Oznámenie č. 160/2006 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť vodárenstva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-160
Čiastka 58/2006
Platnosť od 17.03.2006
Redakčná poznámka

Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2006.

Pôvodný predpis 17.03.2006

160

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť vodárenstva vydal cenové rozhodnutia účinné od 1. januára 2006:

Regulovaný subjekt Číslo
rozhodnutia
Dátum vydania
rozhodnutia
Číslo vestníka
1. Vojenské lesy a majetky Slovenskej
republiky, š. p., Pliešovce,
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
0067/2005/V 5. 9. 2005 29/2005
2. Slovenský vodohospodársky podnik,
š. p., Radničné námestie 8,
969 39 Banská Štiavnica
0069/2005/V 20. 10. 2005 36/2005
3. Bratislavská vodárenská spoločnosť,
a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
0073/2005/V 18. 11. 2005 39/2005
4. Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s., Komenského 50,
042 48 Košice
0074/2005/V 18. 11. 2005 40/2005
5. KOMVaK - Vodárne a kanalizácie
mesta Komárno, a. s., E. B.
Lukáča 25, 945 01 Komárno
0071/2005/V 21. 11. 2005 39/2005
6. Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a. s.,
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
0072/2005/V 21. 11. 2005 39/2005
7. Železiarne Podbrezová, a. s.,
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
0070/2005/V 21. 11. 2005 39/2005
8. Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s., Nábrežie za
hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
0075/2005/V 22. 11. 2005 39/2005
9. Obec Tekovská Breznica,
966 52 Tekovská Breznica
0080/2005/V 28. 11. 2005 42/2005
10. Severoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s., Bôrická cesta 107,
010 01 Žilina
0079/2005/V 28. 11. 2005 42/2005
11. Trnavská vodárenská spoločnosť,
a. s., Priemyselná 10, 921 79
Piešťany
0076/2005/V 28. 11. 2005 40/2005
12. Ústav na výkon trestu odňatia
slobody a Ústav na výkon väzby,
Gucmanova 19/670, priečinok 7,
920 41 Leopoldov
0082/2005/V 28. 11. 2005 43/2005
13. Trenčianska vodohospodárska
spoločnosť, a. s., 1. mája 11,
911 01 Trenčín
0077/2005/V 30. 11. 2005 40/2005
14. Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica
0083/2005/V 5. 12. 2005 43/2005
15. Obec Borinka, Obecný úrad,
900 31 Borinka
0078/2005/V 6. 12. 2005 42/2005
16. Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie,
059 84 Vyšné Hágy
0084/2005/V 6. 12. 2005 43/2005
17. Obec Šenkvice, Obecný úrad,
Námestie G. Kolinoviča 5,
900 81 Šenkvice
0085/2005/V 7. 12. 2005 43/2005
18. Hornonitrianske bane Prievidza,
a. s., ul. Matice slovenskej 10,
971 71 Prievidza
0081/2005/V 8. 12. 2005 44/2005
19. Mondi Business Paper SCP, a. s.,
Bystrická cesta 13,
034 17 Ružomberok
0088/2005/V 13. 12. 2005 45/2005
20. Prevádzkareň obce Pliešovce,
Zvolenská cesta 52/41,
962 63 Pliešovce
0087/2005/V 13. 12. 2005 45/2005
21. Telesná kultúra a šport obce
Nálepkovo, s. r. o., Hámorská 35,
053 33 Nálepkovo
0086/2005/V 13. 12. 2005 44/2005
22. MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta
Hurbanovo, s. r. o., Komárňanská 69,
947 01 Hurbanovo
0001/2006 15. 12. 2005 45/2005
23. Obec Branč, Hlavné námestie 1,
951 13 Branč
0090/2005/V 15. 12. 2005 45/2005
24. Vodárne a kanalizácie mesta Stupava,
Devínska cesta 30, 900 31 Stupava
0089/2005/V 15. 12. 2005 45/2005
25. Rabčan, s. r. o., Rabčická 412,
029 44 Rabča
0002/2006/V 20. 12. 2005 45/2005
26. Obec Jaslovské Bohunice, Obecný
úrad, 919 30 Jaslovské Bohunice
0003/2006/V 20. 12. 2005 45/2005
27. Obec Ladomerská Vieska 132,
965 01 Žiar nad Hronom
0006/2006/V 20. 12. 2005 45/2005
28. Obec Slavošovce 113, 049 36
Slavošovce
0004/2006/V 20. 12. 2005 45/2005
29. Obecná vodohospodárska spoločnosť
Šáchor, s. r. o., 916 33 Lúka 205
0005/2006/V 21. 12. 2005 45/2005
30. PreVaK, s. r. o., Župné námestie 7,
811 03 Bratislava
0007/2006/V 21. 12. 2005 45/2005
31. Vodárenské a technické služby,
s. r. o., Šafárikova 30,
920 01 Hlohovec
0008/2006/V 21. 12. 2005 1/2006
32. Mestská ČOV, s. r. o., M. R.
Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
0010/2006/V 28. 12. 2005 1/2006
33. VISTO, s. r. o., Bánovská cesta
8220/7A, 010 01 Žilina
0009/2006/V 28. 12. 2005 1/2006
34. FORTUNAE, s. r. o., Nábrežná 1,
934 01 Levice
0012/2006/V 2. 1. 2006 1/2006
35. Obec Mankovce, Obecný úrad,
951 91 Mankovce
0011/2006/V 2. 1. 2006 1/2006
36. VEGUM, a. s., Gumárenská 337,
972 23 Dolné Vestenice
0013/2006/V 3. 1. 2006 3/2006
37. ZSNP, a. s., Závod Energetika,
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad
Hronom
0014/2006/V 4. 1. 2006 3/2006
38. Obec Kúty, Obecný úrad, Nám.
Radlinského 981, 908 01 Kúty
0016/2006/V 5. 1. 2006 3/2006
39. Obec Plášťovce, Obecný úrad,
935 82 Plášťovce
0015/2006/V 5. 1. 2006 3/2006
40. CHIRANA-PREMA Energetika, a. s.,
nám. Dr. A. Schweitzera 194,
916 01 Stará Turá
0018/2006/V 10. 1. 2006 3/2006
41. Obec Vinosady, Obecný úrad,
Pezinská ul. 95, 902 01 Vinosady
0017/2006/V 10. 1. 2006 3/2006
42. Obec Plaveč, Námestie SNP 95/4,
065 44 Plaveč
0021/2006/V 13. 1. 2006 7/2006

Do textu cenových rozhodnutí možno nahliadnuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk a v príslušnom Vestníku úradu.