Nariadenie vlády č. 296/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečných vecí

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-296
Čiastka 105/2006
Platnosť od 25.05.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 31.05.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.
Znenie 31.05.2006

296

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. mája 2006

o technických požiadavkách na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečných vecí

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie N a O,1) ktoré sú určené na cestnú prepravu nebezpečných vecí v členských štátoch Európskej únie alebo medzi nimi (ďalej len „vozidlo na prepravu nebezpečných vecí“), a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na prepravu nebezpečných vecí.

(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá na prepravu nebezpečných vecí, či sú dokončené, napríklad jednostupňovo stavané dodávkové vozidlá, nákladné automobily, ťahače, prípojné vozidlá, alebo sú nedokončené, napríklad podvozok s kabínou, podvozok prípojného vozidla, alebo sú skompletizované, napríklad karoséria, podvozok s kabínou a namontovaná karoséria.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) nebezpečnými vecami látky a predmety, ktorých preprava po pozemných komunikáciách je zakázaná alebo povolená len za podmienok ustanovených osobitným predpisom,2)

b) prepravou preprava nebezpečných vecí po verejných pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu,3)

c) vozidlami na prepravu nebezpečných vecí vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečných vecí podľa osobitného predpisu,4)

d) typom vozidla vozidlá, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto základných znakoch:

1. výrobca,

2. typové označenie výrobcu,

3. kategória,

4. základné aspekty stavby a konštrukcie vzhľadom na technické požiadavky ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.5)

§ 3

Vozidlá na prepravu nebezpečných vecí musia na účely typového schválenia ES okrem tohto nariadenia vlády spĺňať technické požiadavky na ich konštrukciu ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.5)

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla6) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na prepravu nebezpečných vecí predkladá výrobca vozidla.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy II smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/91/ES zo 14. decembra 1998 týkajúcej sa motorových a ich prípojných vozidiel určených na cestnú prepravu nebezpečného tovaru, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS týkajúca sa typového schválenia motorových a ich prípojných vozidiel (ďalej len „smernica“).

(3) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“).

(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na prepravu nebezpečných vecí sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla na prepravu nebezpečných vecí vydáva štátny dopravný úrad7) podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy II smernice.

(6) Každému schválenému typu vozidla na prepravu nebezpečných vecí štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;8) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.

(7) Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.9) V súvislosti so zmenou typu vozidla na prepravu nebezpečných vecí možno podľa pokynov technickej služby vykonať čiastkový test.

(8) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.10)

(9) Požiadavky podľa § 2 a 3 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla11) pre typ vozidla vzťahujúce sa na prepravu nebezpečných vecí.

§ 5

Príslušný štátny orgán12) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách

a) základných vozidiel alebo dokončených vozidiel z dôvodov týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

b) vozidiel skompletizovaných zo základného vozidla z dôvodov týkajúcich sa základného vozidla a prepravy nebezpečných vecí, ak základné vozidlo spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády a ak dokončením základného vozidla neprestane platiť jeho zhoda alebo ak skompletizované vozidlo spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 296/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/91/ES zo 14. decembra 1998 týkajúca sa motorových a ich prípojných vozidiel určených na cestnú prepravu nebezpečného tovaru, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS týkajúca sa typového schválenia motorových a ich prípojných vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 4.).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Prílohy A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) publikovanej vo vyhláške ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení neskorších predpisov.

3) Bod 1.2.1 prílohy A k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) publikovanej vo vyhláške ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 64/1987 Zb. v znení neskorších predpisov.

4) Bod 9.1.1.2 prílohy B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) publikovanej vo vyhláške ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 64/1987 Zb. v znení neskorších predpisov.

5) Časť 9 prílohy B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) publikovanej vo vyhláške ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 64/1987 Zb. v znení neskorších predpisov.
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve (EHK č. 105).

6) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

7) § 99 písm. o) zákona č. 724/2004 Z. z.

8) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

9) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

10) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

11) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

12) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.