Oznámenie č. 273/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, prvé vydanie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-273
Čiastka 96/2006
Platnosť od 19.05.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 2/2008 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. januára 2008.

Pôvodný predpis 19.05.2006

273

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 488/2001 Z. z. vydalo

výnos z 3. mája 2006 č. 7251/2006 – SL, ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, prvé vydanie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

Výnos je uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Výnos je vydaný aj ako samostatná publikácia.