Zákon č. 262/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-262
Čiastka 93/2006
Platnosť od 13.05.2006 do31.03.2008
Účinnosť od 01.07.2006 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.
Znenie 01.07.2006

262

ZÁKON

z 20. apríla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 580/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z. a zákona č. 10/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 písm. a) druhom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) alebo v § 6 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zahraničnej poisťovne, zaisťovne, zahraničnej zaisťovne, finančnej inštitúcie, poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra alebo sprostredkovateľa zaistenia a spôsobiť následky, ktoré viedli k odňatiu tohto povolenia, a ak Národná banka Slovenska v konaní o udelenie povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznala za dôveryhodnú,“.

2. V § 3 písm. a) treťom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zahraničnej poisťovne, zaisťovne, zahraničnej zaisťovne, finančnej inštitúcie, poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra alebo sprostredkovateľa zaistenia a spôsobiť následky, ktoré viedli k zavedeniu nútenej správy, a ak Národná banka Slovenska v konaní o udelenie povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznala za dôveryhodnú,“.

3. V § 3 písm. a) štvrtý bod znie:

4. nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) v poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zahraničnej poisťovni, zaisťovni, zahraničnej zaisťovni, finančnej inštitúcii alebo nebola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo vedúcim zamestnancom v poisťovacom agentovi, poisťovacom maklérovi alebo sprostredkovateľovi zaistenia, ktorí vstúpili do likvidácie alebo ktorí sa dostali do úpadku, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, na ktorých bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, voči ktorým bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorých bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku,4) a to kedykoľvek v období jedného roka pred vznikom takej skutočnosti; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 5 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zahraničnej poisťovne, zaisťovne, zahraničnej zaisťovne, finančnej inštitúcie, poisťovacieho agenta, poisťo- vacieho makléra alebo sprostredkovateľa zaistenia a spôsobiť následky, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu alebo vstupu do likvidácie, a ak Národná banka Slovenska v konaní o udelenie povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznala za dôveryhodnú,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 3 písm. b) sa za slová „správcovská spoločnosť7)“ vkladá čiarka a slová „dôchodková správcovská spoločnosť7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 5 ods. 4 písm. f) sa za slovo „konkurz“ vkladá čiarka a slová „neviedlo sa reštrukturalizačné konanie, konanie o oddlžení, nebola zavedená dozorná správa“ a odkaz 11 sa nahrádza odkazom 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

6. V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).

7. V § 22 odsek 2 znie:

(2) Technické rezervy podľa odseku 1 sa vytvárajú vo výške dostatočnej na to, aby bola v každom okamihu zabezpečená schopnosť poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne uhradiť záväzky poisťovne z poistných zmlúv a záväzky poisťovne vznikajúce z činností podľa osobitného predpisu14a) a používajú sa na ich úhradu, ak nie sú uspokojené zo zaistenia.“.

8. V § 22 ods. 3 prvej vete sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“ a slová „písm. a) až f)“ slovami „písm. a) až e)“.

9. § 22 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné preukázať Národnej banke Slovenska dostatočnosť technických rezerv podľa odseku 1 vykonaním testu primeranosti záväzku.15aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15aa znie:

15aa) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

10. § 26 sa vypúšťa.

11. V § 27 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

12. V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

p) kúpiť iné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, ako sú uvedené v písmenách a) až g), i), j), n) a o).“.

13. V § 31 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „okrem doplnkovej dôchodkovej poisťovne“.

14. V § 32 ods. 1 a ods. 2 písm. c) sa odkaz 16 nahrádza odkazom 15aa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

15. V § 32 ods. 3 prvá veta znie: „Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť boli poverení preskúmaním účtovnej závierky po schválení dozornou radou poisťovne alebo zaisťovne, a to do posledného dňa polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať.“.

16. V § 34 odsek 1 znie:

(1) Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia15aa) predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska správu o svojom hospodárení za prvú polovicu účtovného obdobia (ďalej len „polročná správa") a najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska výročnú správu o svojom hospodárení (ďalej len „ročná správa").“.

17. V § 34 ods. 2 písmeno d) znie:

d) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom účtovnom období,“.

18. V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) podrobnú informáciu o preverení dostatočnosti technických rezerv vykonaním testu primeranosti záväzku15aa) a o zhodnotení výsledkov testu primeranosti záväzku.“.

19. V § 34 odsek 4 znie:

(4) Polročná správa obsahuje

a) účtovnú závierku za uplynulú polovicu účtovného obdobia a výrok audítora alebo audítorskej spoločnosti, ak účtovnú závierku overil audítor alebo audítorská spoločnosť,

b) správu o finančnej situácii v rozsahu podľa odseku 2 písm. b) za uplynulú polovicu účtovného obdobia,

c) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcej polovici účtovného obdobia,

d) podrobnú informáciu o preverení dostatočnosti technických rezerv vykonaním testu primeranosti záväzku15aa) a o zhodnotení výsledkov testu primeranosti záväzku.“.

20. V § 34 ods. 7 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov")“.

21. V § 36 ods. 9 prvej vete sa za slová „predchádzajúceho súhlasu“ vkladajú slová „s výnimkou rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 36 ods. 1 písm. e)“.

22. V § 40 písm. c) sa za slovo „banky“ vkladá čiarka a slová „dôchodkovej správcovskej spoločnosti7a)“.

23. V § 41 ods. 1 sa slová „správcovia konkurznej podstaty, vyrovnací správcovia“ nahrádzajú slovami „správcovia, predbežní správcovia v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní“.

24. V § 41 ods. 3 písmeno g) znie:

g) správcu alebo predbežného správcu v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení, alebo dozorného správcu vykonávajúceho dozornú správu, ak sa na majetok klienta poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne vedie konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o oddlžení, alebo nad ktorým bola zavedená dozorná správa podľa osobitného predpisu,4)“.

25. V § 46 ods. 3 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov“.

26. V § 48o ods. 1 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov“.

27. V § 49 ods. 1 písm. e) a v odsekoch 4, 5 a 7 sa suma „100 000 Sk“ nahrádza sumou „50 000 Sk“.

28. V 49a ods. 1 sa suma „100 000 Sk“ nahrádza sumou „50 000 Sk“.

29. V § 53 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.

30. Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

30) § 3 až 107 a § 176 až 195 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

31. V § 53 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo predĺžená4)“.

32. V celom texte zákona sa slová „doplnková dôchodková poisťovňa“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „doplnková dôchodková spoločnosť5a)“ v príslušnom tvare.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 430/2003 Z. z., zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 580/2004 Z. z., zákonom č. 645/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 7/2005 Z. z., zákonom č. 340/2005 Z. z., zákonom č. 10/2006 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.