Oznámenie č. 1/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania na roky 2005 – 2008

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-1
Čiastka 1/2006
Platnosť od 05.01.2006
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť dňom jeho podpisu na základe článku 13.

Pôvodný predpis 05.01.2006

1

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. decembra 2005 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania na roky 2005 – 2008.

Program nadobudol platnosť dňom jeho podpisu na základe článku 13.

Do textu Programu spolupráce možno nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.