, aby predložila v čo najkratšom čase a najneskôr do konca roku 2005 návrh nariadenia o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV O VÝMENE INFORMÁCIÍ

Vlády Belgického kráľovstva, Českej republiky, Dánskeho kráľovstva, Spolkovej republiky Nemecko, Estónskej republiky, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstvo, Francúzskej republiky, Írska, Talianskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Fínskej republiky, Švédskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,

pri podpise Dohovoru o pristúpení v roku 2005 k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme v roku 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev v znení neskorších zmien a doplnení,

so želaním zabezpečiť čo najefektívnejšie a najjednotnejšie vykonávanie ustanovení vyššie uvedeného prvého protokolu,

vyjadrujú svoju ochotu organizovať v spolupráci so Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev výmenu informácií o rozhodnutiach, ktoré nadobudli právoplatnosť konečného rozhodnutia, vynesených v súlade s Dohovorom o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky súdmi uvedenými v článku 2 spomínaného protokolu. Výmena informácií bude zahŕňať

– postúpenie rozhodnutí, ktoré vyniesli súdy uvedené v článku 2 písm. a) prvého protokolu, ako aj významných rozhodnutí, ktoré vyniesli súdy uvedené v článku 2 písm. b) toho istého protokolu, Súdnemu dvoru,

– klasifikáciu a používanie dokumentov rozhodnutí Súdneho dvora vrátane, ak je to potrebné, vypracovania stručných obsahov a prekladov, ako aj uverejnenia osobitne dôležitých rozhodnutí,

– oznamovanie dokumentácie Súdnym dvorom príslušným vnútroštátnym orgánom zmluvných štátov protokolu, ako aj Komisii a Rade Európskych spoločenstiev.

Poznámky pod čiarou

1) Ú. v. EÚ C 169/23 z 8. 7. 2005.

2) Ú. v. EÚ C 169/26 z 8. 7. 2005.

3) Ú. v. EÚ C 169/28 z 8. 7. 2005.