Oznámenie č. 450/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-450
Čiastka 166/2006
Platnosť od 14.07.2006
Pôvodný predpis 14.07.2006

450

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 28. júna 2006 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 1. januára 2006 uzavretá medzi Asociáciou bánk

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 24. apríla 2006 uzavretá medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 1 z 31. mája 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 z 9. septembra 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom METALURG, Odborovým zväzom KOVO a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.