Vyhláška č. 119/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-119
Čiastka 49/2006
Platnosť od 04.03.2006 do31.01.2010
Účinnosť od 15.03.2006 do31.01.2010
Zrušený 558/2009 Z. z.
Znenie 15.03.2006

119

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

zo 16. februára 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 17 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak sa technická špecifikácia podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo c) zákona vzťahuje na stavebný výrobok, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1, alebo je v prílohe č. 1 preň určený iný systém preukazovania zhody, na takýto výrobok sa uplatňuje systém preukazovania zhody podľa technickej špecifikácie.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

2. V § 3 odseky 1 až 3 znejú:

(1) Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a častí stavieb je nasledujúca:

a) stavebné výrobky, ktoré môžu v stavbe prispievať k tvorbe alebo rozširovaniu ohňa a dymu v priestore vzniku požiaru alebo aj mimo tohto priestoru, sa klasifikujú podľa reakcie na oheň do tried A1, A2, B, C, D, E a F1) okrem výrobkov na podlahy a tepelnoizolačných výrobkov na lineárne potrubia. Výrobky na podlahy sa podľa reakcie na oheň klasifikujú do tried A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl a Ffl1) a tepelnoizolačné výrobky na lineárne potrubia do tried A1L, A2L, BL, CL, DL, EL a FL,2)

b) strechy a strešné krytiny sa klasifikujú podľa reakcie na vonkajší oheň do tried BROOF(t1), FROOF(t1), BROOF(t2), FROOF(t2), BROOF(t3), CROOF(t3), DROOF(t3), FROOF(t3), BROOF(t4), CROOF(t4), DROOF(t4), EROOF(t4) a FROOF(t4),3) kde t1, t2, t3 alebo t4 označuje jednu zo štyroch skúšobných metód,4)

c) stavebné výrobky a časti stavieb sa klasifikujú podľa požiarnej odolnosti do tried vyjadrujúcich písmenami vlastnosti a údajmi v minútach zachovania vlastnosti alebo kombinácie vlastností.5)

(2) Materiály a stavebné výrobky, ktoré sa podľa reakcie na oheň klasifikujú bez skúšania do niektorej triedy A1, A2, B, C, D, E alebo A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, ako aj strešné krytiny, ktoré sa z hľadiska reakcie na vonkajší oheň klasifikujú bez skúšania do triedy BROOF, podľa doteraz vydaných rozhodnutí Európskej komisie, sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Ďalšie materiály a stavebné výrobky, ktoré sa klasifikujú bez skúšania do tried podľa odseku 1, stanovené neskoršími rozhodnutiami Európskej komisie, zverejní ministerstvo vo svojom vestníku podľa § 17 ods. 1 písm. j) bodu 5 zákona.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 5 znejú:

1) STN EN 13501-1:2004 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok na reakcie na oheň.

2) Rozhodnutie Komisie č. 2003/632/ES z 26. augusta 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2000/147/ES, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS s ohľadom na klasifikáciu požiarnej odolnosti stavebných výrobkov (Ú. v. EÚ L 220, 3. 9. 2003).

3) Rozhodnutie Komisie č. 2001/671/ES z 21. augusta 2001, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu striech a strešných krytín z hľadiska zaťaženia vonkajším požiarom (Ú. v. ES L 235, 4. 9. 2001) v platnom znení.

4) STN P ENV 1187:2004 Zaťaženie striech vonkajším požiarom. Skúšobné metódy.

5) STN EN 13501-2:2005 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení).“.

3. V § 4 odsek 2 znie:

(2) Ak charakter výrobku umožňuje umiestniť na miesta podľa odseku 1 písm. a) až c) značku zhody len s minimálnymi sprievodnými údajmi a technická špecifikácia to umožňuje, potom týmito údajmi musia byť údaje podľa odseku 3 písm. a) až e) a značka zhody so všetkými sprievodnými údajmi podľa odseku 3 sa uvedie ako súčasť sprievodnej dokumentácie.“.

4. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak technická špecifikácia nestanovuje inak, umiestnenie značky zhody len podľa odseku 1 písm. d) sa môže využiť len pri nekusových výrobkoch, ktoré sa neprepravujú vo vlastných obaloch.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

5. V § 4 ods. 4 písmená b) až f) znejú:

b) názov a adresa výrobcu alebo registrovaná identifikačná značka výrobcu,

c) posledné dvojčíslo roka, v ktorom sa výrobok označil značkou zhody,

d) označenie zodpovedajúceho certifikátu vydaného notifikovanou osobou v prípade označenia značkou zhody podľa § 8 ods. 2 zákona alebo autorizovanou osobou v prípade označenia značkou zhody podľa § 8 ods. 3 zákona, ak ide o označenie značkou zhody na základe preukázania zhody systémom 1+, 1 alebo 2+,

e) označenie technickej špecifikácie alebo technických špecifikácií, ak výrobok vyhovuje viacerým špecifikáciám. V prípade európskeho technického osvedčenia sa okrem jeho označenia uvádza aj označenie predpisu, na základe ktorého bolo vydané,

f) názov a typ výrobku,“.

6. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom6) pod číslom notifikácie 2005/0632/SK.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).“.

7. V celej prílohe č. 1 sa slovo „ROE“ nahrádza slovom „RVO“ a slová „triedy reakcie na oheň“ sa nahrádzajú slovom „TRO“.

8. V prílohe č. 1 skupine č. 0103 sa v názve skupiny výrobkov pripájajú slová „vrátane podložia násypu pozemnej komunikácie alebo železničnej trate“.

9. V prílohe č. 1 v časti Použité skratky sa slová „ROE – reakcia na oheň v exteriéri“ nahrádzajú slovami „RVO – reakcia na vonkajší oheň“.

10. V prílohe č. 1 v časti Použité skratky sa na konci pripájajú slová „TRO – trieda reakcie na oheň“.

11. V prílohe č. 1 sa za skupinu výrobkov č. 0405 vkladá skupina výrobkov č. 0406, ktorá znie: „0406 Hydroizolačné náterové látky, malty a tmely pre nadzemné podlažia alebo podzemné priestory stavieb, alebo pod dlažby a obklady“.

12. V prílohe č. 1 v skupine č. 0502 a vo všetkých ostatných skupinách sa index „FL“ nahrádza indexom „fl“.

13. V prílohe č. 1 skupine č. 0506 sa slová „Dilatačné čapy“ nahrádzajú slovami „Klzné tŕne“.

14. V prílohe č. 1 skupine č. 0510 názov skupiny výrobkov znie: „Dlažbové prvky zahŕňajúce dlažbové kocky, dlaždice, obrubníky (okrem výrobkov skupín 0507 až 0509), sklobetónové svetlíky, podlahy z kovových platní, platne z mrežového plechu alebo roštov, tuhé dlážkoviny, bridlice, mozaiky, terazzové dlaždice a vegetačné dielce10a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) Ide o vegetačné dielce podľa STN 73 6131-3 na málo zaťažené dopravné plochy.“.

15. V prílohe č. 1 skupine č. 0806 názov skupiny výrobkov znie: „Ostatné prefabrikované stožiare alebo ich prefabrikované konštrukčné časti pre nadzemné elektrické vedenia, telekomunikačné zariadenia, veterné elektrárne a podobné zariadenia“.

16. V prílohe č. 1 skupine č. 0901 sa v názve skupiny výrobkov pripájajú slová „na kanalizačné potrubia“.

17. V prílohe č. 1 skupine č. 0902 názov skupiny výrobkov znie: „Rúry a tvarovky ostatné a tesnenia na kanalizačné potrubia“.

18. V prílohe č. 1 skupiny č. 0903 až 0905 znejú:

„0903 Rúry a tvarovky na odpadové potrubia budov Na základný účel5) 4
0904 Vstupné šachty a revízne komory kanalizačných potrubí
vrátane stúpadiel, rebríkov a zábradlí
Na účel, na ktorý sa vzťahujú
PPB, s členením podľa TRO:
 
(A1, A2, B, C)7) 1
0905 Prevzdušňovacie ventily na odpadové potrubia budov (A1, A2, B, C),8) D, E 3
(A1 až E),9) F 4".

19. V prílohe č. 1 skupiny č. 0906 až 0907 znejú:

„0906 Čerpacie stanice odpadových vôd a spätné klapky na
odpadové vody na použitie vnútri budov
Na základný účel5) 3
Na účel, na ktorý sa vzťahujú
PPB, s členením podľa TRO:
 
0907 Systémy a prvky domových čistiarní odpadových vôd
a nádrže žúmp
(A1, A2, B, C)7) 1
(A1, A2, B, C),8) D, E 3
(A1 až E),9) F 4".

