Oznámenie č. 242/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre rok 2006

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-242
Čiastka 86/2006
Platnosť od 27.04.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

Pôvodný predpis 27.04.2006

242

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

opatrenie z 19. apríla 2006 č. 11551/2006-SL, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia pre rok 2006.

Opatrenie ustanovuje výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia za jeden bod, čo predstavuje v roku 2006 345,48 Sk.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 24 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. mája 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.