Oznámenie č. 19/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Tuniskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-19
Čiastka 10/2006
Platnosť od 14.01.2006
Pôvodný predpis 14.01.2006

19

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky zo 14. septembra 2000 a ministra zahraničných vecí Tuniskej republiky zo 17. marca 2001 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Tuniskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Tuniskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda o vedeckotechnickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky (Tunis 18. apríla 1961)

2. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o leteckej doprave (Tunis 1. februára 1963, vyhláška č. 193/1964 Zb.)

3. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou (Tunis 6. apríla 1963, vyhláška č. 103/1965 Zb.)

4. Dohoda o spolupráci na úseku zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky (Praha 29. mája 1964) – platnosť dohody sa skončila 19. augusta 2001

5. Dlhodobá obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky (Praha 3. októbra 1973, vyhláška č. 7/1975 Zb.) – platnosť dohody sa skončila 1. januára 2005

6. Protokol medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úprave platov medzi oboma krajinami (Praha 3. októbra 1973, vyhláška č. 7/1975 Zb.)

7. Dodatkový protokol k Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou z 3. októbra 1973 (Tunis 3. marca 1976, čiastka 16/1976 Zb.) – platnosť dohody sa skončila 1. januára 2005

8. Dohoda o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky (Praha 2. septembra 1976, vyhláška č. 24/1977 Zb.)

9. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou (Tunis 12. apríla 1979, vyhláška č. 44/1981 Zb.)

10. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, o uznaní a výkone justičných rozhodnutí a o vydávaní a Dodatkový protokol (Tunis 12. apríla 1979, vyhláška č. 40/1981 Zb.)

11. Dodatkový protokol k Dohode o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky z 2. septembra 1976 (Tunis 20. februára 1983)

12. Zmluva medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tuniskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a majetku (Praha 14. marca 1990, oznámenie č. 419/1992 Zb.)

13. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tuniskej republiky (Tunis 4. decembra 1990)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.