20. V prílohe č. 1 skupiny č. 0908 až 0909 znejú:

„0908 Lapače a odlučovače (separátory) pre odpadové vody z budov
a inžinierskych stavieb vrátane ciest
Na základný účel5) 4110b)
0909 Vpusty, poklopy a vtokové mreže na použitie na vozovkách,
odstavných pruhoch, parkoviskách a spevnených plochách
mimo budov
Na účel, na ktorý sa
vzťahujú PPB, s členením
podľa TRO:
 
(A1, A2, B, C)7) 1
(A1, A2, B, C),8) D, E 3
(A1 až E),9) F 4".

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

10b) Vzťahuje sa na poklopy a vtokové mreže.“.

21. V prílohe č. 1 skupina č. 0911 znie:

„0911 Odvodňovacie žľaby na komunikácie a plochy pre vozidlá
a chodcov
Na základný účel5) 3
Na účel, na ktorý sa
vzťahujú PPB, s členením
podľa TRO:
 
(A1, A2, B, C)7) 1
(A1, A2, B, C),8) D, E 3
(A1 až E),9) F 4".

22. V prílohe č. 1 skupine č. 1101 sa v stĺpci Členenie skupiny vypúšťajú všetky slová a v stĺpci SPZ sa vypúšťa číslica „4“.

23. V prílohe č. 1 skupine č. 1103 sa v stĺpci Členenie skupiny vypúšťajú slová „pevnostných tried C 12/15 až C 100/115, resp. LC 12/15 až LC 80/88“ a slová „betónov nižších tried a“.

24. V prílohe č. 1 skupine č. 1202 sa za slová „hlinitano-vápenaté cementy,“ vkladajú slová „s veľmi nízkym hydratačným teplom, vysokopecné cementy s nízkou začiatočnou pevnosťou,“.

25. V prílohe č. 1 skupine č. 1204 sa v názve skupiny pripájajú slová „a hydraulické spojivá na výrobu mált“.

26. V prílohe č. 1 skupine č. 1301 názov skupiny výrobkov znie: „Betóny všetkých pevnostných tried vyrábané v stabilných alebo mobilných betonárňach“, v stĺpci Členenie skupiny sa vypúšťajú všetky slová a v stĺpci SPZ sa vypúšťa číslica „4“.

27. V prílohe č. 1 sa vypúšťa skupina č. 1302.

28. V prílohe č. 1 skupine č. 1304 názov skupiny výrobkov znie: „Zmesi na injektážne alebo zálievkové malty“.

29. V prílohe č. 1 sa za skupinu č. 1701 vkladá skupina č. 1702, ktorá znie:

„1702 Debniace systémy na báze betónových debniacich tvaroviek
alebo panelov z betónu prepojených rozperkami
Podľa nosnosti: 
nosné 2+
nenosné 4".

30. V prílohe č. 1 skupine č. 1801 sa nad slovo „prvkov“ umiestňuje odkaz 13a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) Vrátane nosných stropných tehlových alebo betónových tvaroviek a dosiek.“.

31. V prílohe č. 1 skupinách č. 2002 a 2003 v stĺpci Členenie skupiny sa slová „Na použitie v požiarnych úsekoch“ nahrádzajú slovami „Na delenie požiarnych úsekov“.

32. V prílohe č. 1 skupine č. 2101 sa slovo „izolácia“ nahrádza slovom „ochrana“ a slovo „(ETICS)“ sa nahrádza slovami „(kontaktné zatepľovacie systémy – KZS)15a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15a) KZS zodpovedá anglickej terminológii ETICS – External Thermal Insulation Composite Systems.“.

33. V prílohe č. 1 skupine č. 2102 sa slovo „izoláciu“ nahrádza slovom „ochranu“.

34. V prílohe č. 1 skupine č. 2103 názov skupiny výrobkov znie: „Priemyselne vyrábané tepelnoizolačné výrobky vo forme dosák, rohoží, rolovaných pásov alebo v inej forme, určené na tepelnú izoláciu budov“.

35. V prílohe č. 1 skupine č. 2104 názov skupiny výrobkov znie: „Tepelnoizolačné výrobky formované alebo nanášané na mieste zo sypaných alebo penových materiálov, určené na tepelnú izoláciu budov“.

