Vyhláška č. 472/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-472
Čiastka 179/2006
Platnosť od 29.07.2006 do31.08.2008
Účinnosť od 31.07.2006 do31.08.2008
Zrušený 327/2008 Z. z.
Znenie 31.07.2006

472

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. júla 2006,

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 49 ods. 3 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu (ďalej len „daň“) a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie júl 2006.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 73/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. júla 2006.


Ján Počiatek v. r.


Príloha k vyhláške č. 472/2006 Z. z.

Vzor