Oznámenie č. 163/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-163
Čiastka 61/2006
Platnosť od 25.03.2006
Redakčná poznámka

Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov nadobudnú platnosť 1. apríla 2006.

Pôvodný predpis 25.03.2006

163

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 15. decembra 2005 prijaté Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z. a oznámenie č. 116/2004 Z. z.).

Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov nadobudnú platnosť 1. apríla 2006. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Nové sumy poplatkov sú záväzné pre platby vykonané 1. apríla 2006 a po tomto dni. Ak v lehote šiestich mesiacov od 1. apríla 2006 bude poplatok zaplatený včas, ale len vo výške platnej pred uvedeným dňom, považuje sa poplatok za riadne zaplatený, ak bude do dvoch mesiacov po vyzvaní Európskym patentovým úradom zaplatený nedoplatok.

K oznámeniu č. 163/2006 Z. z.

ZMENY

Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov

(Európskemu patentovému dohovoru)

Článok 2

Poplatky stanovené v dohovore a vo vykonávacom predpise

Poplatky, ktoré sa platia úradu podľa článku 1, sú:EUR
1. Poplatok za prihlášku (článok 78 odsek 2), základný národný poplatok [pravidlo 106 písmeno (a)], kde
    - európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) je podaný on-line95
    - európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) je podaný v papierovej forme170
2. Poplatok za rešerš
    - za európsku alebo za dodatočnú európsku rešerš prihlášky podanej 1. júla 2005 alebo po tomto dni [článok 78 odsek 2, pravidlo 44 písmeno (a), pravidlo 46 odsek 1 a pravidlo 112, článok 157 odsek 2 písmeno (b)]1 000
    - za dodatočnú európsku rešerš na prihlášku podanú pred 1. júlom 2005 [článok 157 odsek 2 písmeno (b)]720
    - za medzinárodnú rešerš (pravidlo 16.1 PCT a pravidlo 105 odsek 1)1 615
3. Poplatok za určenie za každý určený zmluvný štát (článok 79 odsek 2), poplatok za určenie do všetkých zmluvných štátov sa považuje za zaplatený v prípade, že prihlasovateľ zaplatí 7-násobok tohto poplatku80
3a. Poplatok za spoločné určenie Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského kniežatstva80
3b. Príplatok za neskoré zaplatenie poplatku za podanie, poplatku za rešerš alebo poplatku za určenie [pravidlo 85 písmeno (a)] 50 % príslušného poplatku alebo poplatkov, najviac však celkom 680 EUR
3c. Príplatok za oneskorené podanie prekladu medzinárodnej prihlášky alebo žiadosti o prieskum alebo za oneskorené zaplatenie základného národného poplatku, poplatku za rešerš alebo poplatku za určenie (pravidlo 108 odseky 3 a 4) 50 % príslušných poplatkov, ale najmenej
520 EUR za oneskorené podanie prekladu maximálne do sumy 1 820 EUR
4. Udržiavacie poplatky za európske patentové prihlášky (článok 86 odsek 1), počítané v každom prípade odo dňa podania prihlášky
    - za tretí rok 400
    - za štvrtý rok425
    - za piaty rok450
    - za šiesty rok745
    - za siedmy rok770
    - za ôsmy rok800
    - za deviaty rok1 010
    - za desiaty a každý ďalší rok1 065
5. Príplatok za oneskorenú platbu udržiavacieho poplatku za európsku patentovú prihlášku (článok 86 odsek 2) 10 % z udržiavacieho poplatku plateného s oneskorením
6. Poplatok za prieskum (článok 94 odsek 2) za
    - prihlášku podanú pred 1. júlom 20051 490
    - prihlášku podanú 1. júla 2005 alebo po tomto dni1 335
    - medzinárodnú prihlášku podanú 1. júla 2005 alebo po tomto dni, pre ktorú nebola vypracovaná dodatočná európska rešeršná správa [článok 157 odsek 3 písmeno (a)]1 490
7. Príplatok za oneskorené podanie žiadosti o prieskum [pravidlo 85 písmeno (b)] 50 % poplatku za prieskum
8. Poplatok za udelenie vrátane poplatku za tlač európskeho patentového spisu [článok 97 odsek 2 písmeno (b)], ak podklady prihlášky určené na tlač obsahujú:
    8.1 najviac 35 strán750
    8.2 viac ako 35 strán 750 plus 11 EUR za 36. a každú ďalšiu stranu
9. Poplatok za tlač nového európskeho patentového spisu [článok 102 odsek 3 písmeno (b)]
    - paušálny poplatok55
10. Poplatok za podanie námietok (článok 99 odsek 1 a článok 105 odsek 2)635
11. Poplatok za sťažnosť (článok 108)1 065
12. Poplatok za pokračovanie v konaní (článok 121 odsek 2)210
13. Poplatok za uvedenie do predošlého stavu (článok 122 odsek 3)365
14. Poplatok za zmenu (článok 136 odsek 1 a článok 140)55
15. Poplatok za nároky za jedenásty a každý ďalší nárok (pravidlo 31 odsek 1, pravidlo 51 odsek 7 a pravidlo 110 odsek 1)45
16. Poplatok za určenie nákladov (pravidlo 63 odsek 3)55
17. Poplatok za zabezpečenie dôkazu (pravidlo 75 odsek 3)55
18. Poplatok za odovzdanie medzinárodnej prihlášky (článok 152 odsek 3)105
19. Poplatok za predbežný prieskum medzinárodnej prihlášky (pravidlo 58 PCT a pravidlo 105 odsek 2) 1 595
20. Poplatok za technickú expertízu (článok 25)3 185
21. Poplatok za sťažnosť [pravidlo 40 odsek 2 písmeno (e) a pravidlo 68 odsek 3 písmeno (e) PCT, pravidlo 105 odsek 3]1 065

Anglické znenie textu