36. V prílohe č. 1 skupine č. 2105 názov skupiny výrobkov znie: „Tepelnoizolačné výrobky v rôznych formách, určené na technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie“.

37. V prílohe č. 1 sa vypúšťa skupina č. 2701.

38. V prílohe č. 1 sa za skupinu č. 3202 vkladá skupina č. 3203, ktorá znie:

„3203 Dosky z betónu, terazza a pod. na schodiskové stupne
v interiéri alebo v exteriéri
Podľa nosnosti: 
nosné 3
nenosné 4".

39. V prílohe č. 1 skupina č. 3401 znie:

„3401 Sadrové tvarovky a sadrové lepidlá na nenosné priečky,
obklady stien a požiarnu ochranu (tvarovky nie sú určené na
stropy)
Na základný účel 4
Na požiarnu ochranu 3".

40. V prílohe č. 1 skupine č. 3402 v stĺpci Členenie skupiny sa slová „do požiarnych úsekov“ nahrádza slovom „delenie požiarnych úsekov“.

41. V prílohe č. 1 v oblasti použitia výrobkov nad skupinou č. 4001 sa za slovo „prvky“ vkladajú slová „a materiály“.

42. V prílohe č. 1 skupine č. 4003 sa v názve skupiny výrobkov slovo „tŕňmi“ nahrádza slovami „prelisovanými hrotmi“.

43. V prílohe č. 1 v riadku nad skupinou č. 4101 sa slovo „Potrubia“ nahrádza slovom „Rúry“ a nad slovo „vodu“ sa umiestňuje odkaz 21a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

21a) Podľa STN 75 0150.“.

44. V prílohe č. 1 skupine č. 4102 sa slová „Tuhé, pružné a tvárne potrubia“ nahrádzajú slovom „Rúry“.

45. V prílohe č. 1 skupine č. 4105 sa za slovo „spojky“ vkladá slovo „spájky“.

46. V prílohe č. 1 v riadku nad skupinou č. 4201 text oblasti použitia výrobkov znie: „Rúry, nádrže a príslušenstvo na úžitkovú a napájaciu vodu,21a) plyn a tekuté palivá“.

47. V prílohe č. 1 skupine č. 4201 sa za slovo „spojky“ vkladá slovo „spájky“, slová „ventily a kohúty“ sa nahrádzajú slovom „armatúry“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

22) Vzťahuje sa len na držiaky potrubí, armatúry a na bezpečnostné zariadenia.“.

48. V prílohe č. 1 skupine č. 4801 sa za slová „kúpacie vane“ vkladá čiarka a slová „vírivé vane“.

49. V prílohe č. 1 skupiny č. 5101 až 5106 vrátane oblasti použitia výrobkov znejú:

Stabilné hasiace zariadenia a ich komponenty
5101 Hadicové zostavy pre prvý zásah, suché a mokré
protipožiarne hydrantové systémy
1
5102 Sprinklerové a vodné sprchové systémy - zostavy 1
5103 Plynové systémy - zostavy 1
5104 Práškové systémy - zostavy 1
5105 Penové systémy - zostavy 1
5106 Samostatné komponenty stabilných hasiacich zariadení
uvedených v skupinách 5101 až 5105 - požiarne hydranty,
detektory/spínače prietoku vody, tlakové snímače/spínače,
uzatváracie armatúry, prívodné potrubia, požiarne čerpadlá
a skupiny čerpadiel, hubice, sprinklery a výtokové armatúry,
zostavy mokrých ventilových staníc, zostavy suchých
ventilových staníc, zostavy zavodňovacích ventilových staníc,
riadiace ventily s tepelnou poistkou, ventily vysokotlakových
nádob s príslušenstvom a ich spúšťače, neelektrické
blokovacie zariadenia, pružné prípojky, manometre a tlakové
spínače, mechanické vážiace zariadenia, spätné ventily
a spätné klapky".
1

50. V prílohe č. 1 skupine č. 5208 sa na začiatok vkladajú slová „Systémy na potlačenie výbuchu,“.

51. V prílohe č. 1 skupinách č. 5401 a 5402 sa v stĺpci SPZ nahrádza prvá číslica „1“ číslicou „3“.

52. V prílohe č. 1 skupine č. 5601 názov skupiny výrobkov znie: „Prefabrikované silá z betónu3) na sypké materiály a kontajnery z betónu3) na pevný odpad ukladané do zeme“.

