Vyhláška č. 413/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách určovania miest sudcov a voľných miest sudcov na súdoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-413
Čiastka 151/2006
Platnosť od 24.06.2006 do31.12.2008
Účinnosť od 01.07.2006 do31.12.2008
Zrušený 757/2004 Z. z.
Znenie 01.07.2006

413

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 8. júna 2006

o pravidlách určovania miest sudcov a voľných miest sudcov na súdoch

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. d) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje pravidlá na určovanie

a) miest sudcov na okresných súdoch a krajských súdoch,

b) voľných miest sudcov jednotlivým okresným súdom a krajským súdom.

§ 2

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) počtom miest sudcov počet miest sudcov určený výškou mzdových prostriedkov v rozpočte Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na príslušný kalendárny rok,

b) počtom miest sudcov na súde súčet miest sudcov podľa písmen c) a d) a miest, ktoré už minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) určil tomuto súdu, ale zatiaľ nie sú obsadené konkrétnym sudcom,

c) výkonným miestom sudcu miesto sudcu, ktorý vykonáva funkciu sudcu na súde,

d) nevýkonným miestom sudcu miesto obsadené sudcom, ktorý z dôvodov podľa osobitného predpisu1) na súde, na ktorý bol pridelený, nevykonáva funkciu sudcu, a miesto obsadené sudcom na rodičovskej dovolenke,

e) voľným miestom sudcu

1. miesto sudcu, ktorému zanikol výkon funkcie sudcu podľa osobitného predpisu,2)

2. miesto sudcu, ktorý má prerušený výkon funkcie sudcu podľa osobitného predpisu,3)

3. miesto sudcu, ktoré z počtu miest sudcov určených na výkon súdnictva na súdoch podľa písmena a) minister ešte neurčil žiadnemu súdu,

4. miesto sudcu, ktoré sa uvoľnilo v dôsledku trvalého preloženia na iný súd,

f) priemerným výkonom sudcu je priemer vybavených vecí (osôb) určitej agendy pripadajúci na jedného sudcu vybavujúceho túto agendu za predchádzajúci kalendárny rok,

g) vybavenou vecou vec, v ktorej rozhodnutie vo veci samej nadobudlo právoplatnosť alebo sa vybavila iným spôsobom,

h) nevybavenou vecou vec rozhodnutá, ktorá nenadobudla právoplatnosť, a nerozhodnutá vec.

§ 3

(1) Na účely určovania voľných miest sudcov na okresné súdy a krajské súdy ministerstvo každoročne do 15. februára kalendárneho roka na základe štatistických údajov vykazovaných k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka vypracuje prehľad o priemernom výkone sudcu v jednotlivých súdnych agendách.

(2) Jednotlivými súdnymi agendami na účely určovania voľných miest sudcov na okresné súdy a krajské súdy sú na

a) okresných súdoch súdne agendy T, Pp, C, Cb, S, P, D, Er, Zm, OR, KaR,

b) krajských súdoch súdne agendy T, To, Co, Cob, S, SaZ, Zm, KaV.

(3) Na účely určovania voľných miest sudcov súdna agenda okresných súdov označená ako

a) T zahŕňa súdne agendy T, Nt, Tp a Ntt,

b) Cb zahŕňa súdne agendy Cb, CbPv, CbBu, CbHs, Cbi a CbR,

c) P zahŕňa súdne agendy P a Ps,

d) Er zahŕňa len rozhodnutia o schválení príklepu,

e) Zm zahŕňa rozhodnutia vo veciach zmeniek a šekov okrem vydania zmenkového platobného rozkazu a šekového platobného rozkazu, rozhodnutia o oneskorene podaných námietkach, o námietkach bez odôvodnenia a rozhodnutia o odvolaní proti výroku o trovách konania,

f) OR zahŕňa súdnu agendu Nsre.

(4) Na účely určovania voľných miest sudcov súdna agenda krajských súdov označená ako

a) T zahŕňa súdne agendy T, Ntok, Ntol, Ntod, Ntc a Ntt,

b) To zahŕňa súdne agendy To, Tpo a Tos,

c) Co zahŕňa súdne agendy Co, CoD, CoP, CoE a C,

d) Cob zahŕňa súdne agendy Cob, CoZm, CoKR, Cb, Cbi a Cbnl,

e) S zahŕňa súdne agendy S, Sd, Sn, Sp a So,

f) Zm zahŕňa rozhodnutia vo veciach zmeniek a šekov okrem vydania zmenkového platobného rozkazu a šekového platobného rozkazu, rozhodnutia o oneskorene podaných námietkach, o námietkach bez odôvodnenia a rozhodnutia o odvolaní proti výroku o trovách konania.

§ 4

Na účely určovania voľných miest sudcov na okresné súdy a krajské súdy použije ministerstvo údaje o

a) priemernom výkone sudcu v súdnej agende,

b) počte napadnutých vecí v súdnej agende za súd,

c) počte nevybavených vecí a vybavených vecí v súdnej agende za súd,

d) počte výkonných miest sudcov na príslušnom súde.

§ 5

(1) Pri určovaní voľných miest sudcov na okresné súdy a krajské súdy sa údaj o potrebe miest sudcov na okresných súdoch a krajských súdoch vypočíta ako podiel sumy nápadu vecí (osôb) v jednotlivých súdnych agendách uvedených v § 3 k priemernému výkonu sudcu v danej súdnej agende a získaný údaj sa porovná s výkonnými miestami sudcov na jednotlivých súdoch.

(2) Údaj podľa odseku 1 je podkladom na určovanie voľných miest sudcov na okresné súdy a krajské súdy.

(3) Pri určovaní voľných miest sudcov na okresné súdy a krajské súdy sa zohľadní aj údaj o potrebe miest sudcov na okresné súdy a krajské súdy na nevybavenú agendu, ktorý sa vypočíta ako podiel sumy nevybavených vecí v jednotlivých súdnych agendách k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka k priemernému výkonu sudcu v danej súdnej gende.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


Lucia Žitňanská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 12, 13 a § 24 ods. 1 až 3 a 5 až 8 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 17 zákona č. 385/2000 Z. z.

3) § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z.