Nariadenie vlády č. 422/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-422
Čiastka 155/2006
Platnosť od 29.06.2006 do31.12.2008
Účinnosť od 01.07.2006 do31.12.2008
Zrušený 640/2008 Z. z.
Znenie 01.07.2006

422

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

zo 7. júna 2006,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa mení takto:

V § 3 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.