Oznámenie č. 416/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-416
Čiastka 151/2006
Platnosť od 24.06.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Pôvodný predpis 24.06.2006

416

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 37 ods. 12 písm. a) a b) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2006 Z. z.

opatrenie z 13. júna 2006 č. 1/2006 o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Toto opatrenie upravuje informácie o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby obchodu, ak je dohodnutá úroková sadzba podľa § 37 ods. 2 zákona, ktoré obsahujú

a) výšku ročnej percentuálnej sadzby obchodu platnú v čase uzavretia písomnej zmluvy o obchode,

b) popis okolností, ktoré môžu ovplyvniť vývoj ročnej percentuálnej sadzby obchodu na základe zmluvy alebo obchodných podmienok banky alebo pobočky zahraničnej banky počas trvania zmluvného vzťahu, a čas, keď bude banka klienta informovať o tom, že také okolnosti nastali.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2006 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.