Nariadenie vlády č. 32/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-32
Čiastka 17/2006
Platnosť od 31.01.2006 do31.12.2007
Účinnosť od 01.02.2006 do31.12.2007
Zrušený 615/2007 Z. z.
Znenie 01.02.2006

32

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. januára 2006,

ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol

Vláda Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením vlády sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol (ďalej len „poplatok“) pri

a) prehliadkach pri zabíjaní zvierat a získavaní mäsa z nich,

b) rozrábaní mäsa,

c) skladovaní mäsa,

d) dovoze mäsa,

e) produkcii a uvádzaní produktov rybolovu na trh,

f) dovoze produktov rybolovu z tretích krajín,1)

g) živých zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu podľa osobitného predpisu,2)

h) dovoze živých zvierat podľa osobitného predpisu.3)

§ 2

Poplatky za prehliadky pri zabíjaní zvierat a získavaní mäsa z nich

Poplatok za prehliadky pri zabíjaní zvierat a získavaní mäsa z nich podľa osobitného predpisu4) sa ustanovuje takto:

a) hovädzie a teľacie mäso

1. dospelý hovädzí dobytok 90,30 Sk za zviera,

2. mladý hovädzí dobytok 50, 40 Sk za zviera,

b) nepárnokopytníky (koňovité) 88,20 Sk za zviera,

c) bravčové mäso, zvieratá s hmotnosťou tela

1. nižšou ako 25 kg 10 Sk za zviera,

2. 25 kg a vyššou ako 25 kg 26,30 Sk za zviera,

d) mäso oviec a kôz, zvieratá s hmotnosťou tela

1. nižšou ako 12 kg 3,70 Sk za zviera,

2. od 12 kg do 18 kg 7,40 Sk za zviera,

3. vyššou ako 18 kg 10 Sk za zviera,

e) hydinové mäso

1. brojlery a ostatná mladá hydina na výkrm s hmotnosťou tela nižšou ako 2 kg a nosnice 0,21 Sk za kus,

2. ostatná mladá hydina na výkrm s hmotnosťou tela 2 kg a vyššou ako 2 kg 0,42 Sk za kus,

3. ostatná ťažká dospelá hydina s hmotnosťou tela 5 kg a vyššou ako 5 kg 0,84 Sk za kus,

f) králičie mäso a zverina z malej pernatej zveri alebo srstnatej zveri

1. králiky a malá pernatá zver a malá srstnatá zver

1.1. s hmotnosťou tela nižšou ako 2 kg 0,21 Sk za kus,

1.2. s hmotnosťou tela 2 kg a vyššou ako 2 kg 0,42 Sk za kus,

1.3. s hmotnosťou tela 5 kg a vyššou ako 5 kg 0,84 Sk za kus,

2. suchozemské cicavce s hmotnosťou tela

2.1. diviačia zver

2.1.1. nižšou ako 25 kg 10 Sk za zviera,

2.1.2. 25 kg a vyššou ako 25 kg 26,30 Sk za zviera,

2.2. prežúvavce

2.2.1. nižšou ako 12 kg 3,70 Sk za zviera,

2.2.2. od 12 do 18 kg 7,40 Sk za zviera,

2.2.3. vyššou ako 18 kg 10 Sk za zviera.

§ 3

Poplatky pri rozrábaní mäsa

Poplatok pri rozrábaní mäsa podľa osobitného predpisu5) je 59,90 Sk za každú tonu mäsa, ktorá prichádza do rozrábkarne. Táto suma sa pripočítava k sume uvedenej v § 2. Ak sa úkony pri rozrábaní vykonávajú v tej istej prevádzkarni, kde sa mäso získava, poplatok sa zníži na 27,30 Sk.

§ 4

Poplatky pri skladovaní mäsa

Poplatok pri skladovaní mäsa6) je vo výške skutočných výdavkov potrebných na vykonanie veterinárnej inšpekcie a veterinárnej kontroly skladovaného mäsa.

§ 5

Zvýšenie poplatkov

Ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,7) poplatky podľa § 2 a 3 sa zvyšujú na dvojnásobok.

§ 6

Poplatky pri dovoze mäsa

(1) Poplatok pri dovoze mäsa podľa osobitného predpisu8) je 193 Sk za jednu tonu mäsa s kosťou.

(2) Minimálny poplatok za zásielku mäsa je 1 156 Sk.

§ 7

Poplatky pri produkcii a uvádzaní produktov rybolovu na trh

Poplatok pri produkcii a uvádzaní produktov rybolovu na trh9) je 39 Sk za jednu tonu produktov rybolovu. Ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,10) poplatok sa znižuje na 18 Sk za jednu tonu produktov rybolovu.

§ 8

Poplatky pri dovoze produktov rybolovu z tretích krajín

(1) Poplatok na úhradu výdavkov za prehliadky súvisiace s typom plavidiel uvedených v osobitnom predpise11) je 39 Sk za jednu vyloženú tonu.

(2) Poplatok za produkty rybolovu je 193 Sk za jednu tonu produktov rybolovu.

(3) Najnižší poplatok za zásielku produktov rybolovu je 1 156 Sk.

(4) Ak ide o zásielky nad 100 ton, poplatok sa podľa odseku 2 znižuje za

a) každú ďalšiu tonu produktov rybolovu, ktoré neprešli iným predspracovaním ako odstránením čriev, na 58 Sk,

b) každú ďalšiu tonu ostatných rybích produktov na 96 Sk.

§ 9

Poplatky pri živých zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu2)

Poplatok pri živých zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu je za

a) živé zvieratá na zabitie a mäso podľa osobitného predpisu12) 52 Sk za jednu tonu mäsa jatočných zvierat,

b) produkty vodného hospodárstva podľa osobitného predpisu13) 4 Sk za jednu tonu produktov uvádzaných na trh,

c) mlieko a mliečne výrobky 0,80 Sk za 1 000 litrov surového mlieka,

d) vaječné produkty vo výške zodpovedajúcej skutočným výdavkom,

e) med vo výške zodpovedajúcej skutočným výdavkom.

§ 10

Poplatky za živé zvieratá pri dovoze

(1) Ak ide o druhy zvierat podľa osobitného predpisu,8) poplatok je 193 Sk za jednu tonu živej hmotnosti. Najnižší poplatok za zásielku je 1 156 Sk.

(2) Ak ide o ostatné druhy zvierat, poplatok sa určuje vo výške skutočných výdavkov na jedno dovezené zviera alebo na jednu dovezenú tonu. Najnižší poplatok je 1 156 Sk za jednu zásielku. To neplatí, ak ide o dovoz druhov zvierat uvedených v osobitnom predpise.14)


§ 11

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2004 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 512/2004 Z. z.

§ 12

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol.

3) Príloha č. 3 časť B k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

4) Príloha č. 1 časť A bod I a V písm. a) prvý a druhý bod k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

5) Príloha č. 1 časť A bod II a V písm. a) prvý a druhý bod k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

6) Príloha č. 1 časť A bod III k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

7) Príloha č. 1 bod IV k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

8) Príloha č. 1 časť B k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

9) Príloha č. 1 časť C k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

10) Príloha č. 1 časť C bod I tretí bod k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

11) Príloha č. 1 časť C bod II k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

12) Príloha č. 1 časť A k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

13) Príloha č. 1 časť C k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 71/2004 Z. z.

14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov.