Zákon č. 17/2006 Z. z.Zákon o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-17

(v znení č. 244/2017 Z. z.)

Čiastka 10/2006
Platnosť od 14.01.2006
Účinnosť od 01.01.2018
Aktuálne znenie 01.01.2018

17

ZÁKON

z 13. decembra 2005

o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a) osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ďalej len „osobitný kvalifikačný predpoklad“),

b) obsah a rozsah odbornej prípravy a

c) postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu.

§ 2

Osobitný kvalifikačný predpoklad

(1) Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „zamestnanec“), musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad.

(2) Osobitný kvalifikačný predpoklad je preukázanie

a) požadovanej dĺžky odbornej praxe v oblasti stavebníctva a

b) odborných vedomostí.

(3) Požadovaná dĺžka odbornej praxe

a) pri ukončenom úplnom strednom odbornom vzdelaní technického alebo ekonomického zamerania je dva roky,

b) pri ukončenom vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa technického alebo ekonomického zamerania je jeden rok alebo

c) pri ukončenom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa technického alebo ekonomického zamerania je jeden rok.

(4) Odborná prax sa preukazuje dokladom vydaným zamestnávateľom alebo podľa osobitného predpisu.2)

(5) Odborné vedomosti sa preukazujú úspešným vykonaním skúšky po absolvovaní odbornej prípravy.

Obsah a rozsah odbornej prípravy

§ 3

Obsah odbornej prípravy je uvedený v prílohe.

§ 4

(1) Odbornú prípravu vykonáva vzdelávacia ustanovizeň3) poverená Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Odborná príprava trvá najmenej 32 hodín a uskutočňuje sa do jedného roka od vzniku pracovného pomeru zamestnanca.

(3) Zamestnanca na odbornú prípravu prihlási na ministerstve zamestnávateľ. Súčasťou žiadosti je doklad podľa § 2 ods. 4.

§ 5

Zriadenie a činnosť skúšobnej komisie

(1) Päťčlennú skúšobnú komisiu (ďalej len „komisia“) z odborníkov v oblasti stavebníctva a ekonomiky zriaďuje ministerstvo.

(2) Na čele komisie je predseda, ktorý je zamestnancom ministerstva.

(3) Predseda komisie

a) zvoláva komisiu,

b) riadi priebeh skúšky,

c) zabezpečuje vyhotovenie zápisnice z priebehu skúšky,

d) podpisuje osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky,

e) rieši sťažnosti súvisiace s priebehom skúšky.

(4) Na rozhodovanie komisie je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov komisie. Prítomnosť predsedu komisie je nezastupiteľná.

(5) Komisia pred začatím skúšky overí totožnosť každého účastníka skúšky.

(6) Členstvo v komisii je čestné.

§ 6

Preukázanie odborných vedomostí

(1) Odborné vedomosti na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa preukazujú vykonaním skúšky pred komisiou. Cieľom skúšky je overenie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania v rozsahu odbornej prípravy.

(2) Organizačné práce spojené s prípravou a vykonaním skúšky zabezpečí poverená vzdelávacia ustanovizeň.

(3) Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti, ktoré sa konajú spravidla v jeden deň pred členmi komisie. Písomná časť skúšky sa vykoná formou testu.

(4) Ak účastník skúšky v písomnej časti skúšky neodpovedal správne najmenej na 70 % z požadovaných otázok, ústna časť skúšky sa nekoná a účastník skúšky môže skúšku opakovať v náhradnom termíne. V ústnej skúške účastník skúšky vyhovel, ak sa na tomto rozhodnutí uznesú najmenej traja členovia komisie. Ak účastník skúšky nevyhovel v ústnej časti skúšky, opakuje celú skúšku.

(5) Ak účastník skúšky na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať len raz, a to najskôr po uplynutí jedného mesiaca a najneskôr do troch mesiacov odo dňa neúspešného vykonania skúšky.

§ 7

Vyhodnotenie skúšky

(1) Výsledok skúšky sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(2) Výsledok skúšky oznámi účastníkovi skúšky predseda komisie ústne v deň skúšky. Neúspešného účastníka skúšky poučí o možnosti skúšku opakovať podľa § 6 ods. 4.