53. V prílohe č. 1 sa za skupinu č. 5607 vkladajú skupiny č. 5608 a 5609, ktoré znejú:

„5608 Systémy zasklenia balkónov a lodžií  3
5609 Výrobky na povrchy detských ihrísk Na vnútorné použitie podľa
TRO:
 
(A1fl, A2fl, Bfl, Cfl)7) 1
(A1fl, A2fl, Bfl, Cfl),8) Dfl, Efl,
(A1fl až Efl,9) Ffl
3
Na vonkajšie použitie 4".

54. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 158/2004 Z. z.

MATERIÁLY A STAVEBNÉ VÝROBKY, KTORÉ SA Z HĽADISKA POŽIARNYCH CHARAKTERISTÍK KLASIFIKUJÚ BEZ SKÚŠANIA

Tabuľka č. 1 Materiály a stavebné výrobky, ktoré sa z hľadiska reakcie na oheň klasifikujú do tried A1 a A1fl bez skúšania

Materiály a stavebné výrobky Poznámky
Expandovaný íl
Expandovaný perlit
Expandovaný vermikulit
Minerálna vlna
Penové sklo
Betón Zahŕňa transportbetón a betónové prefabrikované vystužené a predpäté
výrobky.
Kamenivo do betónu (prírodné
hutné a pórovité kamenivo,
s výnimkou integrálnej tepelnej
izolácie)
Môže obsahovať prísady a prímesi (napr. práškový úletový - elektrárenský
popolček), farbivá a iné materiály. Zahŕňa prefabrikované dielce.
Autoklávované betónové stavebné
dielce
Stavebné dielce vyrobené z hydraulického spojiva, ako je cement a/alebo
vápno, kombinované s jemnými materiálmi (kremičitanový materiál,
práškový úletový - elektrárenský popolček, vysokopecná troska)
a s napeňovacími prísadami. Zahŕňa prefabrikované dielce.
Vláknocement
Cement
Vápno
Vysokopecná troska a práškový
úletový - elektrárenský popolček
Prírodné kamenivo
Železo, oceľ a nehrdzavejúca oceľ Nie v jemnej podobe
Meď a medené zliatiny Nie v jemnej podobe
Zinok a zinkové zliatiny Nie v jemnej podobe
Hliník a hliníkové zliatiny Nie v jemnej podobe
Olovo Nie v jemnej podobe
Sadra a malty na báze sadry Môžu zahŕňať prísady (retardéry, plnivá, vlákna, farbivá, vápno, látky
viažuce vodu a vzduch a plastifikátory - zvláčňovadlá, hutné plnivo (napr.
prírodný alebo drvený piesok) alebo ľahčené plnivo (napr. perlit alebo
vermikulit).
Malta s anorganickými spojivami Omietkové malty, podlahové potery a murovacie malty zložené z jedného
alebo viacerých anorganických spojív, ako sú napr. cement, vápno,
murovací cement a sadra
Tehliarske výrobky Prvky z ílu alebo iných ílovitych materiálov s pieskom alebo bez piesku,
alebo s inými prímesami. Zahŕňa tehly, škridle, obkladové a šamotové
stavebné dielce (napr. komínové vložky).
Vápenopieskové výrobky Prvky vyrobené zo zmesi vápna a prírodných kremičitých materiálov
(piesok, kremičitý piesok alebo drvina, alebo ich zmesi). Môžu obsahovať
aj farbiace pigmenty.
Výrobky z prírodného kameňa
a bridlice
Opracované alebo neopracované dielce z prírodného kameňa
(magmatickej, sedimentovanej alebo premenenej horniny) alebo bridlice
Sadrové výrobky Zahŕňajú tvarovky a iné dielce zo síranu vápenatého a vody, ktoré môžu
obsahovať vlákna, plnivá a iné prímesy a môžu byť farbené pigmentmi.
Terazzo Zahŕňa prefabrikované terazzové prvky a liatu terazzovú zmes na podlahy.
Sklo Zahŕňa teplom spevnené sklo, sklo s chemickými spevňovacími
prímesami, laminované (lepené, vrstvené) a drôtené sklo.
Sklená keramika
Keramika Zahŕňa lisované a extrudované výrobky glazované alebo neglazované.

