Vyhláška č. 358/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 312/2002 Z. z. o vytváraní a použití finančných fondov verejnej vysokej školy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-358
Čiastka 125/2006
Platnosť od 01.06.2006 do31.08.2007
Účinnosť od 15.06.2006 do31.08.2007
Zrušený 131/2002 Z. z.
Znenie 15.06.2006

358

Vyhláška

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 24. mája 2006,

ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 312/2002 Z. z. o vytváraní a použití finančných fondov verejnej vysokej školy

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 16a ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2003 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 312/2002 Z. z. o vytváraní a použití finančných fondov verejnej vysokej školy.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2006.


László Szigeti v. r.