Opatrenie č. 229/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2006

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-229
Čiastka 81/2006
Platnosť od 22.04.2006
Účinnosť od 01.07.2006
Aktuálne znenie 01.07.2006

229

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 13. apríla 2006,

ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2006

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ustanovuje:


§ 1

Dôchodkové dávky v roku 2006 sa zvyšujú o 5,95 %.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


Iveta Radičová v. r.