Interpretácia a spresnenie pojmov v tabuľke č. 1

– Stavebné výrobky možno z hľadiska reakcie na oheň klasifikovať do tried A1 a A1fl bez skúšania vtedy, keď sú vyrobené z jedného alebo z viacerých materiálov uvedených v tabuľke. Výrobky zhotovené zlepením týchto materiálov možno takto klasifikovať, ak použité lepidlo nepredstavuje viac ako 0,1 % z hmotnosti alebo objemu výrobku, podľa toho, čo je nepriaznivejšie.

– Na výrobky v tvare dosiek (napr. izolačné materiály) s jednou alebo viacerými organickými vrstvami, ako aj na výrobky obsahujúce organický materiál, ktorý nie je homogénne rozptýlený (s výnimkou lepidla), sa klasifikácia do tried A1 a A1fl bez skúšania nevzťahuje.

– Výrobky zhotovené z materiálov uvedených v tabuľke č. 1 a pokryté vrstvou z anorganických materiálov (napr. kovové výrobky s povlakom) sa môžu tiež klasifikovať do tried A1 a A1fl bez skúšania.

– Žiadny z materiálov alebo výrobkov uvedených v tabuľke nesmie obsahovať homogénne rozptýleného organického materiálu viac ako 1 % hmotnosti alebo objemu výrobku, podľa toho, čo je nepriaznivejšie.

Tabuľka č. 2 Stavebné výrobky, ktoré sa z hľadiska reakcie na oheň klasifikujú do ďalších tried bez skúšania

2a. Dosky na báze dreva Minimálna
hustota kg/m3
Minimálna
hrúbka mm
Trieda1)
okrem dlážko-
vín
Trieda1) -
dlážkoviny
Dosky z orientovaných triesok OSB2) 600 9 D-s2, d0 Dfl -sl
Trieskové dosky3) 600 9 D-s2, d0 Dfl -sl
Vláknité dosky, tvrdé4) 900 6 D-s2, d0 Dfl -sl
Vláknité dosky polotvrdé5) 600 9 D-s2, d0 Dfl -sl
400 9 E, trvalý Efl
Vláknité dosky mäkké6) 250 9 E, trvalý Efl
Vláknité dosky MDF7) 600 9 D-s2, d0 Dfl -sl
Cementovotrieskové doskyb)8) 1000 10 B-s1, d0 Bfl -sl
Preglejované dosky9) 400 9 D-s2, d0 Dfl -sl
Dosky z prírodného dreva10) 400 12 D-s2, d0 Dfl -sl
a) Dosky na báze dreva namontované bez vzduchových medzier priamo na materiál
triedy A1 alebo A2-sl. d0 s minimálnou hustotou 10 kg/m3 alebo aspoň triedy D-s2. d0
s minimálnou hustotou 400 kg/m3.
b) Obsah cementu najmenej 75 hmotnostných %.
2b. Sadrokartónové
doskya)
Nominálna
hrúbka dosky
mm
Sadrové jadro Plošná hmot-
nosť papierab)
g/m2
Trieda okrem
dlážkovín
Hustota kg/m3 Trieda reakcie
na oheň
Sadrokartónové
dosky11) okrem
dierovaných dosiek
≥ 9,5 ≥ 600 A1 ≤ 220 A2-sl, d0
≥ 12,5 ≥ 800 > 220 ≤ 300 B-sl, d0
a) Sadrokartónové dosky sa inštalujú upevňovaním skrutkami alebo klincami na opornú konštrukciu,
alebo ako suchý obkladový systém upevňovaním skrutkami alebo klincami, alebo lepením na pevný podklad.
Detaily, ktoré sa pri inštalácii musia dodržať, vo vzťahu k uvedenej klasifikácii bez skúšania,
sú ustanovené rozhodnutím Komisie č. 2003/593/ES zo 7. augusta 2003, ktorým sa mení
a dopĺňa rozhodnutie 2003/43/ES o ustanovení tried požiarnej odolnosti určitých stavebných výrobkov
(Ú. V. ES L 201, 8. 8. 2003.
b) Papier nemôže obsahovať viac ako 5 % organických prímesí.12)
2c. Vysokotlakové
laminátové (HPL)
dekoratívne doskya)
Špecifikácia
výrobkov
Minimálna
hustota
kg/m3
Minimálna cel-
ková hrúbka
mm
Trieda
okrem
dlážkovín
Interiérové kompaktné
HPL dosky bez
retardérov horenia13)
Kompaktný HPL typ CGS14) 1350 6 D-s2, d0
Interiérové kompozitné
HPL dosky s podkladom
na báze dreva bez
retardérov horenia13)
Kompozitné dosky pozostávajúce
z HPL bez retardérov horenia15)
nalepenom na obidvoch stranách
jadra na báze dreva bez
retardérov horenia s minimálnou
hrúbkou 12 mm16)
polyvinylacetátovým (PVAc) alebo
termosetovým lepidlom
aplikovaným v rozsahu od 60 do
120 g/m2
Jadro na
báze dreva
s minimál-
nou husto-
tou 600
12 mm jadro na
báze dreva
s HPL ≥ 0,5 mm
nalepeným na
obidvoch
stranách
D-s2, d0
a) Upevnené priamo bez vzduchovej medzery na materiál s triedou reakcie na oheň A2-sl, d0 alebo lepšou a s hustotou najmenej
600 kg/m3, alebo montované na drevenú alebo kovovú opornú konštrukciu s nevetranou vzduchovou medzerou (t. j. so štrbinou len
v hornej časti) šírky najmenej 30 mm, pričom protiľahlá strana vzduchovej medzery má triedu reakcie na oheň A2-s 1, d0 alebo lepšiu.
Špecifikácia výrobkov Minimálna
hustota17) kg/m3
Minimálna
celková
hrúbka mm
Trieda
okrem
dlážkovín
2d. Konštrukčné drevoa) Vizuálne alebo strojovo
triedené konštrukčné drevo
s pravouhlým prierezom
získaným rezaním, hobľovaním
alebo ináč, alebo s kruhovým
prierezom
350 22 D-s2, d0
a) Vzťahuje sa na všetky druhy podľa výrobkových noriem.

