Nariadenie vlády č. 144/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-144

(v znení č. 237/2008 Z. z.)

Čiastka 55/2006
Platnosť od 15.03.2006 do15.10.2009
Účinnosť od 10.07.2008 do15.10.2009
Zrušený 385/2009 Z. z.
Znenie 10.07.2008

144

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. marca 2006

o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, dokončené alebo nedokončené, najmenej so štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1, a na ich prípojné vozidlá okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a všetkých pracovných strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu.

§ 2

Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidiel musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice Rady 76/756/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách v platnom znení (ďalej len „smernica“).

§ 3

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu predkladá výrobca.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.

(3) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel.

(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Štátny dopravný úrad2) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.

(6) Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;3) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.

(7) Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.4)

(8) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.5) Špecifické opatrenia týkajúce sa testov, ktoré sa musia vykonať, sú ustanovené v prílohe 9 dokumentov uvedených v bode 1 prílohy II smernice.

(9) O zmene ktorejkoľvek z častí alebo charakteristík vozidla vzhľadom na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu je výrobca povinný informovať štátny dopravný úrad, ktorý môže uložiť vykonanie nových testov so zmeneným typom vozidla a vystavenie nového protokolu o testoch;6) ak z takých testov vyplynie, že technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády nie sú splnené, vozidlo neschváli.

(10) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla7) pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu.

§ 4

(1) Príslušný štátny orgán8) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Osvedčenia o zhode vozidla COC,9) ktoré sú vystavené pre nové vozidlá, považujú sa za neplatné od 10. júla 2011 z dôvodov vzťahujúcich sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, pričom tieto vozidlá nemožno uvádzať na trh, do evidencie alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

§ 5

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.


§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 144/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 76/756/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách (Ú. v. ES L 262, 27. 9. 1976) v znení smernice Komisie 80/233/EHS (Ú. v. ES L 051, 25. 2. 1980), smernice Komisie 82/244/EHS (Ú. v. ES L 109, 22. 4. 1982), smernice Rady 83/276/EHS (Ú. v. ES L 151, 9. 6. 1983), smernice Komisie 84/8/EHS (Ú. v. ES L 009, 12. 1. 1984), smernice Komisie 89/278/EHS (Ú. v. ES L 109, 20. 4. 1989), smernice Komisie 91/663/EHS (Ú. v. ES L 366, 31. 12. 1991) a smernice Komisie 97/28/ES (Ú. v. ES L 171, 30. 6. 1997).

2. Smernica Komisie 2007/35/ES z 18. júna 2007, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 76/756/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách (Ú. v. EÚ L 157, 19. 6. 2007).

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

3) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

4) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

5) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z

6) § 9 zákona č. 725/2004 Z. z.

7) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

8) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z