(3) O priebehu skúšky a jej výsledku sa vyhotovuje zápisnica v deň vykonania skúšky. Zápisnicu o výsledku skúšky podpisuje predseda komisie a všetci členovia komisie prítomní na zasadnutí komisie.

(4) Zápisnica, ktorej súčasťou je aj písomný test účastníka skúšky, slúži ako podklad na vydanie osvedčenia.

§ 8

Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu

(1) Osobitný kvalifikačný predpoklad sa preukazuje osvedčením o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ďalej len „osvedčenie“).

(2) Osvedčenie vydá po úspešnom vykonaní skúšky podľa tohto zákona a predložení dokladu podľa § 2 ods. 3 vzdelávacia ustanovizeň do 30 dní od vykonania skúšky na základe rozhodnutia komisie. Osvedčenie podpisuje predseda komisie a vedúci vzdelávacej ustanovizne.

(3) Osvedčenie obsahuje najmä

a) názov osvedčenia „Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania“,

b) číslo osvedčenia,

c) meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej sa osvedčenie vydáva,

d) miesto a dátum vydania osvedčenia,

e) meno, priezvisko a podpis predsedu komisie a vedúceho vzdelávacej ustanovizne,

f) odtlačok pečiatky vzdelávacej ustanovizne.

(4) Vzdelávacia ustanovizeň vedie evidenciu vydaných osvedčení; kópiu osvedčenia spolu so zápisnicou o priebehu skúšky archivuje podľa osobitného predpisu4) najmenej desať rokov odo dňa vydania osvedčenia.

(5) Počas zabezpečovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania zamestnancom je platnosť osvedčenia časovo neobmedzená. Ak zamestnanec ukončí zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania a nezačne ho vykonávať do dvoch rokov od ukončenia, osvedčenie stráca platnosť.

(6) Vzdelávacia ustanovizeň na požiadanie držiteľa osvedčenia v prípade jeho straty, znehodnotenia alebo odcudzenia vydá držiteľovi osvedčenia duplikát osvedčenia, avšak len v lehote do desiatich rokov od vydania jeho originálu. Po tejto lehote je potrebné na jeho vydanie absolvovať skúšku podľa § 6. Vykonanie skúšky podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje za opakovanú skúšku podľa § 6 ods. 5.


§ 9

Prechodné ustanovenie

Zamestnanec, ktorého pracovný pomer vznikol pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, musí získať osvedčenie do 31. januára 2007.

§ 10

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 17/2006 Z. z.

OBSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCA PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ZABEZPEČENIE PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU BÝVANIA

Odborná príprava zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania je zameraná na doplnenie požadovaných odborných vedomostí a schopností.

1. Vedomosti

1.1. Všeobecné

1.1.1. Ústava Slovenskej republiky.

1.1.2. Organizácia ústredných orgánov štátnej správy a orgánov verejnej správy.

1.1.3. Právna úprava slobodného prístupu k informáciám.

1.1.4. Právna úprava týkajúca sa sťažností na orgán verejnej správy.

1.1.5. Právna úprava kontroly v štátnej správe.

1.2. Špecifické

1.2.1. Koncepcia štátnej bytovej politiky.

1.2.2. Ekonomické nástroje na podporu rozvoja bývania.

1.2.3. Poskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

1.2.4. Poskytovanie dotácií na rozvoj bývania.

1.3. Súvisiace

1.3.1. Právna úprava vlastníctva bytov a nebytových priestorov.

1.3.2. Právna úprava výstavby a povoľovania stavieb a súvisiace technické požiadavky.

1.3.3. Právna úprava ochrany osobných údajov.

1.3.4. Vybrané časti zákonov o

a) katastri nehnuteľností,

b) autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch,

c) energetickej hospodárnosti budov,

d) správcoch bytových domov,

e) životnom minime,

f) dani z príjmov,

g) dani z pridanej hodnoty,

h) neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

1.3.5. Vybrané časti občianskoprávnych predpisov.

1.3.6. Vybrané časti obchodnoprávnych predpisov.

2. Schopnosti

2.1. Praktické aplikačné úradné postupy.

2.2. Komunikácia s verejnosťou.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 536/2004 Z. z.

2) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

3) § 4 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.