Tabuľka č. 3 Strešné krytiny alebo materiály, ktoré sa podľa reakcie na vonkajší oheň klasifikujú do triedy BROOF bez skúšania

Strešná krytina (resp. materiál) Špecifické podmienky
Bridlicové typy: prírodné bridlice, kamenné bridlice Vyhovujú požiadavkám v tabuľke č. 1.
Škridle: kamenné, betónové, hlinené, keramické
alebo oceľové
Vyhovujú požiadavkám v tabuľke č. 1.Vonkajší povlak je z anorganického materiálu
alebo má PCSc) ≤ 4,0 MJ/m2 alebo s plošnou
hmotnosťou ≤ 200 g/m2.
Vláknocement: ploché alebo profilované tabule alebo
bridlicového typu
Vyhovujú požiadavkám v tabuľke č. 1 alebo majú
PCSc) ≤ 3,0 M J/kg.
Ploché alebo profilované kovové tabule: hliníkové,
zo zliatin hliníka, medené, zo zliatin medi, zinkové,
zo zliatin zinku, oceľové bez povlakov,
z nehrdzavejúcej ocele, z pozinkovanej ocele, oceľové
s povlakom „zvitkovou" technológiou,a) oceľové
so sklovitým smaltomb)
Hrúbka ≥ 0,4 mm.Vonkajší povlak je z anorganického materiálu
alebo má PCSc) ≤ 4,0 MJ/m2 alebo s plošnou
hmotnosťou ≤ 200 g/m2.
Výrobky, ktoré sa úplne zakryjú
(anorganickými výrobkami uvedenými vpravo)
Voľne položeným štrkom s hrúbkou najmenej
50 mm alebo s plošnou hmotnosťou ≥ 80 kg/m3
(s frakciami najmenej 4 mm a najviac 32 mm).Cementopieskovým poterom s hrúbkou najmenej
30 mm.Doskami z umelého kameňad) alebo minerálnymi
doskami s hrúbkou najmenej 40 mm.
a) Angl. „Coil coated steel", b) angl. „vitreous enameľ', c) spalné teplo, d) angl. „cast stone".

55. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 17 znejú:

1) Triedy uvedené v tabuľke platia pre nespojené dosky, pre spojené dosky T&G a dosky s úplne podopretými spojmi inštalovanými podľa STN P ENV 12872: 2001 Dosky na báze dreva. Návod na používanie nosných dosiek na podlahy, steny a stropy.

2) STN EN 300: 1999 Dosky z orientovaných triesok (OSB). Definície, triedenie a požiadavky.

