Opatrenie č. 228/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2005

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-228
Čiastka 81/2006
Platnosť od 22.04.2006
Účinnosť od 30.04.2006
Aktuálne znenie 30.04.2006

228

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 13. apríla 2006,

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2005

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2005 je 207 288 Sk.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2006.


Iveta Radičová v. r.