3) STN EN 312: 2004 Trieskové dosky. Špecifikácie.

4) STN EN 622-2: 2004 Vláknité dosky. Špecifikácie. Časť 2: Požiadavky na tvrdé dosky.

5) STN EN 622-3: 2004 Vláknité dosky. Špecifikácie. Časť 2: Požiadavky na polotvrdé dosky.

6) STN EN 622-4: 2000 Vláknité dosky. Špecifikácie. Časť 2: Požiadavky na mäkké dosky.

7) STN EN 622-5: 2000 Vláknité dosky. Špecifikácia. Časť 5: Požiadavky na dosky vyrobené suchým spôsobom (MDF).

8) STN EN 634-2: 1999 Cementovotrieskové dosky. Špecifikácia. Časť 2: Požiadavky na trieskové dosky spojené obyčajným portlandským cementom na použitie v suchom, vlhkom a vonkajšom prostredí.

9) STN EN 636: 2004 Preglejované dosky. Špecifikácie.

10) STN EN 13353: 2005 Dosky z prírodného dreva (SWP). Požiadavky.

11) STN EN 520: 2005 Sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy.

12) STN EN ISO 536: 1999 Papier a lepenka. Určenie plošnej hmotnosti.

13) STN EN 438-7: 2005 Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 7: Kompaktné laminátové a HPL zložené dosky na vnútorné a vonkajšie steny a konečnú úpravu stropov.

14) STN EN 438-4: 2005 Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 4: Klasifikácia a špecifikácia kompaktných laminátov s hrúbkou 2 mm a väčšou.

15) STN EN 438-3: 2005 Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 3: Klasifikácia a špecifikácia laminátov s hrúbkou menšou ako 2 mm určených na nalepenie na podklad.

16) STN EN 13986: 2005 Dosky na báze dreva na používanie v konštrukciách. Vlastnosti, preukazovanie zhody a označovanie.

17) Kondicionované podľa STN EN 13238: 2003 Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Postupy kondicionovania a všeobecné pravidlá pre výber podkladov.".

56. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 158/2004 Z. z.

VZORY OZNAČOVANIA STAVEBNÝCH VÝROBKOV ZNAČKAMI ZHODY SPOLU SO SPRIEVODNÝMI ÚDAJMI

1. Označenie CE so všetkými sprievodnými údajmi vyžadovanými harmonizovanou európskou normou

Obrázok 03-1

2. Označenie CE s minimálnymi sprievodnými údajmi

Obrázok 03-2

3. Slovenská značka zhody CSK so všetkými sprievodnými údajmi podľa tejto vyhlášky a neharmonizovanej slovenskej technickej normy

Obrázok 03-3

4. Slovenská značka zhody CSK s minimálnymi sprievodnými údajmi

a) na výrobok s preukázanou zhodou v systéme 1+ alebo 1 (s technickým osvedčením č. TO-04/1234)

Obrázok 03-4-a

b) na výrobok s preukázanou zhodou v systéme 2+ (s normou STN EN 206-1)

Obrázok 03-4-b

c) na výrobok s preukázanou zhodou v systéme 2, 3 alebo 4 (s technickým osvedčením č. TO-05/1333)

Obrázok 03-4-c

Poznámky:

a) Tvar a veľkosť písmen označenia CE a slovenskej značky zhody CSK, spôsoby vyhotovenia a zabezpečenia proti opätovnému použitiu upravuje § 18, § 19, § 21 a príloha k zákonu č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b) Na označenie CE sa harmonizovaná norma uvádza bez národných prefixov, ako sú STN, ČSN, DIN a pod.

c) Kód autorizovanej osoby pri značke CSK pozostáva z písmena C, resp. I a z dvojciferného poradového čísla prideleného autorizovanej osobe ministerstvom, ktorá vydala certifikát zhody v rámci preukazovania zhody systémom 1+ alebo 1, resp. certifikát vnútropodnikovej kontroly v rámci preukazovania zhody systémom 2+. V iných systémoch preukazovania zhody sa kód autorizovanej osoby k značke nepridáva.

d) Písmená i číslice v značke CSK vrátane kódu autorizovanej osoby sú typu Gothic No. 13. Veľkosť písmena a čísla kódu autorizovanej osoby je približne 50 % z veľkosti písmen SK.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2006.


László Gyurovszky v. r.